Біологія. 9 клас. Козленко

Завдання. Еволюція органічного світу

1. Завдання з обиранням однієї правильної відповіді

1.1. Вкажіть, що називають боротьбою за існування.

 • A. Конкуренція між організмами за середовище проживання*
 • Б. Знищення особин одного виду особинами іншого виду
 • B. Розселення виду на нову територію
 • Г. Симбіотичні взаємини одних особин з іншими

1.2. Вкажіть, якім терміном Ч. Дарвін називав виживання і розмноження найбільш пристосованих особин виду і вимирання інших.

 • A. Спадковість
 • Б. Мінливість
 • B. Боротьба за існування
 • Г. Природний добір*

1.3. Виберіть фактор, що є одним з джерел боротьби за існування в теорії Ч. Дарвіна.

 • A. Прагнення організмів розмножуватися в геометричній прогресії і обмежена ємність середовища*
 • Б. Прагнення організмів до вдосконалення
 • B. Вправа органів при подоланні несприятливих умов
 • Г. Пристосування організмів до дії факторів середовища в результаті модифікаційної мінливості

1.4. Визначте, який тип природногодобору показаний на схемі?

 • A. Стабілізуючий
 • Б. Рушійний
 • B. Дизруптивний*
 • Г. Статевий

1.5. Виберіть серед наведених положень один з результатів дії природного добору.

 • A. Міграція особин
 • Б. Походження нових видів*
 • B. Преадаптація — пристосування до умов середовища, які ще не настали
 • Г. Виникнення мутацій

1.6. Укажіть, яке призначення має чорна смуга на голові багатьох жаб і квакш.

 • A. Робить тварина більше схожим на листок дерева
 • Б. Дозволяє замаскувати очі*
 • B. Призначена для залякування хижаків (як напівмаска розбійників)
 • Г. Призначена для залучення осіб протилежної статі

1.7. Вкажіть організм, для якого характерне застережливе забарвлення.

1.8. Оберіть, яким терміном позначають територію, зайняту видом?

 • A. Площа
 • Б. Ареал*
 • B. Місцезнаходження
 • Г. Ділянка

1.9. Як називається сукупність зовнішніх ознак, характерних для особин даного виду, які відрізняють їх від особин інших видів?

 • A. Біохімічний критерій виду
 • Б. Екологічний критерій виду
 • B. Морфологічний критерій виду*
 • Г. Фізіологічний критерій виду

1.10. Вкажіть, в якому випадку ми стикаємося з екологічним видоутворенням.

 • A. Утворення видів синиць при наступі льодовика на Євразію
 • Б. Утворення нового виду маку при розширенні ареалу на північ
 • B. Утворення нового виду річкового окуня при розширенні його ареалу в глибокі шари води тієї ж річки*
 • Г. Утворення нового виду жовтця при розширенні його ареалу з лісової зони в степову

1.11. Оберіть правильне визначення рудиментів.

 • A. Органи, які з’являються в окремих особин як результат мутації
 • Б. Органи, які тільки починають з’являтися в організмів в ході еволюції
 • B. Органи, втратили в процесі еволюції своє значення і зберігаються недорозвиненими*
 • Г. Органи, які змінили в ході еволюції свою функцію

1.12. Серед перерахованих нижче пар ознак вкажіть ту, яка відноситься до гомологічних органів.

 • A. Колючки кактуса і колючки барбарису
 • Б. Бульба картоплі і коренеплід моркви
 • B. Крила метелика і крила кажана
 • Г. Ласти китоподібних і кінцівки крота*

1.13. Укажіть, яку з теорій спростував дослід Пастера.

 • A. Креаціонізм
 • Б. Теорію біохімічної еволюції
 • B. Панспермії
 • Г. Теорію зародження*

1.14. Яку з теорій підтверджують результати досвіду Стенлі Міллера і Гарольда Юрі?

 • A. Креаціонізм
 • Б. Теорію самозародження
 • B. Теорію біохімічної еволюції*
 • Г. Теорію панспермії

1.15. Вкажіть, чому кріптозойскій еон, в який входять архейська і протерозойская ери, називають «часом прихованого життя» (від грец. «кріптос» — таємниця)?

