Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

§ 49. Інструменти та урядові заходи із забезпечення стійкості національних грошей

Неодмінною ознакою державності, її обов'язковим атрибутом є власні та стабільні гроші. Проте шлях до стабільної грошової системи лежить через розбудову економіки потужного господарства держави. Стабілізація економіки та її висхідний розвиток посилюють довіру до національної валюти, стимулюють накопичення грошей, вкладання їх на рахунки в банках або для купівлі активів, які ми матимемо в майбутньому і в Україні.

Поряд із заходами щодо стабілізації економіки та розвитку промисловості необхідно жорстко обмежити грошовий обіг. НБУ вживає дієвих заходів щодо організації роботи з готівковим обігом національної валюти як законного платіжного засобу на території України. Для забезпечення стійкої стабільності національної грошової одиниці необхідно вжити заходів, спрямованих на надійну збалансованість валютного ринку, істотне зростання золотовалютних резервів держави, удосконалення структури платіжного та зовнішньоторговельного балансів, створення умов для повернення з-за кордону національного капіталу, сприяння прямим іноземним інвестиціям, утвердження ефективної системи страхування від інвестиційних ризиків тощо. Важливо забезпечити максимальну прозорість сфери управління державним боргом, утвердження механізмів, які б унеможливлювали її криміналізацію.

Серед багатьох функцій центральних банків можна виділити основні, які забезпечують виконання головного завдання центрального банку — збереження стабільності національної грошової одиниці, і додаткові. Додаткові функції центрального банку безпосередньо не пов'язані з його головним завданням, але все ж таки сприяють його розв'язанню (мал. 2).

НБУ підзвітний Президенту України й Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень.

Підзвітність означає:

  • 1) призначення на посаду та звільнення з посади голови НБУ, членів Ради НБУ;
  • 2) доповідь Голови НБУ Верховній Раді України про діяльність НБУ;
  • 3) надання Президенту України та Верховній Раді України двічі на рік інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі.

Оцінити стійкість грошей можна за допомогою критеріїв зовнішньої і внутрішньої стійкості.

Критерії зовнішньої стійкості — традиційні показники стійкості, які зовнішні економічні агенти, іноземні держави використовують для оцінювання стійкості іноземної валюти й доцільності інвестування. Це індикатори стану економіки монетарного характеру, а саме: платіжний баланс країни; курс валюти щодо твердих валют; рівень інфляції (індекс споживчих цін); співвідношення грошової маси і ВВП країни.

Критерії внутрішньої стійкості — це показники стійкості національної грошової одиниці всередині держави, що формуються переважно в процесі циркуляції національної валюти всередині країни. Основну роль тут відіграє суб'єктивне сприйняття національної грошової одиниці громадянами країни й іншими внутрішніми економічними агентами. До цієї групи критеріїв можна віднести такі показники, як рівень інфляції (індекс споживчих цін); купівельна спроможність грошової одиниці; рівень депозитних ставок у національній валюті; довіра до національної грошової одиниці.

Політика стійкої грошової одиниці має бути визначальним чинником у зміцненні позицій національного ринку, його інвестиційної привабливості, ефективним способом підвищення конкурентоспроможності національного товаровиробника й модернізації економіки, головною гарантією припинення відпливу капіталу, зростання реальних доходів населення.

Мал. 2. Функції центрального банку

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Охарактеризуйте наслідки проведення політики «дорогих» і «дешевих» грошей у разі зміни курсу національної валюти.

Відповідь. Заходи політики «дешевих» грошей приводять до збільшення грошової маси та зниження ставки відсотка. Зменшення відсоткової ставки змінює відносну привабливість вкладання коштів у цю валюту, попит на неї падає, а пропозиція збільшується. Тому курс знижується, що стимулює експорт та обмежує можливий імпорт. Отже, або скорочується дефіцит у зовнішній торгівлі, або збільшується його активне сальдо.

Стримуюча грошово-кредитна політика скорочує грошову масу, знижує доступність кредиту та збільшує ставку відсотка. Національна валюта стає привабливим активом, попит на неї зростає, а пропозиція падає. Зміцнення курсу призводить до протилежної дії: зростає ефективність імпорту й знижується ефективність експорту. Отже, або скорочується активне сальдо, або збільшується зовнішньоторговельний дефіцит.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Визначте, чи правильними є твердження. Обґрунтуйте свою відповідь.
  • 1) Для забезпечення стійкості національних грошей достатньо проведення центральним банком зваженої грошово-кредитної політики.
  • 2) До регулятивних функцій центральних банків належить регулювання попиту й пропозиції на кредитні ресурси та інші активи.
  • 2. Охарактеризуйте інструменти забезпечення стійкості національної валюти.
  • 3. Як змінилася повноцінність національної грошової одиниці, якщо центральний банк збільшив грошову масу на 8 %, кількість товарів та послуг зросла на 0,3, швидкість обігу грошової одиниці підвищилася на 1/8?