Біологія. 9 клас. Козленко

Завдання

Спадковість

1. Завдання з обиранням однієї правильної відповіді

1.1. Оберіть ознаку, за якою НЕ відрізняються життєві форми різних стадій життєвого циклу у організмів з непрямим розвитком (розвиткомзперетворенням,метаморфозом).

 • A. За рухливістю
 • Б. За здатністю до розселення
 • B. За умовами існування
 • Г. За генотипом*

1.2. Позначте фазу мейотичного поділу, під час якої відбуваються кон’югація і кросинговер.

 • A. Профаза І*
 • Б. Метафаза І
 • B. Профаза ІІ
 • Г. Метафаза ІІ

1.3. Доберіть термін, якому відповідає визначення «обмін певними ділянками між гомологічними хромосомами під час їхнього сполучення».

 • A. Кон’югація
 • Б. Кросинговер*
 • B. Спіралізація
 • Г. Реплікація

1.4. Як змінюється кількість ДНК і хромосомний набір клітини в результаті першого поділу мейозу?

 • A. Кількість ДНК зменшується в 2 рази, число хромосом зменшується в 2 рази, хромосомний набір стає гаплоїдним (2n —> n)*
 • Б. Кількість ДНК не змінюється, число хромосом зменшується в 2 рази, хромосомний набір залишається диплоїдним (2n)
 • B. Кількість ДНК зменшується в 2 рази, число хромосом не змінюється, хромосомний набір залишається диплоїдним (2n)
 • Г. Кількість ДНК зменшується в 2 рази, число хромосом зменшується в 2 рази, хромосомний набір залишається диплоїдним (2n)

1.5. Вкажіть назву комплексу генів, що містяться в одній хромосомі.

 • A. каріотип
 • Б. геном
 • B. група зчеплення*
 • Г. генотип

1.6. Аллель гена, що викликає фенілкетонурію (назвемо його ген «А»), — рецесивний. Яки генотип має людина, що страждає на цю хворобу?

 • A. АА
 • Б. аа*
 • B. Аа
 • Г. аА

1.7. При схрещуванні яких батьків все потомство буде гомозиготним?

 • A. Aa x АА
 • Б. аа x аа*
 • B. AA x аа
 • Г. Aa x Аа

1.8. Який з наведених генотипів відповідає генотипу рецесивного гомозиготного організму?

 • A. Вb
 • Б. bb*
 • B. ВВ
 • Г. Bb

1.9. При схрещуванні двох організмів, аналізованих по двох парах альтернативних (контрастних) ознак, серед потомства отримано розщеплення за фенотипом 9: 3: 3: 1. Які генотипи схрещується організмів, якщо між алельними генами має місце повне домінування?

 • A. AaBb і AaBb*
 • Б. AaBb і Aabb
 • B. AAbb і aaBB
 • Г. AaBb і aabb

1.10. Яке явище в генетиці описується наступною фразою: «Кожна ознака з однієї пари ознак може поєднуватися з будь-якоюю ознакою з іншої пари. При цьому пари ознак розподіляються по нащадкам незалежно одна від одної »?

 • A. Третій закон Менделя (закон незалежного розподілу)*
 • Б. Перший закон Менделя (закон однаковості)
 • B. Другий закон Менделя (закон розщеплення)
 • Г. Повне домінування

1.11. Скільки типів гаметутворюєтьсяв ході мейозу, зображеного на схемі?

 • A. Один
 • Б. Два
 • B. Чотири*
 • Г. Вісім

1.12. Організм аналізується за чотирма незчепленими одна з одною ознаками. Він має генотип AAbbCcDd і в нормі утворює декілька типів гамет. Вкажіть один з цих типів гамет.

 • A. AbCcDd
 • Б. AAbbCcDd
 • B. AbCd*
 • Г. АbbСс

1.13. Назвіть цитологічну основу зчепленого успадкування.

 • A. При мейозі в кожну гамет потрапляє по одній хромосомі з кожної пари гомологічних хромосом і, отже, по одному аллелю кожного гена
 • Б. Аллели одного і того ж гена знаходяться в гомологічних одна одній хромосомах, які при мейозі розходяться по різних клітинах
 • B. Аллели різних генів знаходяться в одній парі гомологічних хромосом і при мейозі потрапляють в дочірню клітину в складі однієї хромосоми*
 • Г. Під час профази першого мейотичного поділу відбувається кросинговер, або перехрест гомологічних хромосом

1.14. Різниться чи частота кросинговеру у прилеглих генів і генів, розташованих на протилежних кінцях хромосоми?

