Економіка. Профільний рівень. 11 клас. Криховець-Хом’як

§ 7. Основні види економічних витрат. Бухгалтерська та економічна оцінка діяльності фірми

Відомо, що кожен підприємець прагне одержати високий дохід на одиницю витрат ресурсів виробництва, оскільки в ринкових умовах виробництво має товарний характер і витрати факторів виробництва в натуральному вигляді отримують вартісну оцінку, перетворюючись на витрати виробництва.

Усі ресурси є рідкісні, тобто обмежені, тому витрати, пов'язані із залученням обмежених ресурсів, розглядають як альтернативні. Підприємець, приймаючи рішення про застосування ресурсів, відмовляється від виробництва одних товарів на користь інших, тобто він «жертвує» цінністю альтернативних можливостей, й ці альтернативні витрати, виражені в грошовій формі, називають економічними.

Економічні витрати відображаються вже відомою кривою виробничих можливостей підприємства. До економічних витрат входять зовнішні (явні) та внутрішні (неявні) витрати.

Зовнішні (явні, бухгалтерські, розрахункові) витрати — грошові виплати підприємства стороннім постачальникам ресурсів.

До них належать витрати на сировину, матеріали, комплектуючі вироби, паливо, заробітну плату, орендну плату, амортизаційні відрахування та ін.

Внутрішні (неявні) витрати — неоплачені витрати, що дорівнюють втраченим вигодам підприємця, які він міг би отримати, використовуючи ресурси іншим способом.

До них відносять втрачений процент на власний капітал та нормальний прибуток.

Нормальний прибуток, ΝΡ — плата за підприємницькі здібності або мінімальний рівень прибутку, що утримує підприємця в даній галузі.

Він представляє неявні витрати виробництва, які враховують до сукупних витрат.

Сукупні (загальні) витрати, ТС — вартість усіх видів ресурсів, що витрачаються для виготовлення певної кількості продукції.

Оскільки бухгалтерський облік оперує лише зовнішніми витратами і грошові потоки на покриття неявних витрат відсутні, то бухгалтери зараховують увесь надлишок сукупного виторгу над явними витратами до прибутку.

Бухгалтерський прибуток обчислюється як різниця між сукупним виторгом і явними витратами.

Сукупний (загальний) виторг (сукупний (загальний) дохід), TR — сума доходу, отриманого фірмою від продажу визначеної кількості блага.

Економічний прибуток, ЕР обчислюється як різниця між сукупним виторгом та явними і неявними витратами.

Отже, бухгалтерські витрати завжди менші за економічні на величину неявних витрат, а бухгалтерський прибуток більший за економічний на величину неявних витрат, тобто нормального прибутку. Економісти вважають прибутковою лише ту діяльність, за якої сукупний виторг перевищує альтернативні явні та неявні витрати.

Розглянемо витрати в короткотерміновому періоді та умови мінімізації витрат.

Витрати виробництва складають основне обмеження в моделі поведінки підприємства. Вони, як відомо, залежать від продуктивності ресурсів і технології, яку обере підприємство, а також цін на ресурси. Оскільки в короткостроковому періоді деякі ресурси фіксовані, а обсяги інших можна змінювати, то виділяють два типи витрат: постійні і змінні, які аналізуються двома рівнями.

Витрати на увесь обсяг продукції називають, як вже відомо, сукупними витратами, ТС, що складаються з постійних (FC) і змінних витрат (VC):

Постійні витрати, FC — витрати, що не залежать від обсягів виробництва продукції (Q).

Вони існують навіть тоді, коли продукція зовсім не виробляється. Наприклад: відсотки за кредит, амортизація та орендна плата, витрати на освітлення та опалення приміщень, капітальний ремонт, страхові внески, витрати на управління, податки і т. д.

Змінні витрати, VC — вартість змінних ресурсів, що використовуються для виробництва даного обсягу продукції і які залежать від випуску продукції.

Наприклад: витрати на сировину, оплата праці, витрати на пально-мастильні матеріали, витрати на електроенергію.

У мікроаналізі виробництва використовують не тільки показники сукупних витрат, але й середніх і граничних витрат.

Середні постійні витрати AFC — кількість постійних витрат виробництва (FC), що припадає на одиницю виготовленої продукції (Q):

Середні змінні витрати, AVC — кількість змінних витрат виробництва (FC), що припадає на одиницю виготовленої продукції (Q):

Середні сукупні витрати, АТС — кількість сукупних витрат виробництва (ТС), що припадає на одиницю виготовленої продукції (О):

Середні сукупні витрати (АТС або АС) можна розрахувати також як суму середніх постійних і середніх змінних витрат:

Граничні витрати, МС — витрати на кожну наступну одиницю продукції:

На основі динаміки показників середніх витрат виробництва виділяють чотири стадії виробництва:

I стадія — середні змінні витрати (AVC), середні постійні витрати (АТС) і граничні витрати (МС) спадають;

II стадія — АТС, AVC спадають і AVC досягає свого мінімального значення в точці перетину з кривою МС, які мають зростаючий характер;

III стадія — АТС спадають, але AVC і МС зростають;

IV стадія — усі показники витрат зростають.

