Економіка. Профільний рівень. 11 клас. Криховець-Хом’як

§ 11. Баланс підприємства і звіт про фінансові результати як джерело інформації про успішність діяльності підприємства. Прибутковість і рентабельність

Успішність діяльності підприємства відображають через дані бухгалтерського обліку, які згруповані на бухгалтерських рахунках і в подальшому узагальнюються у фінансовій звітності підприємств.

Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність підприємства, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів за звітний період діяльності підприємства.

Бухгалтерську звітність складають на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Фінансову звітність складають таким чином, щоб надати інформацію про стан активів, капіталу і зобов'язань, про доходи, витрати та фінансові результати, рух грошових коштів та капіталу. Інформаційною базою для оцінки результатів діяльності та фінансового стану підприємства є баланс підприємства, звіт про фінансові результати та звіт про рух грошових коштів. Головною формою фінансової звітності є баланс (від лат. bis Ians — дві чаші) (табл.3.5).

Баланс (форма № 1) — це підсумковий документ про наявність і використання коштів на певну дату (кінець кварталу, року).

Таблиця 3.5

Зразок спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва

Традиційно баланс ділять на дві половини: АКТИВИ праворуч, де відображають на певну дату всі наявні на даному підприємстві матеріальні цінності, кошти, борги у грошовому виразі; і ПАСИВИ ліворуч, де міститься інформація про джерела фінансування активів і склад цих джерел.

В АКТИВІ згруповано три розділи:

I. «Необоротні активи».

II. «Оборотні активи».

III. «Витрати майбутніх періодів».

У ПАСИВІ виділяють п'ять розділів:

I. «Власний капітал».

II. «Забезпечення наступних витрат і платежів».

III. «Довгострокові зобов’язання».

IV. «Поточні зобов’язання».

V. «Доходи майбутніх періодів».

Кожний розділ складається зі статей відповідно до об'єктів бухгалтерського обліку та рахунків. Між складовими елементами балансу існує зв'язок, що виражається за формулою:

Підсумок балансу, який однаковий в АКТИВІ і ПАСИВІ, називають валютою балансу.

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої інформації про фінансовий стан підприємства для прийняття ефективних економічних рішень. За даними балансу оцінюють автономність підприємства, його ліквідність, плато- і кредитоспроможність тощо.

Результати фінансово-підприємницької діяльності підприємства відображають у «Звіті про фінансові результати» за відповідний період (форма № 2).

Звіт складають із 4-х розділів, кожен з яких має свою мету і функції.

У розділі І «Фінансові результати» розраховують фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період — прибуток або збиток.

У розділі II Звіту «Сукупний дохід» наводять інформацію про зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій.

У розділі III «Елементи операційних витрат» наводять відповідні елементи операційних витрат (на виробництво та збут, управління й інші операційні витрати), яких зазнало підприємство, за мінусом витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством.

Розділ IV «Розрахунок показників прибутковості акцій». Цей розділ Звіту заповнюють тільки акціонерні товариства.

У «Звіті про рух грошових коштів» наводять дані про рух грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного періоду.

До структури звіту входять такі розділи:

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності.

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності.

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності.

Фінансовий стан підприємства можна оцінити за допомогою групи показників: показників прибутковості і рентабельності; показників ліквідності; показників платоспроможності; показників ефективності використання активів.

Визначальний вплив на фінансовий стан підприємства має прибуток.

Розрізняють декілька видів прибутку.

1. Прибуток загальний (Пзаг.) — це загальний прибуток підприємства, одержаний від усіх видів діяльності, до його оподаткування і розподілу.

Це різниця між доходами від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

2. Операційний прибуток (Поп.) визначають коригуванням загального прибутку на операційні витрати, до складу яких входять: заробітна плата з нарахуваннями, амортизаційні відрахування, рентні платежі, транспортні і комерційні витрати.

Це сума доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Дреал.), та іншого операційного доходу (Пін.оп.) за вилученням собівартості продукції (Спр.), адміністративних витрат (Вад.), витрат на збут та інших операційних витрат (Він.оп.).

3. Чистий (нерозподілений) прибуток або прибуток колективу — прибуток, що поступає у розпорядження підприємства після сплати всіх податків і обов'язкових платежів до бюджету і позабюджетних державних фондів.

Із чистого прибутку підприємства сплачують борги та відсотки за кредити, а решту розподіляють на фонд споживання (виплати власникам, акціонерам, персоналу за результати роботи).

Показники прибутковості характеризують ефективність використання всіх видів ресурсів, які забезпечили одержання певного доходу.

Загальна методологія визначення економічної ефективності полягає у відношенні результату виробництва до затрачених ресурсів (витрат). Показником прибутковості є рентабельність.

Рентабельність — це відносний показник, що характеризує рівень ефективності (доходності) роботи підприємства.

Розрізняють:

1. Рентабельність окремих видів продукції (Рі):

де: Ці, Сі — відповідно ціна і повна собівартість і-го виробу, грн.

2. Рентабельність продукції (Рп), яка характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут і обчислюється:

де: Преал. — прибуток від реалізованої продукції, гри; Среал. — повна собівартість реалізованої продукції, гри.

Показники ліквідності характеризують здатність фірми виконувати свої поточні (короткострокові) зобов'язання за рахунок поточних активів.

