Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 61. Діяльність міжнародних організацій у забезпеченні міжнародного руху капіталів

Розвиток економічного співробітництва, валютних і фінансових відносин між державами зумовив появу міжнародних фінансово-кредитних організацій, які регулюють ці відносини та сприяють стабілізації світової економіки. Міжнародні фінансово-кредитні організації створені на основі міжнародних угод. Провідне місце серед них належить МВФ, Світовому банку, ЄБРР та іншим.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) — наднаціональна валютно-кредитна установа, яка почала працювати в 1947 р. Його штаб-квартира розміщена у Вашингтоні (США). МВФ здійснює систему заходів, спрямованих на регулювання валютних курсів, сприяння конвертованості валют, надання кредитів країнам-членам для покриття тимчасового дефіциту їх платіжних балансів, ліквідацію валютних обмежень, на організацію консультативної допомоги з фінансових і валютних питань. МВФ — організація акціонерного типу. Його ресурси формуються за рахунок внесків країн-учасників. Головним акціонером МВФ є США, великими акціонерами — Німеччина, японія, Франція, Велика Британія, Саудівська Аравія, італія, Канада, Нідерланди, Китай. Ми вже зазначали, що Україна увійшла до МВФ у вересні 1992 р. і стала 167-м членом цієї міжнародної організації.

Однією із форм міждержавного кредитного регулювання є створення спеціальних фондів запозичення ресурсів. МВФ у 1969 р. на основі міждержавної домовленості були створені міжнародні резервні кошти — SDR. Роль МВФ полягає в посередництві між країнами, які потребують коштів, і країнами-кредиторами та встановленні контролю над валютно-фінансовою політикою держави-позичальника.

МВФ пов'язує надання кредитів країнам-членам з умовами проведення ними відповідних змін в економічній політиці. При цьому кредитні операції здійснюються тільки з офіційними органами країн-членів МВФ: національними банками, казначействами, валютними стабілізаційними фондами.

Відмова країни виконувати умови МВФ практично закриває їй доступ до світового ринку капіталів. У той самий час невелика позичка фонду надає країні можливість отримати більший кредит у банках.

До складу Світового банку входять лише дві інституції — Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) і Міжнародна асоціація розвитку (МАР). Також існує об'єднання Група Світового банку, до якого, крім двох названих, належать ще три інституції: Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ) і Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС).

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) — найбільша у світі фінансово-кредитна організація, яка надає довгострокові кредити (15—20 років) на державні програми урядам і центральним банкам країн (понад 100 країн). МБРР надає позики переважно для розвитку інфраструктури, промисловості та здійснення сільськогосподарських проектів. Вищим керівним органом МБРР є Рада управляючих, яку представляють усі країни світу, що є членами МБРР. Виконавчий орган МБРР — Директорат, до якого входить 21 виконавчий директор, п'ять із яких працюють на постійній основі (це представники США, японії, Великої Британії, Німеччини і Франції).

Міжнародна асоціація розвитку (МАР) — міжнародна міжурядова організація, створена в 1960 р. для сприяння економічному розвитку найменш розвинених країн із річним доходом на одну особу не більше 790 дол. США. Таким країнам МАР надає пільгові кредити на 50 років, стягуючи тільки комісійні в розмірі 0,75 % річних.

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) створена в 1956 р. для стимулювання приватного підприємства головним чином у країнах — членах МФК, що розвиваються. МФК сприяє спільним інвестиціям місцевого та іноземного капіталів і вкладає кошти тільки в прибуткові підприємства приватного сектору. Термін надання позики становить 5—15 років.

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ) — це спеціалізована установа, створена в 1988 р., метою якої є заохочення надходження інвестицій до країн, що розвиваються, шляхом їхнього страхування від некомерційних ризиків. Некомерційними ризиками вважаються:

 • невиконання контракту внаслідок урядового рішення;
 • скасування конвертованості національної валюти й пов'язані із цим перешкоди під час переказу прибутків до країни-інвестора;
 • експропріація майна інвестора;
 • революції, перевороти та подальші зміни в соціально-політичному становищі;
 • воєнні дії.

