Географія. 8 клас. Кобернік

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 3. Етнічний склад населення

§ 54. Етнічний склад населення світу

Пригадайте: 1. Якими ознаками вирізняються люди однієї нації? 2. Яку роль відіграє мова у житті нації?

• Етнічні групи людей. Сучасний національний склад населення світу є результатом тривалого історичного розвитку. Наука, що вивчає культуру, побут, походження та розселення народів, має назву етнографія (з грец. «етнос» - плем’я, народ і «графос» - пишу).

Слід розрізняти поняття «етнос», «нація» і «народ».

Етнос - група людей, яка історично склалася на певній території і має свої мову, культуру, особливості менталітету.

Народність - мовна, територіальна, культурна та економічна спільнота людей.

Коли спільні риси мови, культури, єдність території набувають стійкого характеру, народність перетворюється на етнічну націю - останню форму етносу. Людям, що належать до однієї нації, притаманні сталі спільні ознаки. Насамперед це мова. Але у зв’язку з міграціями й освоєнням європейцями світу нині багато націй використовують одну мову. Стабільнішою ознакою нації є культура, яку поділяють на матеріальну та духовну. До матеріальної культури належать тип житла, національний одяг і національна кухня. До духовної культури належать свята, обряди, мистецтво, релігія. Вони дбайливо зберігаються нацією, визначають її ідентичність. Також нація має етнічні землі, на яких вона сформувалася, та характерні для неї історичні види господарської діяльності. Говорять навіть про певні риси характеру й менталітету, притаманні націям.

Отже, етнічна нація (з латин. - народ) - історична спільнота людей, яка склалася в процесі формування єдиної для неї літературної мови, особливостей культури, території та видів господарської діяльності (мал. 227).

Мал. 227. Ознаки нації

Завдання: 1. Пригадайте характерні ознаки української нації. Розкажіть про матеріальну та духовну культуру української нації. 2. Які вам відомі елементи матеріальної та духовної культури інших народів світу?

Кожна людина усвідомлює себе представником певної нації. Тоді говорять про її національність.

Національність - термін, що визначає належність людини до певної нації або народності.

Політична нація (народ) - це все населення певної країни.

Більшість учених вважають, що в сучасному світі існує від 2 тис. до 4 тис. націй і народностей: від найдрібніших, чисельність яких становить десятки чи сотні осіб, до найбільших - понад 100 млн осіб. Великою є нація, якщо в ній налічується понад 1 млн осіб. Таких націй відомо близько 310. Разом вони становлять 95,7 % усього населення планети. Українці за кількістю посідають 22-ге місце серед націй. Їх у світі близько 45 млн, зокрема на території України проживає 35 млн.

До найбільших за чисельністю націй, у кожній з яких налічується більше 100 млн осіб, належать китайці (понад 1 млрд осіб), хіндустанці (понад 220 млн осіб), американці США (близько 200 млн осіб), бенгальці (близько 180 млн осіб), росіяни (близько 150 млн осіб), бразильці (близько 140 млн осіб) та японці (близько 130 млн осіб).

Завдання: Визначте місця проживання названих націй. З’ясуйте, у яких частинах світу і з яких причин сформувалися найчисельніші нації світу.

• Національний склад населення країн. За національним складом населення вирізняють три типи держав: однонаціональні, двонаціональні та багатонаціональні (мал. 228). Однонаціональними вважаються країни, у яких понад 90 % становлять представники однієї нації. До них належить більшість держав Європи, Латинської Америки, Австралія, арабські країни Аравійського півострова та Північної Африки.

Двонаціональні - це країни, у яких абсолютну більшість становлять дві нації. До цього типу відносять Канаду (де переважають англоканадці та франкоканадці), Бельгію (у якій живуть фламандці й валлони), Кіпр (у якому є греки-кіпріоти і турки-кіпріоти) та деякі інші країни.

Найбільше у світі багатонаціональних країн. Вони переважають в Азії та Африці (крім північної частини). Перше місце у світі за цим показником посідає Індія, в якій проживає понад 150 націй і народностей. Майже стільки ж їх в Індонезії. Багатонаціональною державою є і США. У Європі такими країнами є Швейцарія, Велика Британія, Іспанія, Боснія і Герцеговина, Молдова. Саме в країнах із багатонаціональним складом населення часто загострюються міжетнічні суперечності.

Мал. 228. Типи країн за національним складом населення

• Мови народів світу. Нації й народності об’єднують у споріднені групи, що дає можливість простежити їхнє походження. Найважливішою для цього ознакою є мова. Загальна кількість мов становить 5-7 тис. З розвитком зв’язків між народами та активізацією міграційних процесів кількість живих мов неухильно скорочується.

Здебільшого кожній нації та народності притаманна своя мова. Проте мов значно більше, ніж націй. Частими є й випадки, коли однією мовою говорять кілька народів.

Завдання: Пригадайте, у яких регіонах і країнах світу говорять англійською, іспанською, португальською, німецькою, арабською. Як, на вашу думку, ці мови поширилися у світі?

Найбільш поширених мов - 40. Ними говорять близько 2/3 населення світу. Найпоширеніша мова у світі - китайська. Окрім Китаю, вона є державною мовою Тайваню та однією з державних мов Сінгапуру. У Європі найуживанішою є німецька мова. Це єдина державна мова у Німеччині, Австрії та Ліхтенштейні, а також одна з державних у Швейцарії, Люксембургу, Бельгії.

