Географія. 8 клас. Кобернік

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 8. Природокористування

Вивчаючи тему, ви

дізнаєтеся про:

 • складники природно-ресурсного потенціалу України;
 • види забруднень довкілля;
 • об’єкти природно-заповідного фонду України: біосферні заповідники, природні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки;
 • сутність понять «екологічна ситуація», «моніторинг навколишнього середовища»;

навчитеся:

 • характеризувати сучасну екологічну ситуацію в Україні;
 • аналізувати природно-ресурсний потенціал у різних регіонах України;
 • визначати аспекти раціонального природокористування;
 • аналізувати вплив екологічної ситуації на здоров’я населення;
 • оцінювати переваги створення національної екологічної мережі;
 • характеризувати наслідки використання й охорони природних умов і природних ресурсів України.

Анонсування теми

Значний вплив антропогенної діяльності на природу відчувається сьогодні на всій території нашої держави. Господарська діяльність населення поступово призвела до змін окремих природних компонентів і природних ландшафтів. Прикро, що найбагатша на агрокліматичні ресурси країна Європи водночас є лідером щодо територій екологічних криз і катастроф. Майже 70 % площі України віднесено до екологічно небезпечних зон.

Як поліпшити сучасну екологічну ситуацію? У яких місцях зосереджена найбільша небезпека для життя і здоров’я населення України? Чи існують ефективні шляхи для подолання наслідків екологічної кризи вже сьогодні? Як зберегти для прийдешніх поколінь еталони живої природи в межах природних комплексів? Чи дають можливість зробити це законодавча база нашої держави та наявний природно-заповідний фонд? Відповіді на поставлені запитання ви знайдете, опрацьовуючи матеріал цієї теми.

§ 44. Використання природно-ресурсного потенціалу України та його наслідки

Пригадайте: 1. Що таке природні ресурси? 2. Які вам відомі види природних ресурсів за належністю до компонентів природи? 3. Чим відрізняються природні умови від природних ресурсів? 4. Які проблеми вважають екологічними? 5. Які ландшафти називають антропогенними?

• Що таке природокористування та його види. Людина і природа невід’ємні одне від одного й тісно взаємодіють. Для людини природа є середовищем життя і джерелом необхідних для господарської діяльності ресурсів. Потреби у продуктах харчування, воді, одязі, житлі, фізичному і духовному розвитку людина задовольняє за рахунок природних ресурсів. У господарстві вкрай важливе їхнє дбайливе та економне використання. Людська діяльність справляє різноманітний вплив на довкілля. З одного боку, вона передбачає вивчення й охорону природи, з іншого - її освоєння і перетворення.

Природокористування - це сфера виробничої та наукової діяльності, спрямована на вивчення, освоєння, охорону й перетворення природи з метою забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини. За характером впливу на довкілля природокористування може бути раціональним і нераціональним.

Раціональним вважають природокористування, під час якого обсяги залучення природних багатств компенсуються заходами щодо їх відновлення й охорони. Воно має, з одного боку, забезпечити повноцінне існування і розвиток суспільства, а з іншого - зберегти високу якість навколишнього середовища. Це досягається за рахунок економної експлуатації природних ресурсів та найефективнішого режиму їх відтворення з урахуванням перспективних інтересів розвитку господарства і збереження здоров’я людей. Діяльність людини повинна відбуватися строго за законами розвитку природи і суспільства та законами взаємодії між ними. Природокористування має бути під суворим контролем держави.

Нераціональне природокористування зумовлене значним перебільшенням антропогенного впливу на природні комплекси. Наслідком цього є наростання екологічної кризи. Вплив людини на природу призводить до послаблення її відновлювальних властивостей, зниження якості й вичерпання природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища. Воно може виникнути як наслідок не тільки прямих, а й опосередкованих впливів на природу. Крайнім проявом нераціонального природокористування є хижацьке, за умов якого знищуються окремі види ресурсів або цілі природні комплекси. Так, зокрема, сталося з деякими тваринами та рослинами, що колись існували в Україні. Зовсім зникли з наших лісів європейські тури, а зі степів - дикі коні тарпани, на межі вимирання опинилися морські ссавці: чорноморські дельфіни й тюлень-монах.

• Складники природно-ресурсного потенціалу. Важливою передумовою розвитку господарства країни є наявні природні умови та природні ресурси на її території.

Природно-ресурсний потенціал (ПРП) - сукупність наявних природних ресурсів і природних умов певної території (світу, регіону, країни чи її частини), що фактично використовується або може бути використана у господарстві.

До основних компонентів природно-ресурсного потенціалу належать географічне положення, кліматичні умови, особливості рельєфу та розміщення природних ресурсів (мал. 197).

