Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

§ 31. Наслідки безробіття для економіки та суспільства. Оцінювання втрат від безробіття. Засоби обмеження безробіття

Загальний рівень безробіття в сучасному світі, як правило, вищий за природний, тому надмірне безробіття призводить до значних економічних втрат. Головною з них є втрата товарів і послуг, які б могла отримати держава за умови відсутності надмірного безробіття.

Американський економіст Артур Оукен шляхом спостережень установив зв'язок між рівнем безробіття та відставанням в обсязі виготовленого ВВП. Цей зв'язок відомий нині як закон Оукена: якщо фактичний рівень безробіття перевищує його природний рівень на 1%, то втрати ВВП становлять 2—3%. Щоб визначити відхилення фактичного ВВП від потенційного ВВП, використовують формулу:

де Y — фактичний ВВП, тобто ВВП, створений за аналізований період; Y* — потенційний ВВП; β — коефіцієнт Оукена, коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття (він обчислюється окремо для кожної країни та має значення в межах від 2 до 3. Найчастіше значення коефіцієнта беруть за 2,5); u — фактичний рівень безробіття, виражений у відсотках; u* — природний рівень безробіття, виражений у відсотках.

Різниця між фактичним і природним рівнем безробіття і є циклічним рівнем безробіття.

Закон Оукена водночас показує й зворотний ефект. Він полягає в тому, що рівень безробіття зростає, якщо не досягається приріст ВВП 2—3% (залежно від країни).

Необхідно зауважити, що в реальності закон Оукена справджується далеко не завжди, тобто це не універсальний закон, а тенденція з багатьма обмеженнями за країнами, регіонами, світом у цілому та терміном часу.

Узагалі безробіття — це багатоаспектне явище, яке призводить до суперечливих наслідків.

Безробітні — резервна армія праці. З одного боку, це означає, що в суспільстві не повною мірою використовується трудовий потенціал країни. А з іншого, це все ж таки резерв, причому дуже важливого ресурсу, який необхідний країні для здійснення розширеного відтворення, структурної перебудови економіки.

Безробіття є порушенням макроекономічної рівноваги на ринку праці, але водночас посилює стимули до розвитку підприємництва. Однак, безумовно, люди по-різному сприймають різні види безробіття. Зростання безробіття призводить до соціальної напруженості, підриває психічне здоров'я нації, посилює злочинність.

Таким чином, є підстави стверджувати, що державна політика зайнятості та соціального захисту є дуже актуальною та посідає важливе місце в загальному державному регулюванні.

Соціальний захист на ринку праці в Україні проявляється в таких державних гарантіях:

 • реалізація прав громадян на працю та на допомогу з безробіття;
 • оплата праці на рівні встановленої мінімальної заробітної плати;
 • надання державної допомоги малозабезпеченим і багатодітним сім'ям;
 • пенсійне забезпечення;
 • підтримка життєвого рівня населення шляхом перегляду мінімальних розмірів основних соціальних гарантій відповідно до зміни індексів цін на товари й послуги.

ЗАУВАЖИМО!

Дані Державної служби статистики України свідчать, що протягом останніх років зменшується кількість як зайнятих, так і безробітних. А рівень безробіття зростає практично за всіма віковими групами, статтю та місцем проживання. Нерівномірними є зайнятість, безробіття на території України. Так, у 2017 р. найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався в Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях, а найменший — у місті Києві, Закарпатській та Одеській областях.

Державна система навчання й перекваліфікації робочої сили сприяє адаптації робочої сили до змін у кон'юнктурі ринку.

Важливе місце в регулюванні соціальних процесів на ринку праці належить такому інституту інфраструктури, як біржа праці, а також державним центрам зайнятості. Саме через ці органи держава впливає на рівень і термін безробіття, скорочує час на пошук роботи шляхом організації та вдосконалення системи інформації про наявність вільних робочих місць, розвиває систему профорієнтації, перепідготовки та підвищення кваліфікації, проводить моніторинг стану ринку робочої сили, стимулює розвиток підприємницької діяльності.

Наша держава розробляє шляхи подолання проблеми безробіття (мал. 1).

Мал. 1. Можливі напрямки розв'язання проблем безробіття в Україні

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Про склад населення регіону відомо, що кількість зайнятих — 12 млн осіб, осіб пенсійного віку — 2,8 млн осіб, зайнятих неповний робочий день — 1 млн осіб, безробітних — 1,4 млн осіб, серед яких 0,28 млн — фрикційні безробітні, а 0,47 млн — структурні безробітні. Визначте: 1) рівень безробіття в регіоні; 2) природний рівень безробіття; 3) втрати ВВП регіону внаслідок безробіття, якщо протягом аналізованого року в регіоні кінцевих товарів і послуг створено на суму 320 млн грош. од. Коефіцієнт Оукена становить 2,5.

Розв'язання.

1) Щоб визначити рівень безробіття в регіоні, необхідно встановити кількість робочої сили. До її складу, як відомо, входять зайняті та безробітні. Зайняті неповний робочий день належать до зайнятих, а тому вже враховані в їх кількості. Тому:

Робоча сила = 3айняті + Безробітні = 12 + 1,4 = 13,4 млн осіб.

2) Перш ніж скористатися законом Оукена, необхідно визначити природний рівень безробіття.

3) Далі шляхи розв'язання можуть бути різними. Наведемо два варіанти.

Варіант 1. Природний рівень безробіття менший за фактичний рівень. Це означає, що перевищення фактичного рівня безробіття над природним, тобто циклічне безробіття, становить: 10,45 % - 5,6 % = 4,85 %. Втрати ВВП, спричинені безробіттям, таким чином, становлять: 2,5 • 4,85 % = 12,125 % потенційного ВВП. А фактичний ВВП регіону становить лише 100 % - 12,125 % = 87,875 % потенційного його рівня. Отже, 0,87875Y* = 320 млн грош. од. Звідси: Y* = 364,15 млн грош. од. Оскільки потенційний ВВП становить 364,15 млн грош. од., а фактичний — 320 млн грош. од., то втрати ВВП внаслідок безробіття становлять 44,15 млн грош. од.

Варіант 2. Оскільки

320 - Y* = -0,12125Y*.

320 = 0,87875Y.

Y* = 354,15 млн грош. од.

Втрати ВВП регіону внаслідок безробіття становлять: 364,15 - 320 = 44,15 млн грош. од.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Охарактеризуйте соціально-економічні наслідки безробіття.
 • 2. Визначте, чи правильними є твердження. Обґрунтуйте свою думку.
 • 1) Фактичний ВВП дорівнює потенційному ВВП за відсутності будь-якого виду безробіття.
 • 2) Діяльність служб зайнятості спрямована на законодавче регулювання умов найму та використання робочої сили.
 • 3) Безробіття можна розглядати і як благо, і як втрати для суспільства.
 • 3. Населення країни становить 45 млн осіб. Серед них: діти до 16 років — 10 млн осіб; особи пенсійного віку — 12 млн осіб; особи, що перебувають у психіатричних лікарнях і виправних закладах, — 1 млн осіб; безробітні — 1,5 млн осіб; особи, що займаються домогосподарством, — 0,8 млн осіб; учні та студенти — 2,2 млн осіб. Визначте фактичний рівень безробіття в країні. Обчисліть потенційний ВВП і втрати ВВП внаслідок безробіття, якщо природний рівень безробіття становить 4,8 %, фактичний ВВП — 680 млрд грош. од. Коефіцієнт Оукена дорівнює 2,5.
 • 4. Як, на вашу думку, якісна освіта та професійна орієнтація впливає на розв'язання проблем безробіття?