 • A. Ні
 • Б. Так, чим далі розташовані гени, тим вище частота кросинговеру*
 • B. Так, чим далі розташовані гени, тим нижче частота кросинговеру
 • Г. У деяких генів частота кросинговеру залежить від відстані, у деяких — ні

1.15. Вкажіть генотип організму, стать якого є гомогаметною.

 • A. AaXBY
 • Б. Aabb
 • B. aaBb
 • Г. aaXBXb*

1.16. Вкажіть особливість спадкування ознак, розташованих в X-хромосомі.

 • A. Чоловік передає своїм дочкам і не передає своїм синам*
 • Б. Чоловік передає своїм синам і дочкам
 • B. Чоловік передає своїм синам і не передає дочкам
 • Г. Чоловік не передає ні синам ні дочкам.

1.17. У кішок колір шерсті визначається геном, істинно зчепленим зі статтю. Домінантний аллель цього гена B обумовлює чорне забарвлення, рецесивний b — руде (гетерозиготи мають триколірне забарвлення). Яку стать і який фенотип має організм, генотип якого записаний як XBXb?

 • A. Триколірна кішка*
 • Б. Чорний кіт
 • B. Триколірний кіт
 • Г. Руда кішка
 • Д. Рудий кіт
 • Е. Чорна кішка

1.18. Зобразимо один з фрагментів хромосоми у вигляді такої послідовності її ділянок: ABCDEF. Вкажіть зображення видозміненого фрагмента, якщо відбудеться дуплікація — подвоєння однієї з ділянок цього фрагмента хромосоми.

 • A. ABCDCDEF*
 • Б. ABCDEFP
 • B. ABEF
 • Г. ABDCEF

1.19. Яким терміном позначають сукупність тих конкретних значень ознаки, які організм може приймати в межах природних коливань умов середовища?

 • A. Фенотип
 • Б. Норма реакції*
 • B. Модифікаційних мінливість
 • Г. Модифікація

1.20. Розгляньте наведений хромосомний набір. Яке захворювання викликається цією трисомиєю?

 • A. Синдром Клайнфельтера
 • Б. Синдром Дауна*
 • B. Синдром Едвардса
 • Г. Синдром Патау

1.21. Вкажіть, що з перерахованого нижче НЕ відноситься до хромосомних мутацій.

 • A. Переміщення ділянки однієї хромосоми в іншу
 • Б. Подвоєння загальної кількості хромосом*
 • B. Подвоєння ділянки хромосоми
 • Г. Поворот ділянки хромосоми на 180°

1.22. Вкажіть, який центр походження культурних рослин показано на мапі.

 • A. Переднеазіатський*
 • Б. Середземноморський
 • B. Ефіопський
 • Г. Центральноамериканський

1.23. Вкажіть злакова рослина, яке було одомашнені в Центрально-Американському центрі походження культурних рослин.

1.24. Оберіть визначення терміну «клонування».

 • A. отримання повноцінного багатоклітинного організму з окремої клітини тіла*
 • Б. отримання гомозиготних організмів
 • B. штучний синтез білків і нуклеїнових кислот поза клітиною
 • Г. розмноження шляхом штучного (екстракорпорального) запліднення

1.25. Вкажіть, яка основна мета процесу клонування.

 • A. Селекція чистих ліній
 • Б. Поліпшення якостей порід домашніх тварин і сортів культурних рослин
 • B. Отримання точних генетичних копій живих організмів*
 • Г. Отримання більш плідних гібридів

1.26. Назвіть термін, що означає близькоспоріднене схрещування.

 • A. Кросбридинг
 • Б. Інбридинг*
 • B. Аутбридинг
 • Г. Міжвидова гібридизація

1.27. Оберіть один з методів, що застосовують селекції тварин.

