Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Лашевська

Вітаємо вас, шановні десятикласниці та десятикласники!

Цього навчального року ви продовжите формувати й розвивати ключові та предметні компетентності, набуватимете нового досвіду. Надійним помічником у цій відповідальній справі буде для вас підручник із хімії. Під час роботи з ним вам допоможуть умовні позначення - піктограми. Які саме?

У рубриці «Цікаво і пізнавально» наведено стислу інформацію для допитливих учнів і учениць, яка заохочуватиме вас до подальшого пізнання.

Під час роботи над завданнями рубрики «Творча майстерня» зважте на те, що виконати їх усі навряд чи можливо та й недоцільно. Вибирайте з-поміж них ті, що вам до душі та до снаги. Зверніть увагу: матеріал, позначений *, наведено для ознайомлення; ви можете також опрацювати його, якщо матимете охоту.

Навички критичного мислення та глибокі наукові знання, здобуті в результаті роботи з підручником, дадуть вам змогу долучитися до новаторської спільноти й сприяти розвитку людства. Пам’ятайте, що осягнути сучасну наукову картину світу неможливо без знань основ хімії. Тож не шкодуйте зусиль, щоб опанувати їх. Це допоможе вам стати компетентними, а тому - конкурентоспроможними та успішними особистостями.

Ми віримо у вас і зичимо успіхів!

Авторки

Повторення початкових понять про органічні речовини

§ 1. Склад, властивості, застосування деяких представників вуглеводнів, оксигено- і нітрогеновмісних органічних речовин

Опрацювавши параграф, ви застосуєте набуті знання й уміння, щоб з’ясувати, чи можете:

 • назвати перші десять членів гомологічного ряду алканів;
 • скласифікувати органічні речовини за їхнім складом на вуглеводні, оксигеновмісні та нітрогеновмісні сполуки;
 • скласти молекулярні, структурні (розгорнуті й скорочені) формули метану та дев’яти його гомологів складу С2Н6 - С10Н22, етену, етину, метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової та аміноетанової кислот; рівняння реакцій горіння (повного окиснення) вуглеводнів, заміщення для метану (хлорування), приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування), які описують хімічні властивості етанової кислоти (дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями з погляду електролітичної дисоціації);
 • обґрунтувати застосування метану, етану, етену, етину, метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової кислоти; роль органічних сполук у природі;
 • оцінити вплив на здоров’я й довкілля деяких органічних речовин;
 • висловити судження щодо необхідності знань про органічні сполуки для безпечного застосування їх;
 • виявити й усунути прогалини в знаннях.

Діяльність — єдиний шлях до знання. Усвідомлення цього влучного й слушного твердження ірландського драматурга та публіциста, лауреата Нобелівської премії з літератури Б. Шоу дуже важливе саме для вас. Чому? Бо допоможе ефективно актуалізувати початкові поняття про органічні речовини, систематизувати уявлення про них.

Щоб обстежити й укріпити підмурок, на якому продовжите розбудовувати знання в царині органічної хімії й удосконалюватимете вміння їх застосовувати, виконайте завдання, використавши наведену далі інформацію. Які завдання виконати під час уроку хімії, а які - удома, індивідуально чи в малій навчальній групі, вам порадить учитель або вчителька хімії.

Окрім повних структурних формул органічних речовин, використовують скорочені. У них зв’язки з атомами Гідрогену не позначають валентними рисочками. Наприклад, повна (а) і скорочена (б) структурні формули пентану С5Н12 такі:

Інколи використовують ще коротші варіанти запису, у яких не позначають рисочками зв’язки й між атомами Карбону (в), а фрагменти, що повторюються, беруть у дужки (г). Правий нижній (підрядковий) індекс поруч із дужкою показує кількість повторюваних фрагментів:

в) СН3СН2СН2СН2СН3 або г) СН3(СН2)3СН3.

1. Складіть (на свій вибір) скорочені структурні формули кількох гомологів метану.

2. Назвіть гомологи метану за їхніми скороченими структурними формулами:

 • а) СН3-СН2-СН2-СН3;
 • б) СН3-СН2-СН2-СН2-СН2-СН3;
 • в) СН3СН2СН2СН2СН2СН2СН3;
 • г) СН3(СН2)8СН3.

3. Проаналізуйте склад і будову органічних речовин, моделі молекул1 яких зображено на рисунку 1.1, та скласифікуйте їх на: а) вуглеводні; б) оксигеновмісні органічні сполуки; в) нітрогеновмісні органічні сполуки.

Рис. 1.1. Кулестержневі моделі молекул деяких речовин

1У моделях молекул атоми зображено кульками: Карбону - чорного кольору, Гідрогену - білого, Оксигену - червоного, Нітрогену - синього.

Результати класифікації (цифри, якими позначено моделі молекул) запишіть у робочому зошиті до таблиці, складіть молекулярні, повні та скорочені структурні формули цих речовин (для більшої наочності використайте кольорові олівці або ручки), зазначте їхні назви:

Таблиця 1.1

Вуглеводні

Оксигеновмісні органічні сполуки

Нітрогеновмісна органічна речовина

алкани

алкен

алкін

спирти

карбонова кислота

амінокислота

одноатомні

триатомний

Поясніть, за якими ознаками ви розрізнили вуглеводні, оксигено- й нітрогеновмісні речовини, алкани, алкен і алкін, одноатомні й багатоатомний спирти, карбонову кислоту й амінокислоту.

4. Перетворіть наведені далі схеми на хімічні рівняння:

 • а) СН4 + О2 →;
 • б) С3Н8 + О2 →;
 • в) С4Н10 + О2 →;
 • г) СН4 + Сl2 →;
 • д) С2Н4 + Н2 →;
 • е) С2Н2 + Н2 →;
 • є) С2Н4 + Вr2 →;
 • ж) С2Н2 + Вr2 →;
 • з) СН3СООН + Mg →;
 • и) СН3СООН + NaOH →;
 • і) СН3СООН + Na2CO3.

5. Проаналізуйте рисунок 1.2 та обґрунтуйте зображені на ньому галузі застосування речовин їхніми властивостями. Де ще й чому застосовують ці речовини?

Рис. 1.2. Приклади застосування деяких органічних речовин: метану (1), етену (2), етину (3), метанолу й етанолу (4), гліцеролу (5), етанової кислоти (6), аміноетанової кислоти (7)

6. Заповніть рефлексивну карту роботи над параграфом1, використавши слова: зацікавлено, без інтересу, наполегливо, поверхнево, охоче, з примусу, повністю, переважно, частково тощо, а також піктограми, наприклад емодзі (смайлики). На бажання можете редагувати наведену рефлексивну карту (доповнити, скоротити або запропонувати свій варіант).

Яка мета моєї роботи над параграфом?

Чи досягнуто поставленої мети?

Що з параграфа виявилося відомим для мене?

Що нового я дізнався/дізналася?

Що в параграфі найбільше зацікавило мене?

Що під час опрацювання параграфа було найважчим для мене?

Чого під час опрацювання параграфа я не зрозумів/зрозуміла?

Про що я захотів/захотіла дізнатися більше?

Тепер я можу

Як я опрацьовував/опрацьовувала параграф

Мій настрій

до

після

опрацювання параграфа

1 Радимо робити це після опрацювання кожного параграфа та теми.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст