Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Тестові завдання. Світове господарство та національна економіка

1. Важливим чинником економічного зростання держав в умовах глобалізації є

А інтернаціоналізація досягнень НТП

Б розвиток монополій

В розвиток ТНК

Г розвиток фіскальної системи

2. Екологічний неоколоніалізм — це

А політика держави, спрямована на заборону екологічно небезпечного виробництва

Б спроби розвинених країн розв'язати власні екологічні проблеми за рахунок менш розвинених країн

В глобальне порушення природної рівноваги та деградація природного середовища

Г контроль за забрудненням до того часу, поки граничні вигоди перевищують граничні витрати

3. Класифікуючи країни за ступенем відкритості світовому ринку, Світовий банк бере за основний критерій

А частку імпорту у ВВП

Б індекс економічної свободи

В частку експорту у ВВП

Г індекс глобальної конкурентоспроможності

4. Важливим чинником розвитку міжнародної торгівлі, що діє всупереч процесу глобалізації, є

А регіоналізація міжнародної торгівлі

Б зростання відкритості економік провідних країн світу

В збільшення світового фінансового ринку

Г розвиток багатонаціонального підприємництва

5. ТНК являють собою компанії, які діють у різних країнах із метою

А контролю валютних відносин між певними країнами

Б гарантування колективної безпеки для певних країн

В забезпечення єдиних правових норм для певних країн

Г контролю значного обсягу світового виробництва певного товару

6. Укажіть назву організації, у якій Україна здобула членство в 1992 р.

А Світова організація торгівлі

Б європейське економічне співтовариство

В Міжнародний валютний фонд

Г Міжнародна фінансова корпорація

7. Що НЕ належить до основних форм МЕВ?

А міжнародна торгівля

Б міжнародний рух інвестицій

В глобалізація фінансової системи

Г міграція робочої сили

8. Одним із проявів глобалізації є зняття обмежень на пересування робочої сили. Попит на працю в країні A представлено функцією

DL = 500 - 20W, пропозиція праці:

SL = 10W+200. У країні Б, відповідно,

DL = 650 - 15W, SL = 250 + 10W, де W — заробітна плата в євро за годину.

Визначте потенційний рух робочої сили.

А із країни A до країни Б

Б із країни Б до країни A

В умови на ринку праці в обох країнах аналогічні, тому міграція є економічно невигідною

Г міграція не залежить від попиту та пропозиції на ринках праці

9. До елементів світової валютної системи НЕ належить(-ать)

А платіжний баланс

Б світові гроші

В режим валютних курсів

Г умови взаємної конвертованості валют

10. Укажіть назву форми організації міжнародних валютних відносин, закріпленої міждержавними угодами.

А валютний паритет

Б валютна система

В валютний ринок

Г платіжний баланс

11. Установіть відповідність між визначеннями економічних понять та їхніми назвами.

1 Система відносин між суб'єктами світового господарства щодо пропозиції та попиту товарів і послуг

2 Міждержавне об'єднання, на території країн-учасників якого певні види господарської діяльності ведуться на пільгових умовах

3 Сукупність способів, інструментів та установ, за допомогою яких здійснюються грошові розрахунки в межах світового господарства

4 Місця зосередження спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, у яких здійснюються міжнародні валютні, кредитні, фінансові операції

А Світові фінансові центри

Б Світовий ринок

В Світове господарство

Г Світова валютна система

Д Економічна інтеграція

12. Установіть відповідність між назвами сучасних регіональних економічних і політичних об'єднань та їхніми абревіатурами.

1 європейське економічне співтовариство

2 Організація країн — експортерів нафти

3 Північноамериканська угода про вільну торгівлю

4 Міжнародна організація праці

А НАФТА

Б СОТ

В МОП

Г ЄЕС

Д ОПЕК