Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Лашевська

Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Лашевська

Підручник побудовано на основі системно-діяльнісного підходу, що забезпечує різноманітність організаційних форм роботи з урахуванням індивідуальних можливостей кожного учня й учениці, зростання їхнього творчого потенціалу, пізнавальних мотивів, гарантує досягнення очікуваних результатів навчання. Використано компетентнісний підхід у навчанні хімії в закладах загальної середньої освіти.

У підручнику гармонійно поєднані традиції та інновації, простота форми й багатство змісту. Значну увагу приділено розв'язуванню розрахункових задач і навчальному хімічному експерименту, зокрема з використанням засобів ужиткової хімії.

Повторення початкових понять про органічні речовини

§ 1. Склад, властивості, застосування деяких представників вуглеводнів, оксигено- і нітрогеновмісних органічних речовин

Тема 1. Теорія будови органічних сполук

§ 2. Поняття про явище ізомерії та ізомери. Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу та хімічної будови молекул

§ 3. Ковалентні Карбон-Карбонові зв’язки в молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний. Класифікація органічних сполук

§ 4. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів

Тема 2. Вуглеводні

§ 5. Класифікація вуглеводнів

§ 6. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною

§ 7. Алкани — ациклічні насичені вуглеводні. Будова їхніх молекул, ізомерія

§ 8. Систематична номенклатура алканів

§ 9. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції

§ 10. Хімічні властивості алканів

§ 11. Алкени та алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів та алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. Хімічні властивості етену та етину

§ 12. Бензен: молекулярна і структурна формули. Арени. Фізичні та хімічні властивості бензену

§ 13. Методи добування алканів, етену, етину, бензену. Взаємозв’язок між вуглеводнями

§ 14. Застосування вуглеводнів

Тестовий контроль знань з тем «Повторення початкових понять про органічні речовини», «Теорія будови органічних сполук» і «Вуглеводні»

Кейс «Про мурашок і не лише...» до тем «Теорія будови органічних сполук», «Вуглеводні»

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки

§ 15. Спирти

§ 16. Добування етанолу. Застосування спиртів

§ 17. Фенол

§ 18. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму продукту реакції за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок

§ 19. Альдегіди

§ 20. Карбонові кислоти

§ 21. Естери

§ 22. Жири

§ 23. Вуглеводи

Практична робота 1. Розв’язування експериментальних задач

Тестовий контроль знань з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

Кейс «Щоб відчути смак меду, треба спізнати смак праці»

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки

§ 24. Аміни

§ 25. Анілін

§ 26. Амінокислоти

§ 27. Білки

Тестовий контроль знань з теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки»

Кейс. «Яке запитання, така і відповідь»

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

§ 28. Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації та поліконденсації

§ 29. Пластмаси

§ 30. Каучуки, гума

§ 31. Синтетичні волокна: фізичні властивості та застосування

§ 32. Уплив полімерних матеріалів на здоров’я людини та довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас у контексті сталого розвитку суспільства

Тема 6. Багатоманітність органічних речовин та зв’язки між їхніми класами

§ 33. Зв’язки між класами органічних речовин

§ 34. Загальні поняття про біологічно активні речовини

§ 35. Роль органічної хімії в розв’язуванні енергетико-сировинної проблеми

§ 36. Роль органічної хімії в розв’язуванні продовольчої проблеми, створенні нових матеріалів

Тестовий контроль знань з тем: «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі», «Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин»

Кейс. «Per aspera ad astra»