Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 5. Органи державної влади та місцеве самоврядування

Опанування матеріалу дозволить:

• називати органи законодавчої, виконавчої, судової влади, правоохоронні органи, органи місцевого самоврядування

• описувати ознаки державного органу, основні завдання органів законодавчої, виконавчої та судової влади, конституційного суду, місцевого самоврядування; правоохоронні органи та їхні завдання; повноваження суддів, суду присяжних

• пояснювати, що таке юрисдикція судів

• розрізняти апеляцію і касацію

• характеризувати й порівнювати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, моделі місцевого самоврядування

Основні поняття: державний апарат, державний орган, парламент, уряд, суд, місцеве самоврядування, імпічмент.

§ 14. Державна влада

Пригадайте, на які три гілки поділяється влада в державі. Хто вперше запропонував такий поділ влади?

Державна влада — система повноважень і засобів, що використовуються від імені суспільства державою для захисту та реалізації суспільного інтересу, узгодження загальних і приватних інтересів, а також вирішення конфліктів у суспільстві.

ЗАВДАННЯ. Поміркуйте! Відповідно до статті 19 Конституції України церква та релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа — від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. Яку ознаку (ознаки) державної влади втілено в наведеній нормі?

Державна влада здійснюється спеціально створеним державним апаратом, який являє собою систему державних органів, об’єднаних у єдину та налагоджену структуру, що служать виконанню призначення держави та в інтересах суспільства. Державні органи виступають як сформований народом організований колектив державних службовців, що наділені владними повноваженням та забезпечені необхідними матеріальними та інформаційними засобами для втілення волі суспільства.

ЦІКАВО!

Як правильно поділити державну владу: демократична формула

Найнебезпечнішим явищем у суспільстві є узурпація всієї повноти влади (видавати закони, їх виконувати та карати) однією особою чи однією партію. Для того щоб цього не допустити, у демократичних державах застосовується принцип поділу державної влади на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову. Особлива заслуга у формуванні теоретичних засад принципу поділу влади належить філософам Т. Гоббсу (1588—1679), Дж. Локку (1623—1704), Д. Дідро (1713—1784) та Ш. Монтеск'є (1689—1755). Формулюючи принцип поділу влади, Ш. Монтеск'є зауважив: «Щоб запобігти зловживанню владою, необхідний такий порядок речей, за якого різні влади мали б змогу взаємно стримувати одна одну». Так народився механізм стримування та противаг у поділі державної влади. Він передбачає створення таких умов взаємодії та взаємовпливу гілок влади, щоб кожна могла утримувати інші від узурпації державної влади. Цей механізм втілений у всіх сучасних демократичних державах світу.

Шарль Монтеск'є

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що таке державна влада і якими є її ознаки? 2. У який спосіб здійснюється державна влада? 3. Що таке державний орган. Назвіть види державних органів. 4. Зазвичай вважають, що різні види соціальної влади тією чи іншою мірою залежать від державної влади. Спробуйте визначити, чи залежить державна влада, у свою чергу, від інших видів соціальної влади.