Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 102. Загальні положення статусу суддів та присяжних. Кваліфікаційний рівень судді

Яка особа може бути суддею в Україні?

Статус суддів

Правовий статус судді судів загальної юрисдикції є сукупністю юридичних елементів (правосуб’єктність судді, його права та обов’язки, функції, відповідальність, гарантії діяльності), що визначають сутність і зміст діяльності судді суду загальної юрисдикції відповідно до чинного законодавства.

Правовий статус суддів ґрунтується на принципах незалежності, недоторканності, незмінюваності суддів, їхнього соціального та правового захисту.

Зокрема, судді судів загальної юрисдикції є незалежними від будь-якого впливу, нікому не підзвітні й підпорядковуються лише закону; їх недоторканність гарантується Конституцією та Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та іншими правовими актами; професійні судді обіймають посади безстроково й перебувають на посаді до досягнення 65 років; соціальний і правовий захист суддів гарантується Конституцією та Законом України «Про судоустрій і статус суддів» тощо.

Незалежність судді забезпечується:

• особливим порядком його призначення, притягнення до відповідальності, звільнення та припинення повноважень;

• недоторканністю та імунітетом судді;

• незмінюваністю судді;

• порядком здійснення правосуддя, визначеним процесуальним законом, таємницею ухвалення судового рішення;

• забороною втручання у здійснення правосуддя;

• відповідальністю за неповагу до суду чи судді;

• окремим порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, установленим законом;

• належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді;

• функціонуванням органів суддівського врядування та самоврядування;

• визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки судді, членів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту;

• правом судді на відставку.

ЗАВДАННЯ 1. Поміркуйте! Проаналізуйте, чим забезпечується незалежність судді. На що впливає і для чого необхідне забезпечення незалежності в такому вигляді?

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові та службові особи, а також фізичні і юридичні особи та їх об’єднання зобов’язані поважати незалежність судді й не посягати на неї.

Суддя є недоторканним. Без згоди Вищої ради правосуддя суддя не може бути затриманий або утримуватися під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку суду, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.

Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна чи адміністративна відповідальність, має бути негайно звільнений після з’ясування його особи, за винятком:

• якщо Вищою радою правосуддя надано згоду на затримання судці у зв’язку з таким діянням;

• затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, якщо таке затримання є необхідним для запобігання вчиненню злочину, відвернення наслідків злочину або забезпечення збереження доказів цього злочину. Суддя не може бути підданий приводу або примусово доправлений до будь-якого органу чи установи, крім суду, за винятком випадків, зазначених у законі.

Судді може бути повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення лише Генеральним прокурором або його заступником.

Суддя може бути тимчасово відсторонений від здійснення правосуддя на строк не більше двох місяців у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора або його заступника в порядку, встановленому законом. Рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя ухвалюється Вищою радою правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення судді з посади, такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.

Суддя на час тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя позбавляється права на отримання доплат до посадового окладу судді.

ВАЖЛИВО!

Проведення стосовно судді оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися лише з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора або його заступника, керівника регіональної прокуратури або його заступника.

Кримінальне провадження щодо обвинувачення судді у вчиненні кримінального правопорушення, а також прийняття рішення про проведення стосовно судді оперативно-розшукових заходів або слідчих дій, застосування запобіжних заходів не може здійснюватися тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді.

За шкоду, завдану судом, відповідає держава на підставах та в порядку, встановлених законом.

Прояв неповаги до суду чи судді з боку осіб, які є учасниками процесу або присутні на судовому засіданні, має наслідком відповідальність, установлену законом.

ВАЖЛИВО!

Судді, голови судів та їхні заступники, судді у відставці мають посвідчення, зразки яких затверджуються Радою суддів України. Посвідчення судді, голови суду, заступника голови суду, судді у відставці підписує Президент України. Посвідчення Голови Верховного Суду та заступника Голови Верховного Суду підписує секретар Пленуму Верховного Суду. Вручення посвідчення здійснює особа, яка його підписала, або за її дорученням інша особа.

Вимоги до кандидатів на посаду судді:

1. На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодше 30 та не старше 65 років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою.