Аналізуючи графічні моделі кривих витрат виробництва (рис. 3.14), можна зробити такі висновки:

1. При обсязі продукції, що дорівнює відрізку (І), крива граничних витрат (МС) має мінімальне значення, а крива сукупних витрат (ТС) має перегин (вона з випуклої стає вгнутою).

2. Крива граничних витрат (МС) перетинає криві середніх сукупних витрат (АТС) та середніх змінних витрат (A VC) у точках їх найменших значень (у точках їх мінімумів).

3. Криві граничних (МС) і середніх змінних витрат (AVC) є дзеркальним відображенням кривих граничної (MPL) і середньої продуктивності (APL) змінного фактора (наприклад, праці (L)). Водночас максимум граничної продуктивності змінного фактора (APL) відповідає мінімуму середніх змінних витрат (AVC).

Так само криві змінних (VC) та сукупних (ТС) витрат є дзеркальним відображенням кривої сукупного продукту (TPL). З урахуванням зв'язку між граничною продуктивністю та граничними витратами останні можуть бути визначені як:

де: Р — ціна одиниці змінного фактора; МР — граничний продукт.

Дія законів зростаючої та спадної віддачі (спадних і зростаючих витрат) обумовлює U-подібну форму граничних, середніх змінних, середніх сукупних витрат у короткостроковому періоді.

Рис. 3.14. Криві витрат виробництва

Різні види витрат чинять неоднаковий вплив на вибір фірми. Зокрема, середні змінні витрати (AVC) є необхідними для оцінки ефективності господарювання фірми, визначення рівноваги і перспектив розвитку щодо: розширення діяльності; скорочення виробництва; виходу з галузі.

Порівняння середніх сукупних витрат (ATC) з рівнем цін дозволяє визначити величину прибутку.

Граничні витрати (МС) мають стратегічне значення, оскільки вибір обсягів виробництва має прирістний характер, тобто кожен підприємець вирішує, на скільки одиниць потрібно збільшити чи зменшити попередній обсяг випуску. А це допомагає вибрати стратегію фірми у короткостроковому періоді.

Мінімізація витрат у довготерміновому періоді реалізується шляхом зміни всіх факторів виробництва.

Криві витрат у довгостроковому періоді показують мінімальні витрати виробництва при будь-якому обсязі продукції, коли всі фактори виробництва є змінними.

Протягом довгострокового періоду виробники мають можливість контролювати обсяг випуску і витрати, змінюючи не тільки інтенсивність виробничої діяльності на підприємстві, але й розміри й кількість підприємств.

Довгострокова крива середніх витрат фірми, LAC отримується з короткострокових кривих середніх витрат.

Сполучаючи точки мінімумів (AC1, АС2, АС3, ACn), отримуємо при цьому плавну криву середніх витрат у довгостроковому періоді (LAC) (рис. 3.15).

Мінімізація середніх витрат складає основне завдання виробничої діяльності фірми в довгостроковому періоді. Ці витрати формують ціну виробника, від якої залежить результат діяльності. Абсциси точок перетину кривих АС показують обсяги виробництва, при яких доцільно змінити масштаб виробництва.

Рис. 3.15. Середні витрати в довгостроковому періоді

У процесі розвитку фірми постійний ефект від масштабу спричиняє незмінність довгострокових середніх витрат (частина LAC прямої горизонтальної лінії), зростаючий ефект масштабу дає економію витрат на масштабі (частина LАС спадна, при цьому витрати на одиницю продукції зменшуються з нарощуванням обсягів випуску), а у випадку спадного ефекту від масштабу середні витрати зі збільшенням випуску зростають (частина LAC має зростаючий характер).

Отже, в загальному крива довгострокових середніх витрат (LAC) має пологу А-подібну форму, що зумовлено змінним характером ефекту масштабу (спочатку — зростаючий, далі — постійний, а в подальшому — спадний) (рис. 3.15).

Граничні витрати в довгостроковому періоді, LMC — величина зміни витрат при зміні обсягу випуску, коли всі фактори виробництва є змінними.

Це приріст витрат виробництва в умовах можливої зміни розмірів підприємства.

Кожна точка на кривій LMC показує граничні витрати найекономнішого варіанта підприємства для всіх можливих його розмірів. Крива LMC перетинає криву LAC у точці мінімуму (рис. 3.15).

