Хімія. 8 клас. Лашевська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. 8 клас. Лашевська

Підручник побудовано відповідно до принципів науковості, доступності, послідовності викладення навчального матеріалу тощо. Наведені після кожного параграфа запитання й завдання диференційовано за характером навчальної діяльності. Численні приклади застосування хімічних знань у повсякденному житті, посилання на інтернет-джерела сприяють зацікавленню учнів хімією, формуванню їхніх предметних і ключових компетентностей.

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

§ 1. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини. Реакції розкладу, сполучення

§ 2. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині

§ 3. Масова частка розчиненої речовини

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 4. Перші спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про галогени, лужні та інертні елементи

§ 5. Періодичний закон Д.І. Менделєєва

§ 6. Структура періодичної системи хімічних елементів

§ 7. Будова атома. Сучасне формулювання періодичного закону

§ 8. Стан електронів у атомі. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Енергетичні рівні та підрівні. Поняття про радіус атома

§ 9. Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома

§ 10. Як схарактеризувати хімічний елемент за його положенням у періодичній системі

§ 11. Значення періодичного закону

Тестовий контроль знань з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома»

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 12. Електронна природа хімічного зв'язку. Поняття про електронегативність елементів. Ковалентний зв'язок

§ 13. Йони. Йонний зв'язок, його утворення

§ 14. Кристалічні ґратки

§ 15. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів

Тестовий контроль знань з теми «Хімічний зв'язок і будова речовини»

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 16. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро

§ 17. Молярна маса

§ 18. Молярний об'єм газів

§ 19. Відносна густина газів

Тестовий контроль знань з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 20. Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура

§ 21. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій

§ 22. Оксиди

§ 23. Хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів

§ 24. Основи: поширеність, склад, назви, фізичні властивості

§ 25. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації

§ 26. Взаємодія нерозчинних основ з кислотами. Розкладання нерозчинних основ під час нагрівання

§ 27. Класифікація та фізичні властивості кислот. Заходи безпеки під час роботи з кислотами

§ 28. Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами. Ряд активності металів. Реакції заміщення

§ 29. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами, основами, солями

§ 30. Солі (середні), їхня поширеність у природі та практичне значення, склад, назви, фізичні властивості

§ 31. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з кислотами, лугами, іншими солями, металами

§ 32. Хімічні властивості амфотерних гідроксидів

Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

§ 33. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей

§ 34. Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук

Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач

Тестовий контроль знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»

Домашній експеримент

Навчальні проекти

Підсумки

Тлумачний словничок

Додатки