 • A. Життя в криптозої дуже несхоже на сучасне
 • Б. Живі організми того часу не мали скелетів, і їхні викопні залишки відносно мало збереглися*
 • B. Ця назва має лише історичне значення — залишки кріптозойських організмів довгий час не вдавалося виявити
 • Г. У той час жило дуже мало організмів — їх практично неможливо виявити

1.16. Вкажіть, який з ароморфозів НЕ характерний для органічного світу докембрію (кріптозойського еону).

 • A. фотосинтез
 • Б. кисневе (аеробне) дихання
 • B. багатоклітинність
 • Г. поява тканин у рослин*

1.17. Вкажіть, хто першим вийшов на сушу?

 • A. Хребетні — земноводні
 • Б. Рослини — псилофіти і рініофіти*
 • B. Ракоподібні — ракоскорпіони
 • Г. Багатоніжки і комахи

1.18. Як називався клас членистоногих, що панував в морях раннього палеозою і повністю вимерлий до теперішнього часу?

 • A. Трилобіти*
 • Б. Амоніти
 • B. Панцирні риби
 • Г. Рініофіти

1.19. Коли з’явилися перші хребетні?

 • A. У кембрії
 • Б. В ордовику*
 • B. В силурі
 • Г. У девоні

1.20. Визначте, який період зображений на малюнку.

 • A. Крейдяний
 • Б. Палеоген
 • B. Неоген
 • Г. Антропоген*

1.21. Вкажіть, де жили австралопітеки.

 • A. В Передній Азії
 • Б. В Центральній Австралії
 • B. В Південно-Західній Африці*
 • Г. В Південній Америці

1.22. Назвіть викопну людину, представники якої характеризуються такими особливостями: вони ходили на двох ногах, мали зріст близько 170 см, товсті кістки черепної коробки, головний мозок об’ємом 900-1000 см3, дуже похилий лоб, не мали підборіддя виступу, користувалися вогнем, виготовляли з каменів примітивні скребки і свердла, не будували жител.

 • A. Неандерталець
 • Б. Пітекантроп*
 • B. Австралопітек афарский
 • Г. Кроманьонец

1.23. Вкажіть ознаку, характерну для монголоїдної раси.

 • A. Товсті губи
 • Б. Темна шкіра
 • B. Широкий, злегка виступаючий ніс
 • Г. Епікантус (складка у внутрішнього кута ока)*

1.24. Вкажіть ознаку, характерну для негроїдної раси.

 • A. Широкий, злегка виступаючий ніс*
 • Б. Розріз очей, звужується до зовнішнього кута
 • B. Прямі жорсткі волосся
 • Г. Епікантус (складка у внутрішнього кута ока)

1.25. Виберіть з перерахованих методів боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин біологічний.

 • A. Залучення комах-фітофагів
 • Б. Застосування пестицидів
 • B. Застосування гербіцидів
 • Г. Залучення природних ворогів шкідників*

1.26. Вкажіть, який з природних ресурсів відноситься до невичерпних?

 • A. Вугілля
 • Б. Нафта
 • B. Газ
 • Г. Енергія вітру*

1.27. Вкажіть, яка з наведених причин вимирання тварин НЕ є результатом господарської діяльності людини.

 • A. Різка зміна умов проживання окремих видів
 • Б. Масове винищення окремих видів
 • B. Зміни геотектоніки і вулканічної активності*
 • Г. Знищення середовища проживання окремих видів

1.28. Вкажіть основну причину кислотних дощів.

 • A. Викиди в атмосферу вуглекислого газу та метану
 • Б. Спалювання Нітроген- та Сульфурвмісного палива*
 • B. Забруднення водойм і ерозія ґрунтів
 • Г. Викид в атмосферу фреонів

1.29. Виберіть зі списку один з наслідків впливу оксидів Нітрогену (NO, NO2) на природу, людину і середовище її проживання.

 • A. Корозія металоконструкцій*
 • Б. Накопичення важких металів в ланцюгах харчування
 • B. Цвітіння водойм
 • Г. Озонові діри

1.30. Назвіть тип природоохоронної території, яким є Асканія-Нова.

 • A. Природний парк
 • Б. Резерват
 • B. Біосферний заповідник*
 • Г. Заказник

2. Завдання на встановлення відповідності

2.1. Зіставте опису форм добору з назвами.

