Економіка. Профільний рівень. 11 клас. Криховець-Хом’як

§ 14. Суть і значення бізнес-планування

«Найбільше ваше багатство — це ваші ідеї і ваш час».

(Р. Кіосакі).

Будь-який бізнес починається з ідеї, яка реалізується через ретельно продуманий план, що в практиці має назву бізнес-план. Бізнес-план є ефективним засобом доведення нової ідеї, розробки чи проекту до осіб, спроможних їх фінансувати. Водночас — це основа для оцінки перспективи розвитку та управління новим бізнесом.

Незалежно від розміру фірми та стадії її функціонування, бізнес-план допоможе:

 • бути більш переконливим під час пошуку фінансування;
 • приймати важливі ділові рішення;
 • детально ознайомитися з фінансовим станом власного бізнесу;
 • оцінити можливості власного підприємства на ринку;
 • передбачити, запобігти або пом’якшити наслідки можливих негативних явищ;
 • поставити конкретні завдання, здійснення яких буде свідчити про досягнення прогресу;
 • врахувати можливі варіанти розвитку власного бізнесу.

Бізнес-план — це документ, який містить систему ув’язаних у часі й просторі, узгоджених з метою і ресурсами заходів та дій, спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту (угоди).

Будь-який бізнес-план розробляють з певною метою. Ось кілька з них:

 • отримання банківського кредиту;
 • для внутрішніх цілей (чи правильно ви дієте, почавши нову власну справу);
 • залучення інвесторів;
 • створення спільного підприємства;
 • укладання великого контракту;
 • продаж власної справи.

Отже, бізнес-план призначений для різних цілей і буде мати успіх за умови вдалого відображення інтересів тих, для кого він призначений.

Складання бізнес-плану є досить трудомістким процесом і вимагає значних витрат часу та грошей. Тому одним із факторів, що зумовлює ефективність і результативність бізнес-планування, є його організація.

До роботи з бізнес-планом повинні залучатись такі спеціалісти, як менеджери, фінансисти, маркетологи, юристи. Це можуть бути як працівники фірми, так і залучені консультанти та експерти. Залучення до складання бізнес-плану спеціалістів, які не є працівниками фірми, дозволяє, по-перше, реальніше оцінити актуальність самої ідеї і, по-друге, підвищити рівень довіри потенційних інвесторів до об'єктивної оцінки незацікавлених осіб. Обов'язковою в цій роботі є також участь керівника фірми та автора ідеї, що лягла в основу проекту (угоди).

Вихідними даними для розробки бізнес-плану є інформація щодо попиту на товар, виробнича (відомості про виробничі операції по виготовленню товару, сировину, матеріали, обладнання, приміщення, працівників) і фінансова інформація (інформація про можливі джерела залучення коштів для реалізації проекту та умови їх отримання).

Зміст та структура бізнес-плану на сьогодні не регламентовані нормативними чи інструктивними документами загального порядку. Проте опис ідеї зазвичай включає такі елементи:

1. Резюме (короткий опис проекту: вказується мета бізнес-плану, основні відомості про підприємство, короткий опис бізнесу, переваги пропонованого продукту перед конкурентами, складові впевненості в успіху справи, основні фінансові пропозиції).

2. Опис підприємства та галузі (основна мета діяльності, стадії розвитку підприємства, опис земельної ділянки, приміщень, характеристика обладнання).

3. Опис продукту (послуги) (відмінні риси чи унікальність пропонованого продукту, використання технологій, перспективи удосконалення продукції (послуг)).

4. Маркетинг і збут продукції (клієнтура та покупці, сегментація ринку, розмір ринку, ймовірна реалізація продукції та послуг на ринках збуту, особливі характеристики ринку, пропозиції організації сервісного обслуговування, ступінь конкуренції, характеристика сильних та слабких сторін конкурентів, конкурентні переваги підприємства, заходи з підвищення конкурентоспроможності власного продукту, суть стратегії маркетингу, канали збуту продукції, цінова політика, маркетингові заходи).

5. Виробничий план (опис виробничого процесу, план виробництва, використання виробничих потужностей, виробнича кооперація, заплановані витрати, рентабельність продукції, заходи щодо забезпечення якості продукції, екологічна характеристика продукції, характеристика безпеки продукції та виробництва, потреби в сировині, матеріалах, комплектуючих виробах, напівфабрикатах: постачальники ресурсів та ціни на них, передбачувані терміті поставок).

6. Організаційний план (філософія управління підприємством, організаційна структура підприємства, власники підприємства, персонал підприємства, залучення спеціалістів зі сторони, підготовка та перепідготовка кадрів, затрати на оплату праці, на премії та інші методи стимулювання).

