Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

Підручник відрізняє наявність таких матеріалів:

• завдання на актуалізацію знань

• цікава додаткова інформація

• система завдань на закріплення вивченого матеріалу до параграфів, тем та розділів

• розробки практичних занять

Інтернет-підтримка дозволить:

• здійснити онлайн-тестування за розділами

• ознайомитися з додатковими матеріалами до уроків

Передмова

Розділ I. Держава

Тема 1. Виникнення держави і права

§ 1. Влада і суспільство в додержавний період

§ 2. Причини виникнення держави і права

§ 3. Теорії походження держави і права

§ 4. Історичні типи держав

Тема 2. Поняття, ознаки, сутність держави

§ 5. Поняття та ознаки держави

§ 6. Сутність держави. Поняття та види функцій держави. Суверенітет і його види

§ 7. Правова держава та громадянське суспільство

Тема 3. Державний лад

§ 8. Поняття державного ладу. Форми державного правління. Монархія та республіка

§ 9. Форма державного (територіального) устрою

§ 10. Форма державно-політичного режиму

Практичне заняття. Порівняльна характеристика державного ладу зарубіжних країн

Тема 4. Народовладдя

§ 11. Поняття народовладдя та народного волевиявлення. Вибори та виборче право

§ 12. Поняття та види виборчих систем. Виборчий процес

§ 13. Поняття і види референдумів

Тема 5. Органи державної влади та місцеве самоврядування

§ 14. Державна влада

§ 15. Законодавча влада

§ 16. Інститут президентства

§ 17. Виконавча влада

§ 18. Місцеве самоврядування

§ 19. Судова влада

§ 20. Правоохоронні органи

Тема 6. Держава, особа, суспільство

§ 21. Співвідношення держави, людини, суспільства. Людина. Індивід. Особа

§ 22. Громадянство: поняття, підстави набуття й припинення

§ 23. Іноземці, апатриди, біпатриди

Практичне заняття. Громадянство

Повторення й узагальнення за розділом І «Держава»

Розділ II. Право

Тема 1. Право як особливий вид соціальних норм

§ 24. Система соціальних норм

§ 25. Сутність права. Функції права та їх види

§ 26. Принципи права. Реалізація норм права

Тема 2. Система права

§ 27. Поняття системи права. Правові системи держав світу

§ 28. Норма права та її структура. Види правових норм

§ 29. Поняття предмета й методу правового регулювання

§ 30. Галузь права. Поділ права на приватне та публічне

Тема 3. Форми права. Джерела права

§ 31. Поняття форм та джерел права. Правовий звичай. Релігійно-правові норми. Правовий прецедент

§ 32. Нормативний договір. Нормативно-правовий акт

§ 33. Міжнародно-правовий акт. Міжнародний договір

Практичне заняття. Норми права

Тема 4. Законодавство

§ 34. Право і законодавство. Система права та система законодавства

§ 35. Структура законодавства та її види

§ 36. Нормативно-правові акти та їх види

§ 37. Закон: поняття та види

§ 38. Підзаконні нормативно-правові акти, акти органів місцевого самоврядування та локальні акти

Тема 5. Правотворення. Систематизація законодавства

§ 39. Правотворчість як процес організації права

§ 40. Правозастосування

§ 41. Тлумачення норм права

§ 42. Поняття та види систематизації законодавства

Практичне заняття. Види систематизації правових актів

Тема 6. Правовідносини

§ 43. Поняття та ознаки правовідносин. Види правовідносин

§ 44. Структура правовідносин. Юридичні факти та їх види

§ 45. Правосуб'єктність

Тема 7. Правомірна поведінка і правопорушення

§ 46. Поняття поведінки. Суспільно корисна й суспільно шкідлива поведінка. Правова поведінка, її види

§ 47. Поняття та ознаки правопорушення

§ 48. Склад правопорушення

Тема 8. Юридична відповідальність

§ 49. Відповідальність особи: перспективна і ретроспективна

§ 50. Поняття, підстави та принципи юридичної відповідальності

§ 51. Цілі та функції юридичної відповідальності

§ 52. Види юридичної відповідальності

§ 53. Обставини, що виключають юридичну відповідальність

Практичне заняття. Розв'язання правових ситуацій

Тема 9. Законність і правопорядок

§ 54. Поняття законності

§ 55. Суспільний порядок. Публічний порядок. Правопорядок

§ 56. Гарантії законності

Тема 10. Правосвідомість

§ 57. Правосвідомість. Правова ідеологія. Правова психологія

§ 58. Правова культура

Повторення й узагальнення за розділом II «Право»