 • A. Сприяє крайнім значенням ознаки, тиск добору направлений на середні значення
 • Б. Сприяє ознакам, що підвищують ймовірність успіху у протилежної статі
 • B. Сприяє одному з крайніх значень ознаки, тиск добору направлений на інше значення ознаки
 • 1. Дізруптівний
 • 2. Статевий
 • 3. Рушійний
 • 4. Стабилизуючий

2.2. Установіть відповідність між критеріями виду і прикладами видових характеристик.

 • A. Забарвлення сільської ластівки — синьо-чорна спина з металевим відблиском, низ блідо-бежевий, на лобі і передній частині шиї світло-коричневі плями
 • Б. Колір оперення рожевого фламінго обумовлений надходженням каротину з їжі (ракоподібних)
 • B. Вівчарик весняний відрізняється від тіньковкі за видовою піснею: набір частих посвистів, що зливаються в трель «твітвітві-тютютю-віувіві-фью-фью»
 • Г. Зелений дятел мешкає на території Європи і Передньої Азії від Шотландії і південної Скандинавії на півночі до країн Закавказзя, Північного Ірану і Туркменії на півдні
 • 1. Морфологічний
 • 2. Фізіолого-біохімічний
 • 3. Екологічний
 • 4. Географічний

2.3. Зіставте опис різних етапів розвитку хребетних тварин палеозою з назвами періодів.

 • A. Ордовік
 • Б. Силур
 • B. Девон
 • Г. Карбон
 • 1. Перші безщелепні хребетні
 • 2. Висока різноманітність родин хребетних, виникнення риб
 • 3. Найбільшими хижаками в морях стають панцирні риби, потім вони вимирають; у прісних водах розквіт кистеперих риб і поява перших, ще водних, чотириногих
 • 4. У морях панують хрящові і кісткові риби; чотириногі вийшли на сушу серед них найбільше амфібій, з’явилися також справжні рептилії і звіроподібні
 • 5. Клімат холодний і сухий; біля льодовиків виникає тундростеп, населений мамонтової фауною

2.4. Установіть відповідність між групою організмів і періодом їх появи.

 • A. Пермський
 • Б. Тріасовий
 • B. Юрський
 • Г. Крейдяний
 • 1. Хвойні
 • 2. Ссавці
 • 3. Птахи
 • 4. Квіткові
 • 5. Амфібії

Завдання на класифікацію

3.1. Розділіть адаптивні забарвлення тварин залежно від того, захищеному їх носії від високоорганізованих хижаків, ними харчуються, чи ні.

 • А. Характерні для незахищених організмів
 • Б. Характерні для захищених організмів
 • 1. Загрозливе забарвлення
 • 2. Мімікрія (наслідування одних тварин іншим)
 • 3. Мімезія (наслідування неживим предметам)
 • 4. Застережливе фарбування

3.2. Виберіть пристосування, характерні для різних паразитів.

 • 1. Товстий шкірний покрив, кутикула
 • 2. Активний рух проти струму їжі
 • 3. Гачечки, присоски
 • 4. Редукція травної та нервової систем
 • 5. Складний життєвий цикл зі зміною господарів

3.3. Серед перерахованих нижче прикладів вкажіть варіанти географічного (аллопатричного) та екологічного (симпатричного) видоутворення.

 • А. Географічне
 • Б. Екологічне
 • 1. Поділ єдиного ареалу виду на кілька частин в результаті зміни русла річки
 • 2. Поділ єдиного ареалу виду на кілька частин в результаті опустелювання ділянки між популяціями
 • 3. Поділ виду в результаті зміни особливостей розмноження
 • 4. Поділ виду в результаті зміни харчової активності і зміни харчових об’єктів

3.4. Розділіть наведені докази еволюції на дві групи.

 • А. Порівняльно-анатомічні
 • Б. Палеонтологічні
 • 1. Рудименти (наприклад, апендикс)
 • 2. Атавізми (наприклад, розвиток хвоста у людини)
 • 3. Гомологічні органи (кінцівки крота, дельфіна, кажана)
 • 4. Перехідні форми (наприклад, археоптерикс)
 • 5. Філогенетичні ряди (наприклад, ряд коней)

3.5. Розділіть наведені приклади пристосувань організмів по основних шляхах еволюції.