7. Фінансовий план (розрахунок точки беззбитковості виробництва, прогноз прибутків та збитків, прогноз потоків грошових надходжень, прогноз показників балансу, узагальнення фінансових показників, сума необхідних засобів для реалізації проекту, джерела отримання грошових засобів, терміті повернення позики та відсотків).

8. Ризики та гарантії (оцінка можливого ризику через проведення SWOT-аналізу, організаційні заходи профілактики ризику, план страхування від ризику).

9. Додатки.

Послідовність складання основних розділів бізнес-плану подано в табл. 3.6.

Таблиця 3.6

Послідовність складання бізнес-плану

Етап складання

Назва розділу

Зміст етапу

1.

Резюме.

Подають на початку бізнес-плану, є стислою версією плану, складається після закінчення роботи над усіма іншими розділами бізнес-проекту.

2.

Розділ 1. Галузь, підприємство та його продукція.

Збір і аналіз інформації про продукцію (послуги) підприємства.

3.

Розділ 2. Дослідження ринку.

Збір і аналіз інформації з ринку збуту.

4.

Розділ 3. Маркетинг.

Аналіз стану та можливостей підприємства.

5.

Розділ 4. Виробничий план.

Визначення потреби і джерел забезпечення підприємства необхідними ресурсами.

6.

Розділ 5. Організаційний план.

Формування організаційної структури управління.

7.

Розділ 6. Фінансовий план.

Розрахунок потрібного капіталу і джерел фінансування. Визначення загальної суми інвестицій з проекту, розрахунок їхньої ефективності (терміну окупності).

8.

Розділ 7. Ризики і гарантії.

Передбачення ускладнень і ризиків, розроблення заходів з усунення чи мінімізації.

Зверніть увагу.

Фінансову частину бізнес-плану і розділ «Маркетинг» складають високопрофесійні спеціалісти в цих галузях економіки.

У фінансовій частині обов'язково розраховують точку беззбитковості та будують відповідний графік беззбитковості. За допомогою точки беззбитковості розраховують термін окупності бізнесу.

Це цікаво!

Зразок зі шкільної практики:

Прогнозування результатів виготовлення листівок

Прогнозування результатів здійснюють на основі аналізу точки беззбитковості, норми прибутку і прогнозу обсягів доходу при визначеній ціні в обсязі продажу.

1. Розрахуємо точку беззбитковості на основі методу витрат.

Наприклад, постійні витрати (FC)Σ = 30 грн. Змінні витрати на матеріали 2,7 грн на одиницю продукції (AVC).

На основі маркетингового дослідження ми бачимо, що обсяг продажу можливий (100 одиниць). Відповідно, загальні змінні витрати складатимуть: VC = 100 • 2,7 = 270 грн. Загальні витрати: ТС= VC+ FC = 270 + 30 = 300 грн.

Нехай ціна одиниці продукції в середньому становить 4 грн, тоді загальна виручка: TR = Р • Q = 100 • 4 = 400 грн. Маючи собівартість продукції (3 грн), ціну (4 грн), розрахувавши виручку і витрати, ми можемо побудувати графічну модель, вказавши точку беззбитковості.

Визначимо точку беззбитковості аналітично:

2. Розрахуємо прибуток при прогнозованій ціні 4 грн.

Визначимо прибуткову точку беззбитковості:

У разі ризику (можливого зменшення реалізації нашої продукції до 70 шт.), прогнозовану ціну доцільно підвищити до рівня:

Отже, прогнозована ціна на даний вид продукції (листівки) складатиме в середньому 4-4,5 грн, собівартість продукції складе близько 3 грн, а прогнозований прибуток — приблизно 100 грн.

Якщо протягом місяця виготовляти по 30 виробів (листівок (Qm/c.)), то термін окупності складе: Токуп.: Qокуп. = Qбеззб. : Qміс.; Qокуп. = 100 : 30 = 3,3 місяці.

Термін окупності складе в даному випадку три місяці і десять днів.

Складання бізнес-плану закінчують його документальним оформленням та презентацією. Бізнес-план пишуть від третьої особи. Презентацію бізнес-плану здійснюють у письмовій або усній формі. У першому випадку бізнес-план розсилають потенційним інвесторам з коротким зверненням-проханням ознайомитися з матеріалом, викладеним у цьому документі, і, в разі позитивного рішення про його інвестування, повідомити про це фірму.

Отож, «досягти мети вам допоможе звичка чітко уявляти собі те, до чого ви прагнете», — писав Орісон Марден. В цьому допомагає бізнес-план, який містить комплекс заходів щодо реалізації підприємницького задуму.

Творчі завдання.

Робота в групах

Проектне завдання: Упродовж двох тижнів у визначених раніше бізнес-командах (умовно фірмах) слід підготувати бізнес-план щодо реалізації обраних командами ідей діяльності та презентувати свої бізнес-проекти на позакласному заході-конкурсі «Бізнес моєї мрії».

