Біологія. 9 клас. Козленко

Розвиток і зміни природних співтовариств. Сукцесія

Запам’ятайте терміни: сукцесія, первинна сукцесія, вторинна сукцесія

Розвиток і зміни екосистем

Штучні екосистеми, покинуті людиною, поступово переживають заселення сторонніми видами і, як наслідок, «дичавіють». Луки можуть поступово заростати деревами і перетворюватися на гаї. Будь яка екосистема, що не потерпає від зовнішнього втручання, здатна змінюватися. Знаючи швидкість таких змін, можна зробити висновок про те, упродовж якого часу вони здійснювалися.

Послідовна зміна угруповань в одному біотопі (місці проживання біоценозу) називається сукцесією (мал. 43). Сукцесії — процеси більш тривалі, ніж сезонні зміни, однак тривають набагато менше часу, ніж еволюційні зміни в екосистемах; їхня тривалість в межах десятків або сотень років. Причинами сукцесій є зміни у біотопах під дією зовнішніх факторів, взаємодії між компонентами угруповань, у деяких випадках — втручання з боку людини. Сукцесії — це спрямовані процеси, що контролюються угрупованням та призводять до певного результату. Перехідні стадії, що виникають упродовж сукцесії називають серійними угрупованнями. Врешті решт екосистема приходить до остаточного стабільного стану, який називається клімаксним угрупованням.

Мал. 43. Сукцесія при заростанні озера. В маленькому озері за умов прохолодного та вологого клімату рослинність просувається в напрямку від берегів до центру.

Процес продовжується, і озеро старіє (В і С). Через кілька століть після того, як озеро буде заповнене детритом (торфом), воно заросте лісом (D).

Початкові умови виникнення сукцесій можуть бути різними. Зокрема, на пустирях та голих скелях спершу поселяються організми, здатні руйнувати гірську породу за допомогою продуктів своєї життєдіяльності. Як правило це лишайники. Діяльність даних організмів призводить до вивітрювання породи та формування ґрунту. Ґрунт заселяється рослинами, в результаті життєдіяльності яких формується перегній, що покращує родючість ґрунту. Врешті решт місцевість заселяється чагарниками та деревами. В даному випадку екосистема формувалася на території, що першопочатково була позбавлена будь-якої органічної речовини, будь-яких слідів попередніх екосистем. Таку сукцесію називають первинною.

Сукцесія, що відбувається на базі екосистем, у яких органічна речовина була наявною, називаються вторинною. Прикладом такої екосистеми може бути згарище лісу. Незважаючи на знищення вогнем усіх живих організмів екосистеми, в ґрунті залишається коріння дерев, насіння деяких рослин, дрібні організми. Попіл, що утворюється внаслідок горіння стебел рослин, служить джерелом мінеральних солей та підвищує родючість ґрунту. Перші серійні угруповання у такій сукцесії складаються із трав’янистих рослин. В подальшому в екосистему вводяться чагарники та дерева.

В екосистемах, що розвиваються в подібних умовах середовища, характеристики клімаксного угруповання перебувають у залежності від локальних умов.

  • 1. Яка сукцесія — первинна чи вторинна — показана на мал. 43? За якими ознаками ви це встановили?
  • 2. Які властивості притаманні рослинам, що формують перші серійні угруповання в ході сукцесії?
  • 3. Як впливають на швидкість процесів під час сукцесії абіотичні фактори?

Обговоріть у групах

Порівняйте штучну екосистему (наприклад, пшеничне поле) з природними екосистемами та їхніми змінами під ас сукцесії. На які з екосистем — на ті, що розпочинають сукцесію (перші серійні угруповання) чи на стабільні (клімаксні) екосистемі — схоже поле? За якими ознаками?