Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Тестові завдання. Основні прояви цілісності національної економіки: чому вона важлива

1. Матеріальною основою коротких (малих) циклів є

А необхідність збільшення ВВП

Б процеси, що відбуваються на ринку грошей

В необхідність оновлення об'єктів інфраструктури

Г необхідність оновлення основного капіталу

2. Яке з положень є правильним?

А вищою точкою активності економічного циклу є період пожвавлення

Б спад виробництва — це період депресії

В початковою фазою циклу є депресія

Г оновлення основного капіталу є матеріальною основою виходу з кризи

3. У моделі AD—AS досягнення рівноваги з більш високим значенням рівня цін та реального обсягу національного виробництва можливе за умови

А зменшення сукупного попиту та збільшення сукупної пропозиції

Б одночасного зменшення і сукупного попиту, і сукупної пропозиції

В одночасного збільшення і сукупного попиту, і сукупної пропозиції

Г зменшення пропозиції грошей в економіці

4. Визначте величину реального ВВП, якщо відомо, що номінальний ВВП країни складав 825 млрд грош. од., а ціни на товари та послуги спочатку зросли на 11 %, а потім знизилися на 2%.

А 91,7 млрд грош. од.

Б 756,9 млрд грош. од.

В 758,4 млрд грош. од.

Г 825 млрд грош. од.

5. Національний дохід країни складає 126 млрд грош. од., споживчі витрати — 81 млрд грош. од., валові інвестиції — 59 млрд грош. од., експорт — 42 млрд грош. од., імпорт — 45 млрд грош. од., чисті внутрішні інвестиції — 37 млрд грош. од., непрямі податки — 28 млрд грош. од., трансфертні платежі — 33 млрд грош. од. Розмір державних видатків становить

А 33 млрд грош. од.

Б 39 млрд грош. од.

В 61 млрд грош. од.

Г 126 млрд грош. од.

6. Яке з тверджень є хибним?

А в обчисленні чистого внутрішнього продукту враховуються чисті інвестиції

Б чистий ВВП перевищує національний дохід на величину амортизації

В до складу особистого доходу входять трансфертні платежі

Г сукупні витрати дорівнюють сукупним доходам

7. Якщо в умовах високого рівня інфляції підвищуються ціни на ресурси та зменшується грошова маса в обігу, то встановлена макроекономічна рівновага свідчить, що

Рівень цін

Зайнятість

Реальний ВВП

А

обов'язково підвищиться

збільшиться

збільшиться

Б

може залишитися без змін

знизиться

може залишитися без змін

В

зросте

зменшиться

зменшиться

Г

може залишитися незмінним

зменшиться

зменшиться

8. ВВП країни становить 5 млн грош. од., споживчі витрати — 3,2 млн грош. од., державні видатки — 0,9 млн грош. од., чистий експорт — 0,08 млн грош. од., чисті внутрішні інвестиції — 0,64 млн грош. од., експорт — 0,11 млн грош. од.

Дані свідчать, що

А валові інвестиції — 0,07 млн грош. од., імпорт — 0,03 млн грош. од.

Б валові інвестиції — 0,82 млн грош. од., амортизація — 0,18 млн грош. од.

В амортизація — 0,57 млн грош. од., імпорт — 0,03 млн грош. од.

Г валові інвестиції — 0,82 млн грош. од., імпорт — (-0,03) млн грош. од.

9. Якщо крива сукупного попиту перетинає криву сукупної пропозиції на класичному відрізку, то збільшення цін на капітальні ресурси призведе до

А зменшення зайнятості населення

Б обов'язкового зниження загального рівня цін

В обов'язкового збільшення обсягу реального ВВП

Г зсуву кривої сукупного попиту ліворуч

10. Економіка країни описана такими даними: функція споживання C = 200 + 0,6Y; функція інвестування I = 80 + 0,2Y, де C — споживання; Y — реальний ВВП; I — інвестиції. Державні видатки складають 400 млрд грош. од., а чистий експорт — 70 млрд грош. од. Це означає, що рівноважний обсяг реального ВВП становить

А 470 млрд грош. од.

Б 2375 млрд грош. од.

В 3750 млрд грош. од.

Г 9375 млрд грош. од.

11. Установіть відповідність між подіями та графічним зображенням зміни макрорівноваги.

1 У галузях машинобудування та хімічної промисловості підвищується продуктивність праці

2 Дорожчають кредити, які видають підприємцям комерційні банки

3 Ціни на імпортні ресурси зросли на 20%

4 Ціни на товари та послуги в країні зросли на 20%

12. Установіть відповідність між визначеннями та категоріями, які вони характеризують.

1 Вартість кінцевих товарів та послуг, підрахована в цінах поточного періоду

2 Ринкова вартість продукції за вирахуванням вартості сировини й матеріалів, сплачених постачальникам

3 Сукупність доходів усіх верств населення

4 Сукупна ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, створених національним капіталом за рік

А Валовий внутрішній продукт

Б Валовий національний продукт

В Номінальний ВВП

Г Додана вартість

Д Національний дохід