Є три варіанти співвідношення LMC і LAC:

 • 1) якщо LMC<LAC, то витрати підприємства зменшуються;
 • 2) якщо LMC>LAC, то витрати підприємства збільшуються;
 • 3) якщо LMC = LAC, то LAC постійні або мають мінімальне значення.

Важливо визначити мінімально ефективний розмір підприємства, тобто такий обсяг виробництва, за якого фірма може мінімізувати свої довгострокові середні витрати, і це виконується при умові, коли:

де: LMC — довгострокові граничні витрати; LAC — довгострокові середні витрати.

Водночас позитивний чи негативний ефект від масштабу визначає структуру кожної галузі і рівень розвитку конкуренції в ній.

Факторами ж економії на масштабі є спеціалізація, технічний прогрес, виробництво побічної продукції з відходів основного виробництва та інше.

Пам’ятайте!

Економічні (альтернативні) витрати

economic (opportunity) cost

Явні та неявні витрати

explicit and implicit cost

Нормальний та економічний прибуток

normal and economic profit

Короткостроковий і довгостроковий періоди

short-run and long-run

Постійні витрати

fixed cost (FC)

Змінні витрати

variable cost (VC)

Сукупні витрати

total cost (TC)

Середні постійні витрати

average fixed cost (AFC)

Середні змінні витрати

average variable cost (A VC)

Середні сукупні витрати

average total cost (АТС)

Граничні витрати

marginal cost (MC)

Довгострокова крива середніх витрат фірми

long average cost (LAC)

Запитання для роздумів, самоперевірки та колективного обговорення.

1. Назвіть види витрат.

2. Які витрати належать до постійних?

3. Дайте характеристику змінним витратам, наведіть приклади.

4. Розкрийте економічну сутність граничних витрат.

5. Проаналізуйте криві витрат виробництва, зробіть висновки.

6. Чи є різниця між альтернативними та економічними витратами?

Вправа для самоаналізу.

Тест. Оберіть єдину правильну відповідь:

1. Ярослав відкрив лоток з продажу морозива. Які з наведених витрат не слід включати до зовнішніх (явних) витрат?

 • а) заробітну плату найманого продавця;
 • б) вартість цукру та сиропу;
 • в) орендну плату за фрезер;
 • г) дохід Ярослава як менеджера цього виробництва.

2. Ізокоста поєднує точки:

 • а) однакових витрат;
 • б) стійкої рівноваги виробника;
 • в) однакового випуску продукції;
 • г) рівноваги попиту і пропозиції.

3. Яке з даних тверджень є вірним?

 • а) бухгалтерські витрати + економічні витрати = нормальний прибуток;
 • б) економічний прибуток - бухгалтерський прибуток = зовнішні витрати;
 • в) бухгалтерський прибуток + зовнішні витрати = економічний прибуток;
 • г) економічні витрати - зовнішні витрати = внутрішні витрати.

4. У точці мінімуму середніх витрат граничні витрати повинні:

 • а) бути більшими за середні витрати;
 • б) дорівнювати середнім витратам;
 • в) бути меншими за середні витрати;
 • г) мінімальними.

5. У теорії виробництва короткотерміновим періодом називають:

 • а) будь-який проміжок часу, менший за рік;
 • б) проміжок часу, упродовж якого всі фактори виробництва змінні;
 • в) час, необхідний для того, щоб змінити обсяг продукції, що випускається;
 • г) період, упродовж якого хоча б один фактор залишається незмінним.

6. Змінні фактори виробництва — це фактори:

 • а) що можуть бути змінені при зміні випуску продукції;
 • б) що не залежать від зміни обсягу випуску продукції;
 • в) ціна яких нестабільна;
 • г) ціна на які контролюється державою.

7. Фірма «Корал» працює за технологією, що відображається виробничою функцією Q = L0,3 • К0,6. Яка віддача від масштабу притаманна даній технології виробництва?

 • а) постійна;
 • б) зростаюча;
 • в) спадна;
 • г) усі відповіді вірні.

8. У короткотерміновому періоді фірма виробляє 500 од. продукції. Середні змінні витрати дорівнюють 2 грн, а середні постійні — 0,5 грн, тоді сукупні витрати складуть:

 • а) 2,5 грн;
 • б) 1250 грн;
 • в) 750 грн;
 • г) 1100 грн.

9. Якщо при ставці заробітної плати 20 грн і ціні капітальних витрат 50 грн використовується комбінація факторів виробництва, при якій MPL = 5, а MPk = 10, то це означає, що з метою підвищення ефективності виробництва фірмі потрібно:

 • а) використовувати більше праці і менше капіталу;
 • б) використовувати більше капіталу і менше праці;
 • в) підвищити ціну продукції, що виробляється;
 • г) скоротити випуск продукції.