 • A. Ароморфоз
 • Б. Ідіоадаптація
 • B. Дегенерація
 • 1. Пір’яний покрив у птахів
 • 2. Повітряні мішки і подвійна вентиляція легенів у птахів
 • 3. Відсутність пір’яного покриву на голові у гифов
 • 4. Забарвлення яєць куликів, гніздяться на землі, під колір піску
 • 5. Зменшення кількості пальців на передніх кінцівках у птахів

3.6. Виберіть, які види належать до видів-реліктів, а які — ні.

3.7. Виберіть серед наведених ознак ті, походження яких пов’язане з прямоходінням, і ті, які виникли внаслідок інших причин.

 • А. Пов’язані з прямоходінням
 • Б. Не пов’язані з прямоходінням
 • 1. Великий палець на нозі паралельний іншим
 • 2. Череп розташовується над хребтом
 • 3. Хребет має S-подібний вигин
 • 4. Стопа аркоподібна
 • 5. Великий палець на руках протиставлений іншим
 • 6. Порідіння волосяного покриву на тілі та кінцівках

3.8. Розподіліть викопних гомінідів по стадіях антропогенезу.

 • А. Предгомінідна
 • Б. Найдавніші люди (архантропи)
 • 1. Австралопітек з Афара
 • 2. Австралопітек африканський
 • 3. Парантроп Бойса
 • 4. Синантроп
 • 5. Питекантроп
 • 6. Гейдельберзька людина

3.9. Виберіть галузі господарства — основні споживачі прісної води, та галузі, що споживають небагато води.

3.10. Вкажіть, які гази «відповідальні» за парниковий ефект, а які — ні.

 • А. Парникові гази
 • Б. Гази, що не належать до парникових
 • 1. NO2
 • 2. СН4
 • 3. СО2
 • 4. Н2О
 • 5. N2
 • 6. О2

3.11. Розділіть наведені твердження на правильні та помилкові.

 • А. Правильно
 • Б. Не правильно
 • 1. У приземному шарі повітря озон є небезпечним забруднювачем
 • 2. Озон інтенсивно поглинає дальній (короткохвильовий) ультрафіолет
 • 3. Високою (нормальною для озонового шару) слід вважати концентрацію озону близько 0,001%
 • 4. Кіотський протокол регулює викиди хлорфторуглеводородів
 • 5. Руйнування озону атомарним хлором і фтором швидше відбувається при підвищеній температурі
 • 6. Оскільки над Україною немає озонових дір, наша країна не вносить внесок у руйнування озонового шару Землі

4. Завдання на встановлення послідовності

4.1. Вкажіть послідовність подій, що відбуваються при утворенні нових видів.

 • A. Географічна чи екологічна ізоляція груп особин вихідного виду
 • Б. Накопичення в кожній з груп генетичних змін
 • B. Збереження в кожній з груп найбільш пристосованих до даних умов існування особин
 • Г. Через ряд поколінь особини різних груп не здатні схрещуватися між собою — виникнення нових видів

4.2. Розташуйте в правильному порядку (починаючи з найдавнішої) ери геохронологічної шкали.

 • A. Архей
 • Б. Протерозой
 • B. Палеозой
 • Г. Мезозой
 • Д. Кайнозой

4.3. Розташуйте у правильній послідовності (від більш давнього до більш сучасного) періоди кайнозойської ери.

 • A. Палеоген
 • Б. Неоген
 • B. Антропоген

4.4. Установіть послідовність еволюційних стадій, що призвели до утворення виду Людина розумна (Homo sapiens).

 • A. Австралопітек з Афара
 • Б. Людина уміла
 • B. Людина прямоходяча
 • Г. Людина неандерталський*

4.5. У процесі розвитку життя на Землі спостерігалося ускладнення організації живих організмів. Вкажіть послідовність виникнення різних груп рослин.

 • A. Виникнення перших морських водоростей
 • Б. Виникнення перших наземних рослин
 • B. Поява хвощів і плаунів
 • Г. Поява деревовидних папоротей
 • Д. Поява перших хвойних
 • Е. Поява перших покритонасінних

4.6. Розташуйте групи тварин за часом їх появи в ході розвитку життя на Землі — від найдавніших до більш сучасним.

 • A. Поява перших хордових
 • Б. Поява перших панцирних риб
 • B. Поява перших комах
 • Г. Поява перших ссавців
 • Д. Поява перших птахів
 • Е. Поява перших приматів

4.7. Розташуйте наведені нижче систематичні групи в порядку зменшення кількості видів у кожній з них.