Мал. 197. Складники природно-ресурсного потенціалу

Завдання: 1. Дайте господарську оцінку географічному положенню, кліматичним умовам та особливостям рельєфу. 2. Які території України найкомфортніші для життя і господарської діяльності людини?

Природні ресурси є найважливішим складовим елементом природно-ресурсного потенціалу. Географія природних ресурсів вивчає розміщення і структуру окремих видів ресурсів, дає їм економічну оцінку, визначає рівень забезпеченості, а також розглядає питання їхнього відтворення, раціонального використання й охорони. Природні ресурси можна класифікувати за характером відновлення і за належністю до компонентів природи (мал. 198).

Мал. 198. Класифікація природних ресурсів за характером відновлення

За характером відновлення їх поділяють на вичерпні (запаси яких обмежені) та невичерпні (що кількісно є безмежними).

Вичерпні ресурси бувають невідновними (мінеральні ресурси та зниклі види рослин і тварин), відносно відновними, тобто такими, що відновлюються дуже повільно (ґрунтові), та відновними (біологічні). Невичерпні поділяють на відносно невичерпні, кількість яких залишається незмінною, але якість значно погіршується (водні ресурси й атмосферне повітря), та дійсно невичерпні, на кількість і якість яких людина не здатна вплинути (агрокліматичні, енергія Сонця, вітру, хвиль, течій, припливів).

За належністю до компонентів природи вирізняють такі основні види ресурсів: мінеральні, кліматичні, водні, ґрунтові, біологічні (рослинні: лісові, кормові і тваринні: промислово-мисливські, рибні), рекреаційні, космічні (енергія Сонця, вітру, хвиль, течій, припливів).

Протягом року ми розглядали забезпеченість України різними видами ресурсів. Тепер ви зможете самостійно виконати такі завдання.

Завдання: 1. Оцініть забезпеченість України як держави різними видами природних ресурсів: мінеральними, кліматичними, водними, ґрунтовими, біологічними, рекреаційними. 2. З’ясуйте, які існують проблеми із забезпеченням України певними видами природних ресурсів. 3. Визначте, якими видами природних ресурсів забезпечені великі природні комплекси України. 4. Оцініть рівень забезпеченості вашої місцевості різними видами природних ресурсів. У яких видах діяльності людини вони використовуються?

• Сутність екологічних проблем. У результаті нераціонального природокористування зростає антропогенний тиск на природу, що спричиняє екологічні проблеми.

Екологічними вважають проблеми, які виникли внаслідок взаємодії людини з навколишнім середовищем.

Через ці проблеми відбувається порушення біологічної рівноваги, яке призводить до екологічних катаклізмів і загрожує всьому живому. Нині екологічні проблеми набули глобальних масштабів, тобто стали актуальними для всього людства. Це насамперед такі проблеми, як забруднення навколишнього середовища, скорочення орних земель, виснаження мінеральних ресурсів, енергетична проблема. Усі ці проблеми пов’язані між собою. Їх можна здолати лише спільними зусиллями, широко залучаючи світове співтовариство.

• Види забруднень довкілля та джерела їх надходження. Забруднення навколишнього середовища часто вважають найгострішою екологічною проблемою. Негативно впливають на довкілля різні види забруднення.

Забруднення - це надходження у навколишнє середовище речовин, які погіршують якість окремих компонентів природи (повітря, води, ґрунтів) і завдають шкоди природним комплексам.

Мал. 199. Види забруднень

Фахівці поділяють забруднення природного середовища за типом їхнього походження на механічне, хімічне, біологічне, фізичне і радіаційне (мал. 199). До механічного відносять забруднення твердими частками, тарою та спрацьованими предметами, що нагромаджуються на земній поверхні: у ґрунті, воді, повітрі. Хімічне забруднення - це забруднення речовинами й сполуками штучного походження, які надходять у географічну оболонку та порушують процеси кругообігу речовини й енергії. Біологічним забрудненням вважають поширення організмів, що з’явилися у результаті життєдіяльності людства. Прикладами біологічного забруднення є бактеріологічна зброя, нові віруси, які викликають епідемії небезпечних захворювань, а також швидке розмноження окремих видів рослин чи тварин, переселених людиною з одного місця поширення в інше. До фізичних забруднень належать спричинені діяльністю людини зміни теплових, електричних, радіаційних умов, а також вібрації та шуми.

У наш час основними джерелами забруднення природного середовища є підприємства енергетики (ТЕС, АЕС, ГЕС), усі промислові об’єкти, сільське господарство, військові об’єкти, різні види транспорту, особливо автотранспорт. Вони постійно забруднюють довкілля сотнями небезпечних речовин.

За масштабами негативних наслідків виділяється хімічне забруднення. Одним з його різновидів є забруднення природи нафтою і нафтопродуктами.