Коефіцієнт поточної ліквідності (Клікв.) визначають як відношення поточних найбільш ліквідних активів (Апот.) (розділ II Активу балансу) до поточних зобов'язань підприємства (Зпот). (підсумок розділу IV Пасиву балансу):

При Клікв. < 2 - платоспроможність підприємства невисока й існує певний фінансовий ризик. При Клікв. > 3 є сумнів в ефективності використання поточних активів. Співвідношення 2:1 вважають нормальним для більшості видів бізнесу. Для визначення загальної суми ліквідності використовують показник cash flow (потік готівки):

Чим вищий цей показник, тим кращим є фінансовий стан підприємства, де: Апот. — поточні активи підприємства; Пчист — чистий прибуток.

Поточний коефіцієнт ліквідності змінюється залежно від галузі. В промисловості він прийнятний на рівні 2, у сфері послуг — 1, у торгівлі — 1,5.

Показники платоспроможності. Платоспроможність підприємства — це здатність виконувати свої коротко- та довгострокові зобов'язання за рахунок власних активів.

Цей показник вимірює рівень фінансового ризику, тобто ймовірність банкрутства підприємства. Для цього використовують коефіцієнт кратності процентів:

де: Преал. — сума прибутку від реалізації продукції, тис. грн; r — сума процентів за рік, тис. грн.

Основними факторами підвищення ефективності роботи підприємства є підвищення його технічного рівня виробництва, вдосконалення управління, організації виробництва і праці, зміна обсягу і структури виробництва, поліпшення якості природних ресурсів тощо.

Це цікаво!

Розглянемо на прикладі, як визначають фінансовий результат діяльності підприємства.

У червні підприємство відвантажило продукцію покупцям на суму 64 тис. грн, де ПДВ — 12 тис. грн. Виробнича собівартість продукції — 35 тис. грн. Дохід підприємства від оренди приміщення — 3,2 тис. грн, сума дооцінки вартості запасів — 3,5 тис. грн. Витрати, пов’язані з утриманням адміністративно-управлінського персоналу, — 10,5 тис. грн. Витрати на реалізацію продукції через фірмові магазини — 7 тис. грн. Витрати на створення резерву для покриття боргів боржників підприємства — 3 тис. грн.

За користування банківською позичкою підприємство нарахувало до сплати 2,4 тис. грн, за внесками на депозитах банків отримано відсотки — 0,9 тис. грн.

Визначте чистий дохід, загальний прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування та фінансовий результат від звичайної діяльності у другому кварталі.

Розв’язання

Дохід від реалізації продукції

64 тис. грн.

Податок на додану вартість

-12 тис. грн.

Чистий дохід

52 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції

-35 тис. грн.

Загальний прибуток

17 тис. грн.

Інші операційні доходи (6,2+3.5)

+9,7 тис. грн.

Адміністративні витрати

-10,5 тис. грн.

Витрати на збут

-7 тис. грн.

Інші операційні витрати

-3 тис. грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності

6.2 тис. грн.

Інші фінансові доходи

0,9 тис. грн.

Фінансові витрати

1,4 тис. грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

5,7 тис. грн.

Податок на прибуток 18% 0,18x5,7

0.54 тис. грн.

Фінансовий результат підприємства (прибуток) від звичайної діяльності

5.16 тис. грн.

Запитання для роздумів, самоперевірки та колективного обговорення.

1. У чому сутність та особливості формування фінансової політики на підприємствах?

2. Обґрунтуйте методологічні підходи до визначення фінансово-економічного стану підприємства.

3. Використовуючи різні джерела інформації, розгляньте та проаналізуйте в групах приклади документів фінансової звітності підприємства.

3. Наведіть загальноприйняту практику використання прибутку підприємства.

4. Чи аналогічні поняття «ефективність», «прибутковість», «дохідність»?

5. Наведіть види рентабельності підприємства та розкрийте їх економічний зміст.

Творчі завдання.

Підготуйте повідомлення

За різними джерелами та статистичними даними останніх років (3 роки) проаналізуйте рівень прибутковості підприємств різних галузей економіки України.

ПРАКТИКУМ-ТРЕНАЖЕР

Працюємо колективно / у групах. Розв’язування задач

Задача-приклад 1. Визначте планову величину загального прибутку (збитку) за умови:

  • плановий обсяг випуску продукції — 200 тис. одиниць;
  • середня ціна облікової одиниці продукції— 15 грн;
  • собівартість одиниці реалізованої продукції за планом — 10 грн.

Розв’язання

Плановий дохід від реалізації продукції складе:

15 грн. • 200 тис. = 3000 тис. грн.

Планова собівартість реалізованої продукції:

10 • 200000 = 2000 тис. грн.

Плановий загальний прибуток підприємства буде складати:

3000 - 2000 = 1000 тис. грн.

Задача-приклад 2. На основі наведених даних визначте прибуток і показник рентабельності:

Вправа для самоаналізу.

Задачі для розв’язання

Задача 1. Визначте планову величину прибутку (збитку) та рентабельність підприємства за умови:

- плановий обсяг випуску продукції — 300 тис. одиниць;

- середня ціна облікової одиниці продукції — 55 грн;

- собівартість одиниці реалізованої продукції за планом — 40 грн.

Задача 2. За місяць виготовлено 1000 виробів, з них продано 900. Запасів готової продукції на складі на початок місяця не було. Ціна продажу виробу 100 грн, виробнича собівартість — 60 грн, адміністративні витрати і витрати на збут — відповідно 10000 та 12000 грн.

1. Визначте чистий дохід, від реалізації, загальний прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності.

2. Обчисліть рентабельність продукції за місяць.