Розділ III. Конституційне право України

Тема 1. Поняття конституційного права України

§ 59. Поняття, предмет та метод конституційного права України. Джерела конституційного права України

§ 60. Конституційно-правові відносини та їх види

§ 61. Конституційно-правові норми та їх особливості

§ 62. Загальна характеристика Конституції України

§ 63. Декларація про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. Правонаступництво України

Тема 2. Загальні засади конституційного ладу України

§ 64. Конституційний лад України та його складові

§ 65. Державна мова в Україні

§ 66. Державна символіка України

Тема 3. Громадянство України

§ 67. Поняття громадянства

§ 68. Підстави набуття громадянства України

§ 69. Поновлення, припинення та вихід із громадянства України

Тема 4. Міжнародне право прав людини

§ 70. Міжнародні стандарти в галузі прав людини: історія та сучасний стан

§ 71. Основоположні права та свободи людини. Покоління прав людини

§ 72. Міжамериканська та європейська системи захисту прав людини

§ 73. Міжнародний моніторинг здійснення та забезпечення прав людини

Тема 5. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина

§ 74. Поняття конституційних прав і свобод людини й громадянина

§ 75. Особисті (громадянські) права і свободи

§ 76. Політичні права і свободи

§ 77. Економічні, соціальні та культурні права і свободи

§ 78. Конституційні обов'язки громадян України

§ 79. Права і обов'язки громадян в умовах надзвичайного та воєнного стану

§ 80. Правовий статус іноземців, біженців і тимчасово переміщених осіб в Україні. Внутрішньо переміщені особи

Практичне заняття. Міжнародні гарантії прав людини на свободу світогляду та віросповідання

Практичне заняття. Міжнародні гарантії прав людини на мир, здоров’я та безпечне довкілля

Практичне заняття. Міжнародні гарантії прав дитини

Практичне заняття. Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Обов'язковість практики Європейського суду з прав людини в Україні

Практичне заняття. Запобігання та протидія корупції у сфері прав людини

Тема 6. Народовладдя в Україні

§ 81. Народне волевиявлення

§ 82. Референдум: види, порядок призначення (проголошення) та проведення

§ 83. Загальна характеристика виборчої системи України. Види виборчих систем

§ 84. Види виборів в Україні та особливості їх проведення

Тема 7. Законодавча влада України

§ 85. Верховна Рада України: правовий статус, повноваження та структура

§ 86. Порядок роботи Верховної Ради України. Регламент Верховної Ради України

§ 87. Правовий статус народних депутатів

§ 88. Законодавчий процес та його стадії

§ 89. Поняття парламентського контролю: види та суб'єкти здійснення

Тема 8. Президент України

§ 90. Президент України: правовий статус і повноваження

§ 91. Нормативно-правові акти Президента України

§ 92. Припинення повноважень Президента України. Рада національної безпеки і оборони України

Тема 9. Виконавча влада України

§ 93. Кабінет Міністрів України: склад, порядок призначення, повноваження. Повноваження Прем'єр-міністра України

§ 94. Центральні та місцеві органи виконавчої влади

Тема 10. Місцеве самоврядування України

§ 95. Поняття, принципи, система місцевого самоврядування. Об'єднана територіальна громада

§ 96. Правовий статус депутатів місцевих рад. Сільський, селищний, міський голова. Староста села, селища

§ 97. Акти органів місцевого самоврядування

Практичне заняття. Вибори органів місцевого самоврядування

Тема 11. Судова влада в Україні

§ 98. Правосуддя. Принципи судоустрою в Україні

§ 99. Конституційний Суд України: формування, склад, повноваження

§ 100. Конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга

§ 101. Система судоустрою. Місцеві суди. Апеляційні суди. Вищі спеціалізовані суди. Верховний Суд України

§ 102. Загальні положення статусу суддів та присяжних. Кваліфікаційний рівень судді

§ 103. Вища рада правосуддя

Тема 12. Правоохоронні органи України та адвокатура

§ 104. Прокуратура: система та повноваження

§ 105. Національна поліція України. Служба безпеки України

§ 106. Адвокатура України. Вимоги до адвоката. Права та обов'язки адвоката. Види адвокатської діяльності

§ 107. Органи юстиції: завдання та повноваження

§ 108. Нотаріат. Права та обов'язки нотаріуса. Нотаріальні дії

Практичне заняття. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини

Повторення й узагальнення за розділом III «Конституційне право України»

Основні поняття й терміни