Завдання: З’ясуйте основні шляхи надходження нафти в навколишнє середовище. Визначте, які негативні наслідки має забруднення нафтою вод суходолу і морів.

Забруднення нафтою найчастіше відбувається в результаті аварій у місцях видобутку нафти або під час її транспортування. Нафта легша за воду, тому вона не змішується з нею, а плівкою розтікається на поверхні, утворюючи величезні плями. На ділянках земної поверхні, що забруднені нафтою, порушується кругообіг речовин: припиняється випаровування, газообмін, змінюється температура. Найбільшої шкоди нафтове забруднення завдає органічному світу. Така аварія сталася у Керченській протоці. Від виливів нафти тоді постраждали сотні птахів і риба, зазнало великих збитків курортне господарство.

Дуже небезпечним є радіаційне забруднення, яке відбувається під час випробувань ядерної зброї, захоронения радіоактивних відходів, використання гірських порід із відходів видобування уранових руд, аварій і катастроф на атомних станціях і підводних човнах з атомними двигунами чи атомною зброєю.

Завдання: Пригадайте, які наслідки для України і сусідніх держав має катастрофа 1986 р. на Чорнобильській атомній електростанції. З’ясуйте, яку площу займає зона відчуження навколо ЧАЕС.

Потужним джерелом небезпеки для природи була й залишається військова діяльність. Величезної шкоди довкіллю завдають випробування різних видів зброї, проведення навчань і маневрів. Негативно впливають на природні комплекси воєнні конфлікти, під час яких руйнуються промислові об’єкти, що призводить до викиду небезпечних речовин у навколишнє середовище.

• Екологічні проблеми на території України. Значну частину території нашої держави відносять до екологічно небезпечних регіонів світу. Чому так сталося?

Господарська діяльність найістотніше позначилася на атмосферному повітрі. Воно надзвичайно забруднене у промислових центрах країни. 60 % всього обсягу забруднень припадає на Луганську, Донецьку і Дніпропетровську області. Головним джерелом забруднення атмосфери є автомобільний транспорт, тому у великих містах кількість отруйних речовин у повітрі перевищує гранично допустимі концентрації в кілька разів. Найбільш забрудненим в Україні є повітря у Кривому Розі, Маріуполі (мал. 200), Дніпродзержинську, Керчі і Дніпропетровську. Атмосферу забруднює промисловість, зокрема такі її галузі, як металургія, хімічна промисловість, енергетика, збагачення залізних руд. Основними забруднювачами повітря є оксиди сірки й азоту, що, з’єднуючись із парами води, спричинюють виникнення «кислотних дощів», чадного газу, важких металів.

Серйозних змін зазнали внутрішні води в Україні. Дніпро зарегульований каскадом водосховищ, його течія сповільнилася, що призвело до зміни умов існування живих організмів. Під час створення водосховищ було затоплено заплаву з родючими ґрунтами, а також знищено низку старичних озер із багатими рибними запасами. Річки України сильно забруднені. «Стічною канавою» давно називають ліву притоку Дніпра - Інгулець, на якій розташований Кривий Ріг. Виносячи брудні води в моря, річки забруднюють також і їхні води. Величезна кількість мінеральних добрив і отрутохімікатів потрапляє у воду внаслідок змивання їх із полів.

Мал. 200. Димлять заводи Маріуполя

Помітні зміни відбулися й із ґрунтами України. Вони забруднені отрутохімікатами й мінеральними добривами. Ґрунти Полісся постраждали від радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС. Через надмірне зрошення на півдні України виникла проблема вторинного засолення ґрунтів. З вини людини триває прискорена ерозія ґрунтів: вітрової ерозії зазнають осушені ґрунти Полісся, водну ерозію викликає знищення природної рослинності, надмірне випасання худоби, неправильний обробіток земель схилів. У районах відкритої розробки корисних копалин ґрунти зовсім знищені. Тут виникли «місяцеві ландшафти». Антропогенні форми рельєфу утворюють терикони - насипані горби з порожньої породи, що «димлять» пилом, забруднюючи повітря.

Рослинний і тваринний світ України змінився докорінно. Площа лісів з XVI ст. невпинно скорочується. Майже всі степові ландшафти знищені внаслідок розорювання чорноземів. Разом із рослинністю змінився і тваринний світ. Деякі види тварин стали дуже рідкісними: байбак, дрохва, степовий орел, дикий кіт, рись. Інші, наприклад, кулан і тарпан, зникли зовсім. Незаймані куточки природи залишилися тільки на природоохоронних територіях: заповідниках, природних національних парках, заказниках.

• Екологічна ситуація та її типи. Для оцінки ступеня впливу людини на природу певної території, виявлення на ній позитивних і негативних умов та чинників для проживання й господарської діяльності виділяють різні типи екологічних ситуацій (мал. 201).

