Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Розділ II. Національна економіка та роль уряду в її функціонуванні

ТЕМА 5. ОСНОВНІ ПРОЯВИ ЦІЛІСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ЧОМУ ВОНА ВАЖЛИВА

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЮ ТЕМУ, ВИ НАВЧИТЕСЬ:

 • пояснювати сутність загальної рівноваги національної економіки;
 • розрізняти методи підрахунку ВВП;
 • визначати номінальний та реальний ВВП;
 • характеризувати причини економічних циклів;
 • наводити приклади прояву кризових явищ.

ПРИГАДАЙТЕ

 • 1. Визначте сутність та параметри ринкової рівноваги.
 • 2. Який вигляд має схема кругообігу продуктів і доходів?
 • 3. Які види доходів отримують суб'єкти економічної діяльності?
 • 4. Які витрати несуть суб'єкти економічної діяльності?

§ 22. Загальна рівновага національної економіки. Відповідність сукупних доходів і витрат

Домашні господарства, фірми, державні установи спрямовують свою діяльність на реалізацію власних інтересів, приймають ті чи інші рішення самостійно, але все ж таки функціонують у межах одного суспільства, а отже, взаємодіють між собою. Наслідком їхньої взаємодії є формування стійких закономірностей розвитку національної економіки. Центральною проблемою національної економіки є макроекономічна рівновага.

На мікроекономічному рівні йшлося про часткову рівновагу, тобто про рівновагу на окремо взятому ринку товарів і послуг або факторів виробництва. Економіка ж усієї країни є сукупністю ринків окремих товарів, сплетених складною системою взаємозв'язків. Це пояснюється тим, що всі виробники одночасно є і споживачами, а всі товари прямо або опосередковано пов'язані один з одним як складові сукупної товарної маси у вигляді взаємозамінних або взаємодоповнюючих товарів. Загальною рівновагою є рівноважний стан усієї ринкової системи, під яким розуміють встановлення рівності величини попиту та величини пропозиції на всіх взаємопов'язаних ринках. Вона характеризує збалансованість і пропорційність усіх економічних процесів: виробництва й споживання, сукупних доходів і сукупних витрат, сукупного попиту та сукупної пропозиції, виробничих витрат і результатів, матеріально-речових і фінансових потоків. Узгодженість усіх цих окремих пропорцій суспільного відтворення сприяє збалансованому розвитку економічної системи загалом. Однак кожна складова має певну автономність. Тому пропорційність у національній економіці проявляється як тенденція й передбачає можливість відхилень від рівноваги.

Одним із проявів загальної рівноваги є баланс між сукупними доходами та сукупними витратами. Кожний з економічних суб'єктів отримує свої певні види доходів, які витрачає для досягнення власних цілей.

Домогосподарства як власники різноманітних ресурсів отримують доходи у вигляді заробітної плати, ренти та відсотка. Частина доходів домогосподарств може формуватися також за рахунок соціальних трансфертів — різних видів соціальної допомоги (пенсії, соціальні допомоги, стипендії, страхові компенсації, відшкодування витрат осіб з інвалідністю, відшкодування збитків громадянам, що зазнали репресій, тощо).

Отримані доходи перетворюються на витрати. Частину доходів від ресурсів домогосподарства сплачують державі у вигляді податків. Основна ж частина загальних доходів домогосподарств витрачається на придбання необхідних товарів та послуг, тобто формуються споживчі витрати. Частина доходів домогосподарств може зберігатися у вигляді заощаджень, які є одним із джерел позичкового капіталу.

Фірми отримують доходи у вигляді виторгу від продажу товарів та послуг. Він дає можливість оплатити фактори виробництва, у тому числі сформувати дохід підприємців (прибуток) і створити амортизаційні фонди. Частину прибутку підприємці відраховують до державного бюджету у вигляді податків. Амортизація ж як частина вартості спожитих засобів виробництва, яка перенесена на готовий продукт і відповідає зношенню цих засобів виробництва, дає змогу відремонтувати або відшкодувати спожиті засоби виробництва. Після відрахування податків та обов'язкових платежів усі інші кошти підприємства витрачають як валові інвестиції, тобто витрати на нове будівництво, придбання обладнання та формування виробничих запасів (на такі цілі можна використати й кредитні ресурси).

ЗАУВАЖИМО!

Національна економіка тісно пов'язана з іноземними економічними суб'єктами. Зовнішній світ отримує доходи від продажу своєї продукції, яка є для нас імпортом, витратами національних споживачів на придбання іноземної продукції, і витрачає кошти на придбання нашої продукції, тобто нашого експорту.

Держава отримує доходи від суб'єктів економічної діяльності переважно у вигляді податків на прибуток підприємців та податків на доходи домогосподарств. Ці кошти вона спрямовує на виплату трансфертних платежів та формує державні витрати, тобто витрати на придбання необхідних ресурсів, інвестування підприємств державного сектору, виробництво суспільних благ, купівлю готової продукції.

Оскільки доходи одних економічних суб'єктів є витратами інших і навпаки, то цілісність національної економіки зумовлює рівновагу між сукупними доходами й сукупними витратами та відповідність змін у кожній частині цього балансу. Зміна доходів економічних суб'єктів призводить до зміни їх витрат і навпаки.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

За балансом сукупних доходів і сукупних витрат визначте величину споживчих витрат, якщо відомо, що заробітна плата становить 958 млн грош. од., відсотки — 205 млн грош. од., прибуток — 780 млн грош. од., рента — 190 млн грош. од., трансферти — 200 млн грош. од., податки на прибутки — 235 млн грош. од., податки на доходи домогосподарств — 210 млн грош. од., заощадження домогосподарств — 160 млн грош. од.

Розв'язання. Оскільки доходи домогосподарств мають бути такими само, як витрати, то споживчі витрати складають: Заробітна плата + Відсотки + Рента + Трансферти - Податки на доходи домогосподарств - Заощадження домогосподарств. Решта даних є зайвою.

Отже, споживчі витрати складають:

958 + 205 + 190 + 200 - 210 - 160 = 1183 млн грош. од.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Чи правильне твердження: «Національна економіка — це нерозривний комплекс виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ, послуг і духовних цінностей»?
 • 2. Доходи домогосподарств зросли на 1/8, виторг фірм спочатку підвищився на 7 %, а потім ще на 8 %, податки на прибуток підприємців та податки на доходи домогосподарств збільшилися на 9 %. Визначте, як в умовах рівноваги між сукупними доходами й сукупними витратами змінилися витрати держави, якщо витрати домогосподарств збільшилися на 1/20, а витрати фірм — на 1/4.
 • 3. Визначте зміни реальних доходів населення, якщо після зростання цін на товари та послуги на 14 % номінальні доходи зросли на 1/8.