ЗАУВАЖИМО!

Позики Світового банку для України вигідніші, ніж позики з інших джерел, оскільки умови надання ним кредиту є більш сприятливими. За класифікацією Світового банку Україна належить до III категорії країн (рівень доходів нижчий за середній), тому термін сплати кредитів триває до 20 років із пільговим періодом п'ять років. Відсотки за кредит сплачуються за плаваючою ставкою та становлять близько 6,5 % річних.

За рахунок Світового банку в Україні реалізується близько 20 проектів. Позики Світового банку надаються в кілька траншів; кожний наступний — після виконання певних умов. Представником позичальника є Міністерство фінансів України.

Усім своїм клієнтам Світовий банк указує на необхідність вжити таких заходів:

 • інвестування в розвиток людських ресурсів, зокрема шляхом удосконалення систем охорони здоров'я й освіти;
 • концентрація зусиль на соціальному розвитку, чинниках зниження рівня бідності;
 • зміцнення здатності урядів надавати якісні послуги, забезпечення ефективності й прозорості їхньої діяльності;
 • охорона навколишнього середовища;
 • підтримка й стимулювання розвитку приватного підприємництва;
 • підтримка реформ, спрямованих на макроекономічну стабілізацію, що забезпечує умови для інвестицій і довгострокового планування.

До Світового банку Україна вступила в 1992 р. (одночасно зі вступом до МВФ). Вона є членом усіх його структур — МБРР, МФК, МАР і БАГІ. Серед міжнародних кредитно-фінансових організацій МБРР є другим після МВФ кредитором України. Його частка перевищує 30 % усіх позичок. При цьому спостерігається тенденція до зростання частки кредитів МБРР за рахунок зменшення частки МВФ.

За цільовим призначенням кредити МБРР поділяються на чотири групи:

 • інституційні (на розвиток державного управління фінансами, економікою);
 • реабілітаційні;
 • на розвиток певної галузі економіки;
 • на структурну перебудову галузей економіки.

Гроші, що надходять від Світового банку, на відміну від коштів МВФ, використовуються більш різноманітно. Вони спрямовані не тільки на погашення дефіциту бюджету й платіжного балансу, але й на реалізацію довгострокових інвестиційних проектів, підтримкуукраїнських підприємств, страхування імпорту.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) — центральний банк єврозони, створений у 1998 р., де в обігу перебуває валюта євро. Основною метою ЄЦБ є підтримка стабільності цін, тобто захист обмінного курсу євро. Стабільність цін має велике значення для досягнення двох цілей: економічного зростання та створення робочих місць.

ЄЦБ і національні центральні банки разом утворюють Євросистему, центральну банківську систему єврозони.

Значне місце серед валютно-позичкових і фінансових інститутів посідають регіональні банки розвитку: Міжамериканський, Африканський, ЄБРР. До регіональних валютно-позичкових організацій ЄС належать: європейський інвестиційний банк (ЄІБ), європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС) тощо.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Визначте, чи правильним є твердження: «Сільськогосподарський комплекс із переробки соняшнику в країні, яка є членом Світового банку, може отримати позику МБРР терміном на 15 років, оскільки пріоритетний напрям кредитування цього банку — сільськогосподарські проекти».

Розв'язання. У твердженні правильно вказано пріоритетний напрямок кредитування МБРР, який є інституцією Світового банку. Він дійсно надає довгострокові кредити, але на державні програми урядам і центральним банкам країн. Суб'єктами кредитних операцій МВФ і Світового банку можуть бути виключно національні банки, казначейства, валютні стабілізаційні фонди країн — членів цих міжнародних структур. Тому конкретне сільськогосподарське підприємство такий кредит отримати не може. Твердження є неправильним.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Охарактеризуйте специфіку діяльності таких міжнародних організацій, як МВФ, МАР, БАГІ.
 • 2. Які види кредитів може отримувати Україна як член Світового банку?


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.