Таблиця 4. Найпоширеніші мови світу (за кількістю осіб, що вважають мову рідною)

Ранг

Мова

Кількість носіїв, млн осіб

Ранг

Мова

Кількість носіїв, млн осіб

1

Китайська

1213

12

Яванська

75

2

Арабська

422

13

Телугу

69,7

3

Гінді

366

14

Маратхі

68

4

Англійська

341

15

В’єтнамська

68

5

Іспанська

341

16

Тамільська

66

6

Бенталі

207

17

Італійська

62

7

Португальська

176

18

Турецька

61

8

Російська

160

19

Урду

60,3

9

Японська

125

20

Пенджабі

57,1

10

Німецька

100,1

21

Українська

47

11

Корейська

78

Завдання: За таблицею 4 визначте найпоширеніші мови світу. Як ви думаєте, цей перелік сталий чи змінюється з часом? Свою думку обґрунтуйте.

Сьогодні зростає роль офіційних (державних) мов. Вони є засобом міжнаціонального спілкування, мовами офіційних документів. Часто ними користуються люди, які рідною вважають іншу мову. Зокрема, це явище характерне для Африки, де після періоду колоніалізму залишилися мови країн-метрополій. Так, у цьому регіоні французька є офіційною мовою в 21 державі, англійська - у 19, португальська - у 5, іспанська - в 1. Сучасними мовами світового значення вважають 8 мов: китайську, англійську, іспанську, арабську, російську, португальську, німецьку, французьку. Ці мови найчастіше використовують для міждержавного спілкування, і кількість людей, які володіють ними, є найбільшою.

• Мовні сім'ї. Близькі за походженням, граматикою, словниковим запасом мови об’єднують у великі мовні сім’ї (мал. 229). До них відносять мови, які мають не менше 15 % подібних слів, що часто вживаються під час спілкування. Фахівці-лінгвісти виокремлюють близько 420 мовних сімей. Найвідоміших із них - близько 20. Вони поділяються на мовні гілки, а ті, своєю чергою, - на мовні групи. Існує також близько 100 мов, які не можна віднести до жодної з сімей. Процес формування мовних сімей тісно пов’язаний із розселенням людей. Тому сусідні нації часто мають подібні мови.

Найпоширенішою є індоєвропейська мовна сім’я. Індоєвропейськими мовами говорять 45,2 % населення світу. Вони об’єднують понад 150 мов. На думку вчених, усі індоєвропейські мови походять від єдиної праіндоєвропейської мови, носії якої жили 5-6 тис. років тому. Місцем зародження цієї мови вважають степові райони на межі Європи та Азії. У межах індоєвропейської мовної сім’ї виокремлюють майже 20 мовних груп, які об’єднані у 7 гілок. У Європі найбільші з них германська, італійська, балто-слов’янська, кельтська-, в Азії - арійська. Унаслідок колонізації європейцями світу мови цієї сім’ї нині представлені на всіх заселених материках.

Українською мовою у світі говорять 47 млн осіб (22-ге місце у світі за поширенням серед мов), з яких рідною її вважають 37 млн. Окрім України, вона поширена у країнах Європи, Азії, Америки. В Україні українська мова є єдиною державною мовою. У європейських країнах (Польщі, Словаччині, Молдові, Румунії, Сербії, Хорватії, Боснії і Герцеговині), у яких українці розселені компактно, українська мова має статус мови національної меншини, або регіональної мови. За своїм походженням українська мова належить до балто-слов’янської гілки слов’янської групи східнослов’янської підгрупи.

Другою за поширенням є китайсько-тибетська (сино-тибетська) мовна сім’я. Її мовами говорять 22,9 % населення Землі. Вона об’єднує близько 300 мов, поширених у Східній, Центральній і Південно-Східній Азії. Найбільші мовні групи цієї сім’ї - китайська й тибето-бірманська. До першої з них належить китайська мова з її кількома діалектами. Друга об’єднує численні мови народів М’янми та західної частини Китаю.

Народи Південно-Західної, Центральної, Північно-Східної Азії говорять мовами алтайської мовної сім’ї. Ці мови походять від давньої праалтайської мови, яка зародилася на півдні Сибіру і в горах Алтаю. Нині алтайська мовна сім’я об’єднує близько 60 мов. У її межах найбільшими гілками є тюркська (турецька, казахська, узбецька, татарська, азербайджанська й інші мови) та монгольська (монгольська, бурятська, калмицька мови).

Уральська мовна сім’я складається приблизно з 20 мов. Приуральська мова зародилася в південних околицях Уральських гір. Мовами фінно-угорської гілки цієї мовної сім’ї говорять корінні народи Уралу й Поволжя: мордва, удмурти, марійці. Частина їхніх предків у IX ст. переселилися в Центральну та Північну Європу. Так сформувалися, зокрема, угорська, фінська, естонська мови.

Народи Тропічної Африки, що живуть на південь від Сахари, говорять більш як 200 мовами нігеро-конголезької мовної макросім’ї, яка складається з окремих сімей. Одна з найпоширеніших у світі мов - арабська - належить до афразійської макросім’ї. Нею говорять на півночі Африки та Аравійському півострові.

Мал. 229. Найбільші мовні сім’ї

Перевір себе

  • 1. Що таке етнос? Які існують історичні форми етносів?
  • 2. Порівняйте поняття «народність» і «нація».
  • 3. Чому українці є нацією?
  • 4. Що таке політична нація (народ)?
  • 5. Які існують країни за національною структурою населення? Наведіть приклади з різних регіонів світу.
  • 6. Назвіть найбільші мовні сім’ї та групи. Визначте місце української мови у класифікації мов.
  • 7. Знайдіть місце державних мов країн - сусідів України у системі їхньої класифікації за походженням.
  • 8. Поясніть, чому мова є важливою, але не єдиною ознакою нації у сучасному світі.