 • A. вегетативне розмноження
 • Б. індукований мутагенез
 • B. трансплантація ембріонів*
 • Г. щеплення

2. Завдання на встановлення відповідності

2.1. Встановіть відповідність між генотипом та його фенотиповим проявом у дигібридному схрещуванні рослин гороху

(А — жовті насінини, а — зелені, B — гладкі насінини, b — зморшкуваті)

 • A. AaBb
 • Б. aaBB
 • B. Aabb
 • Г. aabb
 • 1. зелені зморшкуваті
 • 2. жовті зморшкуваті
 • 3. зелені гладкі
 • 4. жовті гладкі

* А — 4, Б — 3, В — 2, Г — 1

2.2. У кішок колір шерсті визначається геном, істинно зчепленим зі статтю. Домінантний аллель цього гена B обумовлює чорне забарвлення, рецесивний b — руде (гетерозиготи мають триколірне забарвлення). Зіставте наведені генотипи з фенотипами.

 • A. XBXb
 • Б. XBY
 • B. XbXb
 • Г. XBXB
 • 1. Триколірна кішка
 • 2. Чорний кіт
 • 3. Руда кішка
 • 4. Чорна кішка

2.3. Установіть відповідність між рослинами і центрами, де вони були окультурені.1

 • A. Китайська (Східно-азіатський) центр
 • Б. Індійський (Индостанский) центр
 • B. Південно-Американський (Андійський) центр
 • Г. Переднеазіатський центр
 • Д. Ефіопський (Абиссинский) центр
 • Е. Середньоазіатський центр
 • Ж. Центрально-Американський центр
 • 1. Просо, шовковиця
 • 2. Баклажан, огірок
 • 3. Томат, картопля
 • 4. Жито, інжир
 • 5. Кава, кавун
 • 6. Диня, ріпчасту цибулю
 • 7. Кукурудза, соняшник1

2.4. Зіставте зображення різних сортів капусти з їх назвами.

1 В завданнях на встановлення відповідності, послідовності та на класифікацію наведена правильна відповідність, яка буде змінена при верстці посібника.

Завдання на класифікацію

3.1. Установіть відповідність між наступними процесами і поділами мейозу.

 • А. Перший поділ мейозу
 • Б. Другий поділ мейозу
 • 1. В анафазі розходяться до полюсів клітини гомологічні хромосоми
 • 2. В метафазі в екваторіальній площині клітини розташовуються біваленти хромосом
 • 3. У профазі спостерігається кон’югація хромосом
 • 4. Кон’югації хромосом в профазі не спостерігається
 • 5. В анафазі до полюсів клітини розходяться хроматиди
 • 6. У метафазі в екваторіальній площині клітини розташовуються окремі хромосоми

3.2. Установіть відповідність між наступними процесами і типами поділу клітини.

 • А. Митоз
 • Б. Мейоз
 • 1. Кон’югації хромосом в профазі не спостерігається
 • 2. Утворилися клітини мають такий же хромосомний набір, як і материнська клітина
 • 3. У профазі першого поділу спостерігається кон’югація хромосом
 • 4. Хромосомний набір утворилися клітин вдвічі менше, ніж у материнської клітини

3.3. Які з перерахованих ознак охарактеризує генотип, а які — фенотип?

 • А. Генотип
 • Б. Фенотип
 • 1. Не залежить від умов навколишнього середовища
 • 2. Локалізований в ДНК
 • 3. Залежить від умов навколишнього середовища
 • 4. Складається із сукупності зовнішніх і внутрішніх, фізичних і хімічних ознак організму

3.4. Зіставте зміни в генетичному матеріалі з одним з типів мутацій.

 • А. Хромосомні мутації
 • Б. Геномні мутації
 • 1. Переміщення ділянки однієї хромосоми в іншу
 • 2. Втрата ділянки хромосоми
 • 3. Подвоєння ділянки хромосоми
 • 4. Поворот ділянки хромосоми на 180°
 • 5. Зменшення вдвічі загальної кількості хромосом
 • 6. Подвоєння загальної кількості хромосом*

3.5. Основними напрямками селекції великої рогатої худоби було виведення м’ясних і молочних порід. Зіставте наведені в завданні породи худоби з їх сільськогосподарським призначенням.

3.6. Зіставте наведені на фотографіях породи коней з їх призначенням.

3.7. Біотехнологія вже добилася великих успіхів, але ще більше завдань, які їй тільки належить вирішити. Розсортуйте завдання біотехнології.

