Хімія. 9 клас. Лашевська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. 9 клас. Лашевська

Підручник побудовано відповідно до принципів науковості, доступності, послідовності викладення навчального матеріалу тощо. Наведені після кожного параграфа запитання й завдання диференційовано за характером навчальної діяльності. Численні приклади застосування хімічних знань у повсякденному житті, посилання на інтернет-джерела сприяють зацікавленню учнів хімією, формуванню їхніх предметних і ключових компетентностей.

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

§ 1. Склад і назви основних класів неорганічних сполук

§ 2. Властивості основних класів неорганічних сполук

§ 3. Хімічний зв'язок і будова речовин

Тема 1. Розчини

§ 4. Поняття про дисперсні системи

§ 5. Істинні тa колоїдні розчини

§ 6. Будова молекули води, поняття про водневий зв'язок

§ 7. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені та ненасичені, концентровані й розведені розчини

§ 8. Розчинення як фізико-хімічний процес. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин

§ 9. Кристалогідрати

§ 10. Розв'язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини

§ 11. Електроліти та неелектроліти. Електролітична дисоціація

§ 12. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Виявлення в розчині катіонів Гідрогену та гідроксид-аніонів

§ 13. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні та слабкі електроліти

§ 14. Поняття про pH розчину

§ 15. Реакції обміну між електролітами в розчинах, умови їхнього перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

§ 16. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій

Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач

Завдання-оповідання до тем «Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу» і «Розчини»

Тестовий контроль знань з тем «Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу» і «Розчини»

Тема 2. Хімічні реакції

§ 17. Класифікація хімічних реакцій за кількістю та складом реагентів і продуктів реакції

§ 18. Окисно-відновні реакції

§ 19. Екзотермічні та ендотермічні реакції

§ 20. Швидкість хімічних реакцій

Практична робота 3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій

§ 21. Оборотні й необоротні реакції

Завдання-оповідання до теми «Хімічні реакції»

Тестовий контроль знань з теми «Хімічні реакції»

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки

§ 22. Особливості органічних сполук

§ 23. Метан як представник насичених вуглеводнів. Молекулярна й структурна формули метану. Основний і збуджений стани атома

§ 24. Гомологи метану, їхні молекулярні формули тa назви

§ 25. Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів, їхні молекулярні й структурні формули, фізичні властивості

§ 26. Відношення об'ємів газів у хімічних реакціях

§ 27. Горіння вуглеводнів

§ 28. Реакція заміщення для метану та приєднання для етену й етину

§ 29. Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену

§ 30. Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам'яне вугілля - природні джерела вуглеводнів

§ 31. Перегонка нафти. Застосування вуглеводнів. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля

§ 32. Поняття про спирти

§ 33. Застосування метанолу, етанолу та гліцеролу. Отруйність метанолу та етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини

§ 34. Eтанова кислота

Практична робота 4. Властивості етанової кислоти

§ 35. Поняття про вищі карбонові кислоти. Мило, його склад, мийна дія

§ 36. Жири: склад, фізичні властивості, значення, застосування

§ 37. Поняття про вуглеводи. Глюкози і сахароза

§ 38. Крохмаль і целюлоза - природні полімери

§ 39. Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків

§ 40. Природні й синтетичні органічні сполуки

Практична робота 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах

§ 41. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів

Завдання-оповідання до теми «Початкові поняття про органічні сполуки»

Тестовий контроль знань з теми «Початкові поняття про органічні сполуки»

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства

§ 42. Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв'язки між речовинами та їхні взаємоперетворення. Значення хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства

§ 43. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу

§ 44. Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вчені — творці й творчині хімічної науки. Роль хімії в житті суспільства

Домашній експеримент

Навчальні проекти

Підсумки

Тлумачний словничок

Додатки

Відповіді до тестових завданьПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.