10. Яке з цих тверджень характеризує сукупні витрати?

 • a) VC - FC;
 • б) FC + VC+ МС;
 • в) FC + VC;
 • г) (FC + VC)/Q.

Творчі завдання.

ПРАКТИКУМ-ТРЕНАЖЕР

Працюємо колективно / у групах. Розв’язування задач.

Задача-приклад 1. На основі графіка витрат на виробництво холодильників знайдіть дані:

 • а) суму змінних витрат на виробництво 15 холодильників;
 • б) величину середніх змінних витрат (AVC) виробництва 30 холодильників, якщо при обсязі випуску 10 холодильників середні постійні витрати становлять 330 гр. од.

Розв’язання

а) VC = AVC • Q = 200 • 15 = 3000 гр. од.

б) FC(10) = AFC • Q = 330 • 10 = 3300 гр. од.

AFC(30) = 3300 : 30 = 110 гр. од.

Звідси AVC(30) = 450-110 = 340 гр. од.

Задача-приклад 2. Розрахувати середні постійні, середні змінні і середні сукупні витрати виробництва продукції фірми «Оріол» на основі таких даних за рік: витрати на сировину і матеріали складають 150 гр. од.; витрати не електроенергію — 10 тис. гр. од.; транспортні витрати — 20 тис. гр. од.; витрати на оплату управлінського персоналу — 70 тис. гр. од.; зарплата робітників складає 200 тис. гр. од.; вартість обладнання — 3 млн гр. од. (термін експлуатації 10 років, амортизація пропорційна); оренда приміщення 10 тис. гр. од., а обсяг випуску продукції становить 2,5 млн шт. Визначте прибуток підприємства, якщо ціна продукції 500 гр. од. за одиницю.

Розв’язання

Розраховуємо середні змінні витрати за формулою: AVC = VC/Q, звідси AVC = (150 + 20 + 200 + 10) : 2500 = 152 гр. од.

Розраховуємо середні постійні витрати за формулою: AFC = FC/Q, звідси AFC = (3000 : 10 + 70 + 10) : 2500 = 152 гр. од.

Середні сукупні витрати АТС = AVC + AFC, звідси АТС = 152 + 152 = 304 грн, а прибуток ЕР = (Р - АТС) • Q, ЕР = (500 - 304) • 2500 = 490 тис. гр. од.

Задача-приклад 3. Бухгалтер фірми «Вестер» Марія втратила звітність фірми і згадала лише декілька даних. Відновіть решту даних таблиці.

Q

AFC

VC

АТС

МС

ТС

0

10

20

20

30

11

390

40

420

50

2

14

Розв’язання

Розрахуємо загальні постійні витрати, оскільки вони є незалежними від обсягу виробництва, тому FC = AFC(50) • 50 = 2 • 50 = 100. Ці витрати здійснені ще до початку виробництва, тому при обсязі випуску Q = 0 вони дорівнюють загальним витратам (ТС). А далі розрахуємо втрачені дані, використовуючи інші формули витрат, і розрахункові дані вносимо в таблицю.

Q

AFC

VC

АТС

МС

ТС

0

-

0

-

-

100

10

10

100

20

10

200

20

5

180

14

8

280

30

3,3

290

13

11

390

40

2,5

420

13

13

520

50

2

600

14

18

700

Вправи для саморозвитку.

Задачі для розв’язання

Задача 1. Ви збираєтеся відкрити мале підприємство. Купівля устаткування обійдеться вам у 50 тис. грн власних коштів, які при альтернативному їх використанні могли б щорічно приносити 10 тис. грн доходу. Устаткування розраховано на 10 років роботи. Місячний фонд оплати праці робітників становитиме 17 тис. грн, оренда виробничого приміщення — 12 тис. грн за рік, а на сировину, матеріали та електроенергію витрачатиметься 14 тис. грн щорічно. Річний дохід підприємства після сплати податків становитиме 190 тис. грн На іншому підприємстві вам пропонують посаду менеджера з місячною оплатою 2,2 тис. грн Обчисліть розміри бухгалтерського та економічного прибутку власного підприємства.

Задача 2. Постійні витрати підприємства становлять 60 тис. грн, величини змінних витрат наведено в таблиці. Доповніть таблицю.

Сукупний обсяг виробництва одиниць, Q

Постійні витрати, FC

Змінні витрати, VC

Сукупні витрати, ТС

Середні постійні витрати, AFC

Середні змінні витрати, AVC

Середні сукупні витрати, АТС

Граничні витрати, МС

0

0

1

40

2

75

3

105

4

130