Загальна біологія. 11 клас. Кучеренко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Загальна біологія. 11 клас. Кучеренко

Підручник знайомить із сучасними досягненнями різних біологічних дисциплін. У ньому розглянуто основні закономірності життєвих явищ, особливості організації й функціонування всіх рівнів живої матерії. Особливу увагу приділено взаємозв’язку між живими організмами та їхнім середовищем життя, проблемам охорони природи, історичним гіпотезам еволюції органічного світу.

Розділ 1. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

§ 1. Типи розмноження організмів

§ 2. Статеве розмноження організмів

§ 3. Гаметогенез і запліднення

§ 4. Етапи індивідуального розвитку організмів

§ 5. Формування тканин і органів зародка

§ 6. Післязародковий розвиток тварин. Ріст і регенерація організмів

§ 7. Поняття про життєвий цикл організмів

Про що ми дізналися з цього розділу. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

Розділ 2. Спадковість і мінливість організмів. Основи селекції

§ 8. Генетика. Методи генетичних досліджень

§ 9. Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем

§ 10. Статистичний характер законів спадковості та їхні цитологічні основи

§ 11. Відхилення при розщепленні від типових кількісних співвідношень, встановлених Г. Менделем

§ 12. Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості

§ 13. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю

§ 14. Генотип як цілісна система. Цитоплазматична спадковість

§ 15. Взаємодія генотипу і умов довкілля. Модифікаційна мінливість

§ 16. Мутаційна мінливість

§ 17. Причини мутацій. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості

§ 18. Завдання сучасної селекції. Штучний добір і його форми

§ 19. Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки

§ 20. Центри різноманітності та походження культурних рослин. Райони одомашнення тварин

§ 21. Особливості селекції рослин, тварин і мікроорганізмів

§ 22. Біотехнологія. Генетична та клітинна інженерія

Про що ми дізналися з цього розділу. Спадковість і мінливість організмів. Основи селекції

Розділ 3. Основи екології. Людина і біосфера

§ 23. Предмет і завдання екології

§ 24. Закономірності дії екологічних факторів на живі організми

§ 25. Основні середовища існування організмів. Наземно-повітряне середовище

§ 26. Водне середовище існування

§ 27. Ґрунт як середовище існування

§ 28. Живі організми як особливе середовище існування

§ 29. Адаптивні біологічні ритми організмів

§ 30. Екологічна характеристика виду та його популяційна структура

§ 31. Популяційні хвилі

§ 32. Біоценоз і його структура

§ 33. Біогеоценоз та екосистема

§ 34. Перетворення енергії в біогеоценозах

§ 35. Зміни в біогеоценозах. Агроценози

§ 36. Біосфера та її межі

§ 37. Колообіг речовин у біосфері

§ 38. Роль організмів у перетворенні оболонок Землі

§ 39. Діяльність людини і сучасний стан біосфери

§ 40. Застосування екологічних знань у практичній діяльності людини

§ 41. Охорона видового різноманіття організмів

Про що ми дізналися з цього розділу. Основи екології. Людина і біосфера

Розділ 4. Основи еволюційного вчення. Історичний розвиток органічного світу

§ 42. Поняття про еволюцію. Еволюційна гіпотеза Ж.-Б. Ламарка

§ 43. Основні положення еволюційної гіпотези Ч. Дарвіна

§ 44. Розвиток дарвінізму у другій половині XIX - на початку XX століття

§ 45. Синтетична гіпотеза еволюції

§ 46. Популяція як елементарна одиниця еволюції

§ 47. Мікроеволюція. Форми природного добору. Вид і його критерії

§ 48. Видоутворення

§ 49. Макроеволюція. Біологічний прогрес і регрес

§ 50. Біогеоценоз як середовище еволюції

§ 51. Сучасні уявлення про фактори еволюції

§ 52. Темпи еволюції

§ 53. Біогеографія та еволюція. Сучасний синтез екології та еволюційного вчення

§ 54. Система органічного світу як відображення його історичного розвитку

§ 55. Гіпотези походження життя на Землі

§ 56. Первинні прокаріотні екосистеми та особливості їхнього функціонування

§ 57. Поява еукаріотів і багатоклітинних організмів

§ 58. Розвиток життя на початку палеозойської ери

§ 59. Опанування живими організмами суходолу в середині палеозойської ери

§ 60. Становлення сучасних меж біосфери

§ 61. Основні еволюційні події мезозойської ери

§ 62. Розвиток життя в кайнозойську еру. Людина та її діяльність як еволюційний фактор

Про що ми дізналися з цього розділу. Основи еволюційного вчення. Історичний розвиток органічного світу

Узагальнення