Мал. 201. Типи екологічних ситуацій

Екологічна ситуація - стан навколишнього середовища, що склався внаслідок взаємодії природи та господарської діяльності людини. За ступенем гостроти екологічного стану в Україні розрізняють три типи територій: екологічної рівноваги, екологічної кризи, екологічної катастрофи. Виявлення типу екологічної ситуації передбачає встановлення переліку екологічних проблем, їхньої масштабності та поєднання різних видів проблем на одній території.

Екологічна рівновага залишається там, де за умов раціональної господарської діяльності людини або відсутності її прямого чи опосередкованого впливу зберігаються природні умови існування ландшафтів. Прикладами територій екологічної рівноваги є частково Українські Карпати і Кримські гори, райони Волині.

Завдання: 1. Спробуйте пояснити, чому в гірських областях України зберігається екологічна рівновага. 2. За допомогою карти визначте, які ще території нашої держави мають стан екологічної рівноваги.

Екологічна криза визначає напружений стан взаємодії людини і природи, за якого змінене внаслідок господарської діяльності навколишнє середовище негативно впливає на суспільний розвиток. Відбувається повне виснаження природних ресурсів і різко погіршується стан здоров’я людей. Стан екологічної кризи є небезпечним, але зворотним. Завдяки активним природоохоронним діям тут ще можливе поліпшення та відновлення навколишнього природного середовища. Найбільшими районами екологічної кризи є Придніпров’я, Донбас, чорноморсько-азовське узбережжя, а також усі великі міста, де сконцентровано промислове виробництво й автомобільний транспорт.

Завдання: 1. Знайдіть вказані райони екологічної кризи на карті забруднення навколишнього середовища в Україні. 2. З’ясуйте, які ще території і чому належать до районів екологічної кризи.

Екологічна катастрофа виникає в результаті прямої або опосередкованої дії людини та призводить до незворотних явищ і несприятливих наслідків. Відбувається повна втрата ресурсів, генофонду флори і фауни, унікальних природних об’єктів, людське життя перебуває під загрозою. Найяскравішим прикладом території екологічного лиха є зона навколо ЧАЕС. Унаслідок аварії на цій атомній станції у 1986 р. відбулося радіоактивне забруднення північної частини Полісся. За будь-яких умов тут уже неможливе повернення до екологічної рівноваги.

• Моніторинг навколишнього середовища. Вивченням і дослідженням динаміки розвитку екологічних проблем займається геоекологія - наука, яка виникла наприкінці XX ст. Її поява пов’язана з посиленням тиску людини на природу, що загрожує існуванню самого людства.

Основним методом геоекології є моніторинг (з латин. - той, що нагадує) навколишнього середовища, або екологічний моніторинг - система спостережень і контролю за станом природного середовища та прогнозування змін, що відбуваються в ньому під впливом господарської діяльності людини. Цей метод почали застосовувати з 80-х років XX ст. Основна мета моніторингу - розробка обґрунтованих рекомендацій для поліпшення стану довкілля. Моніторинг здійснюється на локальному, регіональному та глобальному (біосферному) рівнях. Об’єктом моніторингу залежно від рівня й мети може бути або навколишнє середовище, або його компоненти і джерела впливу на нього: атмосферне повітря, підземні й поверхневі води, ґрунти, відходи, несприятливі природні процеси.

Моніторинг базується на низці принципів: об’єктивність і достовірність, систематичність спостережень, відкритість інформації для громадськості, оперативність проходження інформації та інші.

Моніторингові дослідження довкілля, що ґрунтуються на статистичних показниках, набули поширення в Україні. На основі одержаних даних складено численні екологічні карти.

Перевір себе

 • 1. Що таке природокористування та які його основні види?
 • 2. Що є складниками природно-ресурсного потенціалу?
 • 3. Як розрізняють природні ресурси за характером відновлення?
 • 4. Назвіть екологічні проблеми, які набули поширення в Україні.
 • 5. Унаслідок чого відбувається забруднення атмосферного повітря?
 • 6. Яких змін зазнали внутрішні води і ґрунти в Україні?
 • 7. Схарактеризуйте типи екологічних ситуацій. Наведіть їх приклади.
 • 8. Спробуйте скласти ланцюжок негативних наслідків аварії на ЧАЕС для території України.

Проект для краєзнавця

 • 1. Визначте джерела забруднення і забруднювачі, що найбільше шкодять довкіллю у вашій місцевості. Виконання завдання проілюструйте фото- або відеоматеріалами.
 • 2. Поцікавтесь у дорослих, як забруднене довкілля у вашій місцевості впливає на здоров’я людей. Поміркуйте разом з батьками, які установи та заклади у вашій місцевості здійснюють спостереження за станом здоров’я людей, особливо під час епідемій різних захворювань.