2. Не може бути призначений суддею громадянин, який:

• визнаний судом обмежено дієздатним або недієздатним;

• має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню функцій зі здійснення правосуддя;

• має незняту чи непогашену судимість.

3. Не може претендувати на посаду судді особа, до якої застосовується заборона обіймати відповідну посаду.

4. Не може претендувати на посаду судді особа, яку було раніше звільнено з посади судді за вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність обійманій посаді, порушення вимог щодо несумісності, порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна або у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо такої особи, крім випадків визнання в судовому порядку протиправним рішення про звільнення із цих підстав або скасування обвинувального вироку суду.

5. Не може претендувати на посаду судді особа, яку було раніше звільнено з посади судді за результатами кваліфікаційного оцінювання.

ЗАВДАННЯ 2. Поміркуйте! Із чим пов'язане встановлення таких вимог до кандидатів на посаду судді?

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» вважається:

• вищою юридичною освітою — вища юридична освіта ступеня магістра (або прирівняна до неї вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобута в Україні, а також вища юридична освіта відповідного ступеня, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку;

• стажем професійної діяльності у сфері права — стаж професійної діяльності особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти;

• науковим ступенем — науковий ступінь у сфері права, здобутий у вищому навчальному закладі (університеті, академії чи інституті, крім вищих військових навчальних закладів) чи науковій установі України або аналогічному вищому навчальному закладі чи науковій установі іноземної держави. Науковий ступінь, здобутий у вищому навчальному закладі чи науковій установі іноземної держави, має бути визнаний в Україні в установленому законодавством порядку;

• стажем наукової роботи — стаж професійної діяльності у сфері права на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників у вищому навчальному закладі (університеті, академії або інституті, крім вищих військових навчальних закладів) чи науковій установі України або аналогічному вищому навчальному закладі чи науковій установі іноземної держави.

ВАЖЛИВО!

Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради правосуддя, без перевірки дотримання встановлених Законом «Про судоустрій і статус суддів» вимог до кандидатів на посаду судді та порядку проведення добору чи кваліфікаційного оцінювання кандидатів.

Будь-які звернення щодо кандидата на посаду судді не перешкоджають його призначенню на посаду. Викладені в таких зверненнях факти можуть бути підставою для порушення Президентом України перед компетентними органами питання про проведення в установленому законом порядку перевірки цих фактів.

Президент України видає указ про призначення судді не пізніше 30 днів із дня отримання відповідного подання Вищої ради правосуддя.

Статус присяжного

Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

Присяжні виконують обов’язки, визначені пунктами 1, 2, 4—6 частини 7 статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Для затвердження списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації України звертається з поданням до відповідних місцевих рад, які формують і затверджують у кількості, зазначеній у поданні, список громадян, що постійно проживають на територіях, на які поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, відповідають вимогам статті 65 Закону й дали згоду бути присяжними.

Список присяжних для розгляду господарських справ затверджується в порядку, визначеному законом, із-поміж осіб, які відповідають вимогам статті 65 Закону і дали згоду бути присяжними.

У разі неприйняття місцевою радою (місцевими радами) протягом двох місяців із моменту отримання подання рішення про затвердження списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації України звертається з поданням щодо затвердження списку присяжних до відповідної обласної ради.

Список присяжних затверджується на три роки та переглядається в разі необхідності для заміни осіб, які вибули зі списку, за поданням територіального управління Державної судової адміністрації України.

Після затвердження списку присяжних такий список передається до відповідного окружного суду, у тому числі в електронній формі. Інформацію, що міститься в зазначеному списку, не може бути використано для цілей, що не пов’язані з добором присяжних.

Присяжним може бути громадянин України, що досяг 30-річного віку та постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом.

Не включаються до списків присяжних громадяни:

• визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

• які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

• які мають незняту чи непогашену судимість;

• народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

• особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

• громадяни, які досягли 65 років;

• особи, які не володіють державною мовою. Особа, включена до списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.

ЗАВДАННЯ 3. Поміркуйте! Присяжні мають рівний статус та повноваження із суддями?

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що передбачає статус судді? 2. Визначте вимоги до кандидатів на посаду судді. 3. Кого називають присяжним? 4. Які існують вимоги до присяжних?