 • А. Вже вирішені
 • Б. Ще не вирішені
 • 1. Модифікувати мікроорганізми для синтезу корисних білків
 • 2. Клонувати багатоклітинні рослини
 • 3. Клонувати ссавців
 • 4. Синтезувати генні препарати для терапії всіх форм раку
 • 5. Розробити економічно виправдану технологію синтезу біопалива
 • 6. Розробити технології промислового клонування всіх тканин і органів

4. Завдання на встановлення послідовності

4.1. Розташуйте у правильному порядку стадії гаметогенезу.

 • A. Стадія дозрівання
 • Б. Стадія розмноження
 • B. Стадія формування
 • Г. Стадія росту

* БГАВ

4.1. Розставте по порядку стадії ембріонального розвитку хордових.

 • A. Дроблення заплідненої яйцеклітини
 • Б. Утворення бластули
 • B. Утворення гаструли
 • Г. Закладка мезодерми — третього зародкового листка
 • Д. Утворення нейрули

4.1. Розставте мутації в порядку зростання кількості залученого до них генетичного матеріалу.

 • A. Точкова заміна нуклеотиду
 • Б. Делеція триплета
 • B. Вбудовування в хромосому вірусної ДНК
 • Г. Трисомія (в клітці присутня не 2, а 3 гомологічних хромосоми)
 • Д. Поліплоїдія

4.1. Розташуйте живі організми в порядку «одомашнення» їх людиною.

 • A. Собака
 • Б. Свиня
 • B. Кінь
 • Г. Бджола
 • Д. Генетично модифіковані бактерії

4.2. Розташуйте в хронологічному порядку освоєння людством біотехнології.

 • A. Використання дріжджів в хлібопеченні та виноробстві
 • Б. Промислове виділення інсуліну з підшлункової залози великої рогатої худоби
 • B. Промислове виділення пеніциліну з грибків роду пеніціллум
 • Г. Промисловий синтез інсуліну генетично модифікованими бактеріями
 • Д. Клонування ссавців

4.3. Розташуйте у правильному порядку етапи процесу клонування тварин:

 • A. видалення з яйцеклітини її власного ядра
 • Б. введення ядра соматичної клітини в без’ядерну яйцеклітину
 • B. стимуляція дроблення та отримання кількаденного ембріона
 • Г. перенесення ембріона в матку самки

4.4. Розставте в хронологічному порядку етапи розвитку біотехнології.

 • A. Використання випадкових мікроорганізмів у приготуванні харчових продуктів
 • Б. Цілеспрямований відбір культур (заквасок) для поліпшення якості харчових продуктів
 • B. Виявлення нових корисних властивостей і виділення відповідних речовин із специфічних клітин, штамів
 • Г. Спрямована зміна генотипів прокаріот, отримання організмів-«суперпродуцентів»
 • Д. Спрямована зміна генотипів еукаріот

5. Відкриті завдання:

5.1. Наведіть приклади вегетативного розмноження культурних рослин.

5.2. Які недоліки нестатевого розмноження ви можете проілюструвати прикладами?

5.3. Яке значення для людини має відмінність в процесах сперматогенезу та оогенезу?

5.4. Знайдіть хромосоми всіх типів на мікрофотографії каріотипу людини.

5.5. Запропонуйте комплекс медико-генетичних заходів для своєчасного запобігання спадковим захворюванням.

5.6. Перерахуйте причини, за якими гібридологічний метод неможливо застосовувати в генетиці людини.

5.7. Чому більшість Х-зчеплених спадкових захворювань проявляються лише у чоловіків?

5.8. Які корисні ознаки, що виникли внаслідок мутацій певних генів, ви знаєте?

5.9. З чим пов’язана зміна кількості еритроцитів у крові під час переїздів у гори і назад?

5.10. Чому норма реакції маси мозку менша, ніж норма реакції маси тіла? Відповідь обґрунтуйте.

5.11. Яка форма штучного відбору застосовується при селекції плідників великої рогатої худоби?

5.12. Обґрунтуйте значення створення музеїв культур мікроорганізмів та рослин.

5.13. Наведіть морально-етичні аргументи за та проти застосування сучасних біотехнологій.