 • A. Комахи
 • Б. Покритонасінні
 • B. Молюски
 • Г. Риби
 • Д. Ссавці

4.8. Відновіть послідовність подій, що відбуваються в результаті забруднення водойм стоками з сільськогосподарських угідь.

 • A. Евтрофікація водойми
 • Б. Цвітіння води
 • B. Відмирання фітопланктону, гниття органіки
 • Г. Виникнення дефіциту кисню
 • Д. Загибель риб

4.9. Встановіть загальну послідовність постановки і розв’язання завдань з охорони природи.

 • A. Постановка проблеми і висунення можливих шляхів її вирішення
 • Б. Постановка експерименту з перевірки запропонованих рішень
 • B. Коригування, доопрацювання рішення, побудова динамічної математичної моделі
 • Г. Планомірне застосування рішення на практиці з постійним моніторингом результатів

4.10. Розташуйте охоронювані території у порядку зростання ступеня строгості заходів охорони.

 • A. Мисливські господарства
 • Б. Заказники
 • B. Заповідники
 • Г. Біосферні заповідники

5. Відкриті завдання:

5.1. Представники певного виду гризунів можуть мати білу або чорну шерсть. При географічному розділенні популяції цих гризунів частина їх опиняється у гірській місцевості з темними скелями, а друга частина — зі світлими. Яка форма добору буде супроводжувати подальший розвиток гризунів?

5.2. Чому розвиток генетики спричинив внесення змін у еволюційну теорію?

5.3. Наведіть приклади ознак, що підтримуються статевим добором у різних тварин. Чи можете ви визначити такі ознаки у людини? Які саме?

5.4. Доведіть, що пекінес, той-тер’єр, сенбернар та німецька вівчарка є представниками одного і того ж виду.

5.5. Пшениця та жито мають подібний зовнішній вигляд, реакції обміну речовин тощо. Доведіть, що це два різні види.

5.6. Деякі види комах для полювання маскуються під квіти орхідей. Однак існують види орхідей, які, навпаки, маскують свої квіти під комах. З якою метою сформувалася ця адаптація?

5.7. Наведіть приклади шлюбної поведінки різних тварин і поясніть їх доцільність.

5.8. Яке явище лежить в основі подібності риючих кінцівок крота та вовчка?

5.9. Прикладом якого явища є поява квітки у покритонасінних рослин?

5.10. Наведіть відомі вам приклади загальної дегенерації організмів.

5.11. Які природні умови поверхні Землі могли спричинити реакції, що привели до утворення коацерватів?

5.12. Спробуйте назвати сучасні місця на Землі та поза її межами, умови в яких близькі до умов на Землі в ранні періоди її розвитку. Чи існує там життя?

5.13. Опишіть механізм захисту Землі від шкідливого випромінювання з космосу.

5.14. Який основний ароморфоз з’явився у багатоклітинних організмів кембрійського періоду на ембріональному рівні?

5.15. Поясніть переваги насінних рослин над вищими споровими. У якому випадку занепад вищих спорових міг би бути не настільки значним?

5.16. Спробуйте визначити основні ароморфози та ідіоадаптації, що з’явилися у тварин у мезозойську та кайнозойську ери.

5.17. Яким чином могла б піти подальша еволюція динозаврів, якщо б не вимирання? Чи настав би у цьому випадку розквіт ссавців? Відповідь обґрунтуйте.

5.18. Який зовнішній вигляд мали б тварини кайнозою, якщо замість великих степів сформувалися б такі ж за величиною природні зони вологих тропічних лісів? Чагарників? Пустель?

5.19. До яких змін будови тіла привело прямоходіння? Чому на певних етапах еволюції приматів зник хвіст? Кігті перетворилися на нігті? Виникло протиставлення великого пальця іншим?

5.20. Які соціальні фактори відігравали основну роль в антропогенезі?

5.21. Наведіть приклади техногенних та агрогенних антропічних факторів.

5.22. Наведіть приклади енергетичного субсидування людиною штучних (а також природних) екосистем.

5.23. Які екологічні проблеми може допомогти вирішити використання вторинної сировини?

5.24. Наведіть приклади видів, що охороняються на території України.

5.25. Чи є, на вашу думку, міжнародні домовленості ефективним засобом забезпечення контролю над промисловими викидами?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.