Біологія. 9 клас. Козленко

Угруповання. Екологічні системи. Біосфера

Запам’ятайте терміни: угруповання (біоценоз), ярусність, екосистема, продуценти, консументи, редуценти, біосфера

Угруповання. Склад і структура угруповань

Жоден живий організм не існує у природі ізольовано. Як правило, життєдіяльність одного організму тісно пов’язана з життям інших, що проживають поруч. Така сукупність живих організмів, що тривалий час проживають на одній території, називається угрупованням (біоценозом). В межах угруповання здійснюються взаємодії між популяціями живих організмів.

У результаті спільної еволюції види угруповання пристосовуються один до одного. Через це угруповання мають характерний видовий склад і певне співвідношення організмів, що по-різному реагують на дію екологічних факторів та виконують в угрупованні різні ролі.

Функціонування біоценозу складається з діяльності особин, що його складають, але є більш ніж їх сумою. Ефективність угруповання тим вища, чим більш злагоджено взаємодіють його компоненти.

Угруповання характеризуються за рядом ознак.

Видовою структурою угруповання називають множину видів, з яких складається біоценоз. Видову структуру угруповання характеризує перш за все видове різноманіття — видове багатство в угрупованні. Воно є тим більшим, чим більшою є кількість видів у біоценозі. Зокрема, у невеликому гаю, де росте багато видів рослин та водяться тварини різних видів, різноманіття буде великим. На великій ділянці степу, вкритого лише травою та заселеного тваринами лише декількох видів, різноманіття буде малим.

Просторова структура біоценозу — це особливості розташування особин одна відносно одної. Прикладом просторової структури є ярусність — вертикальна структура рослинних угруповань, що складаються із рослин, різних за висотою, — зокрема, мішані та широколисті ліси (мал. 39).

Мал. 39. Ліс — екосистема з ярусністю: нижній ярус — трав'янисті рослини, середній — кущі, верхній — дерева.

Екосистеми та їх компоненти

Екологія вивчає різні рівні біологічних систем, однак найбільше уваги приділяється дослідженню екосистемного рівня. Екосистема (біогеоценоз) — це сукупність живих організмів та середовища їх існування, у межах якої здійснюється колообіг речовин та перетворення потоку енергії. Іншими словами можна сказати, що екосистема складається з угруповання та місця проживання — біотопу.

Основними компонентами екосистеми прийнято вважати такі:

  • Неорганічні речовини. До них, зокрема, належить вода і розчинені в ній мінеральні солі, суміш газів атмосфери — повітря, мінерали, що знаходяться на Землі у твердому стані тощо.
  • Загальний стан органічної речовини — детрит.
  • Середовище — водне, повітряно-наземне, ґрунтове.
  • Групи організмів за їх екологічною роллю:

— Продуценти — організми, здатні синтезувати органічні речовини із неорганічних.

— Консументи — організми, що перетворюють органічну речовину з однієї форми в іншу. Поділяються на кілька родів: консументи першого роду харчуються рослинами та іншими продуцентами, консументи другого роду — консументами першого роду, консументи третього роду — консументами другого і так далі.

— Редуценти — організми, що перетворюють органічну речовину на неорганічну.

За способом живлення організми поділяються на автотрофів, здатних самостійно синтезувати органічні речовини з неорганічних із залученням зовнішніх джерел енергії та гетеротрофів, здатних отримувати енергію лише з органічних речовин інших організмів.

Автотрофне живлення може здійснюватися двома різними способами — шляхом фотосинтезу та хемосинтезу. Ці способи різняться лише джерелом енергії, що витрачається на процес синтезу — енергія сонячного світла у фотосинтетиків та хімічних зв’язків у хемосинтетиків.

У земних екосистемах роль продуцентів виконують рослини і бактерії, що здатні до фотосинтезу та хемосинтезу. Функцію консументів виконують тварини та деякі хижі протисти. Редуцентами є гриби та мікроорганізми.

  • 1. Яку роль відіграють в екосистемі продуценти, консументи та редуценти?
  • 2. Який екологічний фактор є причиною формування ярусності лісів?

Обговоріть у групах

Чи можуть існувати екосистеми без організмів, що виконують одну з ролей?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.