Даний захід є формою виконання практикуму «Розробка бізнес-плану проекту зі створення конкретного продукту (послуги)».

ФОРМУЛЯР ІДЕЇ ДЛЯ БІЗНЕСУ

РЕЗЮМЕ: ВСТУПНА ІНФОРМАЦІЯ

1. КОРОТКИЙ ОПИС ІДЕЇ (макс. 1 сторінка).

• Опис заявленої ідеї для підприємницької діяльності.

• Короткий опис елементів бізнесу повинен містити:

 • його характер,
 • описи: продукту або послуги, клієнтів, споживачів, постачальників, співробітників.

• Суть заявленого бізнесу, які шанси його реалізації і т. п.

ОБҐРУНТУВАННЯ (макс. 1 сторінка).

Опишіть:

• Звідки з’явилася заявлена ідея?

• Чому реалізація цієї ідеї є важлива?

• Які потреби задовольняє заявлена ідея?

• Як їх було визначено?

• Кого стосуються ці потреби?

• Чому ми впевнені, що шанси реалізації ідеї є високими?

• Які цілі запланованої діяльності?

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТУ АБО ПОСЛУГИ (макс. 1 сторінка).

Надайте детальний опис продукту чи послуги:

• Які елементи визначають його винятковість (якість, ціна, різноманітність застосування, інноваційність, легкість в обслуговуванні і т. п.)?

• Чим продукт або послуга буде вирізнятися серед продуктів (послуг), які вже існують на ринку?

• Яким чином продукт чи послуга вплине на задоволення потреб споживачів?

• Як продукт чи послуга буде доставлятися до споживачів?

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ.

КЛІЄНТИ.

• Характеристика клієнтів продукту або послуги (наприклад вік, стать, освіта, соціальний статус і т. п.)

• Територія поширення пропонованого продукту або послуги (наприклад школа, мікрорайон, місто, сільська громада, область, регіон і т. п.).

• Чому ідея скерована саме на цю групу клієнтів? (макс. 1 сторінка)

ПОСТАЧАЛЬНИКИ.

• Характеристика постачальників сировини, матеріалів або продуктів, необхідних для реалізації бізнесу.

• Приклади реально діючих постачальників (макс. 1/2 сторінки).

КОНКУРЕНТИ.

• Потенційні конкуренти заявленої на конкурс ідеї.

• В якій сфері ідея може конкурувати зі схожими, що вже існують на ринку?

• Що вирізняє заявлену ідею з-посеред інших, схожих за характером, ідей?

• Що необхідно зробити, щоб уникнути конкуренції? (Макс. 1/2 сторінки).

3. ПРОСУВАННЯ І РЕКЛАМА (не більше, ніж 1/2 сторінки).

Надайте наступну інформацію:

• Якими каналами буде відбуватися продаж товарів (робіт, послуг)?

• Яка цінова стратегія (ціни конкурентів)?

• Які очікувані прогнози збуту?

• Яка мета реклами запропонованого Вами бізнесу.

• Які форми реклами Вашого бізнесу будуть використані?

• На кого буде скерована реклама.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ (не більше, ніж 1 сторінка).

Надайте поетапний план дій щодо організації та початку функціонування фірми:

• Які ресурси та вимоги до них (приміщення, обладнання, сировина тощо)?

• Як організувати ефективний технологічний процес?

• Підбір, роль і завдання кожного члена команди (найманих працівників).

• Очікувані результати.

5. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (не більше ніж 2 сторінки).

Покажіть (макс. 2,5 сторінки):

• Які витрати на започаткування (початок діяльності) фірми?

• Прогнозовані доходи від реалізації продукції і/або послуг — по місяцях і роках.

• Прогнозовані витрати на поточну діяльність — по місяцях і роках.

• Фінансові результати від діяльності — по місяцях і роках.

• Коли можна буде отримати перші прибутки?

6. МОЖЛИВОСТІ, ЗАГРОЗИ ТА ФАКТОРИ РИЗИКІВ (не більше, ніж 1 сторінка).

Опишіть:

• Які реальні можливості існують для того, щоб Ваша бізнес-ідея була реалізована?

• Що, ймовірно, може загрожувати (перешкоджати) в реалізації ідеї?

• Які ризики та які кроки потрібно зробити з метою їх мінімізації?

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (в разі необхідності Ви можете надати додаткову інформацію, яка б дала змогу об'єктивно оцінити Вашу бізнес-ідею (макс. 1 сторінка).

Складено за матеріалами міжнародного проекту «Ініціативна молодь 2 — інноваційні методи навчання підприємництва в українській системі освіти» в рамках конкурсу «Польська допомога задля розвитку».