Географія. 8 клас. Кобернік

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 18. Типи рельєфу за походженням

Пригадайте: 1. Які вам відомі внутрішні геологічні процеси? Яка їхня роль у рельєфоутворенні? 2. Які існують зовнішні геологічні процеси? 3. Які ви знаєте форми рельєфу, створені різними зовнішніми процесами?

• Розвиток форм рельєфу з часом. Форми рельєфу постійно зазнають змін у результаті взаємодії внутрішніх і зовнішніх геологічних процесів. Наука геоморфологія не лише констатує, де розміщені певні форми рельєфу, а й пояснює чому. Тобто вона вивчає форми рельєфу за будовою, походженням, віком та історією розвитку.

Залежно від процесу, що утворює нерівності на земній поверхні, виділяють різні генетичні (тобто на основі походження) типи рельєфу (мал. 51). Їхнє поширення показане на геоморфологічній карті.

Мал. 51. Генетичні форми рельєфу в Україні

• Типи рельєфу, створені поверхневими текучими водами. Під дією поверхневих текучих вод виникли водно-ерозійні та акумулятивні форми рельєфу. Це численні борозни, вимоїни, яри, балки (мал. 52), річкові долини. Такі форми рельєфу часто трапляються в Україні у зв’язку зі значними коливаннями висот, що сприяє утворенню водотоків, достатньою вологістю клімату і наявністю на поверхні осадових порід, що легко розмиваються водою. Водно-ерозійні форми рельєфу особливо поширені на високому правому березі Дніпра, на Подільській і Середньоруській височинах, Причорноморській низовині.

Мал. 52. Балка

Завдання: 1. Пригадайте, як формуються яри та балки. 2. Яке значення має яроутворення для господарської діяльності людини?

Мал. 53. Карстова печера Оптимістична

• Типи рельєфу, створені підземними водами. Результатом роботи підземних вод є карстові та суфозійні форми рельєфу. Процес карсту - це розчинення водою деяких гірських порід: вапняків, гіпсу, крейди, солей. Унаслідок цього утворюються порожнини на поверхні (відкритий карст) або під землею (похований карст). На поверхні в результаті карсту формуються карстові борозни (кари) та карстові лійки.

Кари мають вигляд канавок, борозен або щілин глибиною від кількох сантиметрів до 1-2 м. Виникають на поверхні розчинних гірських порід унаслідок дії атмосферних опадів. Розташовані найчастіше паралельними рядами, іноді - замкненими заглибинами.

Підземні порожнини такого самого походження, оздоблені сталактитами і сталагмітами, називають карстовими печерами. Вони найпоширеніші у Криму (86 % усіх підземних порожнин України), Карпатах, на Поділлі, Донбасі. В Україні розташована найдовша у світі гіпсова печера Оптимістична (мал. 53). Сумарна обстежена довжина її ходів становить понад 240,5 км. Печера до кінця не розвідана.

Суфозія (з латин. - підкопування) - процес виносу дрібних часток породи на малих глибинах, що супроводиться просіданням ґрунту. Так утворюються поди - пологі западини округлої або овальної форми, днища яких від центральної, найбільш пониженої частини поступово підвищуються до країв і непомітно зливаються з навколишньою поверхнею. В Україні їх називають степовими блюдцями. Їхній діаметр коливається від кількох метрів до кількох сотень метрів, а глибина - від кількох десятків сантиметрів до 3-4 м. Поди завдають шкоди землеробству. Навесні степові блюдця часто перетворюються на тимчасові озера. Частина з них (зазвичай найбільші) можуть ставати постійними озерами.

• Типи рельєфу, створені морем. У результаті роботи моря сформувалися берегові форми рельєфу. Руйнівна робота моря - абразія - зумовлює виникнення прибережних урвищ, які називають кліфами (з англ. - скеля). Прибійна хвиля постійно руйнує берег, і кліф відступає в бік суходолу. При цьому розширюється абразійна тераса. У результаті акумулятивної роботи моря намиваються пляжі та коси.

• Типи рельєфу, створені вітром. Унаслідок роботи вітру утворилися еолові форми рельєфу. В Україні це численні дюни та піщані пасма. Вони поширені у долинах річок і на морських узбережжях. Незакріплені піски перевіює вітер у нижній течії Дніпра. Цю місцевість називають Олешківські піски.

Завдання: 1. Пригадайте, яку форму мають дюни. 2. Поясніть, чому і як можна запобігти переміщенню дюн.

• Типи рельєфу, створені давнім льодовиком. Помітну роль у формуванні рельєфу України відіграли давні епохи зледеніння. Дніпровський льодовик залишив по собі багато льодовикових і водно-льодовикових форм рельєфу.

Завдання: 1. Пригадайте, яка частина України зазнала впливу Дніпровського зледеніння. 2. Поміркуйте, у яких частинах країни поширені форми рельєфу, пов’язані з давнім льодовиком.

До льодовикових форм рельєфу належать поширені на Поліссі моренні рівнини, де льодовик залишив кучугури принесеного уламкового матеріалу: перемішані валуни, гальку, пісок, глину. Тверді гірські породи Українського щита льодовик обточив і відшліфував до блиску, утворивши так звані баранячі лоби (мал. 54). У Карпатах від давнього зледеніння залишилися кари, або цирки - неглибокі улоговини у формі амфітеатру, часто заповнені водою озер.

Мал. 54. Баранячі лоби на Житомирщині

Талі води льодовика нанесли піски, утворивши на Поліссі зандрову (з ісланд. - пісок) рівнину.

• Типи рельєфу, створені різними зовнішніми процесами. Денудація (з латин. - оголення) - сукупність процесів руйнування та знесення гірських порід під дією різних зовнішніх процесів: води, вітру, льоду, безпосередньо силою тяжіння. У результаті відбувається поступове вирівнювання поверхні. При цьому залишаються невеликі пасма, вали, уступи, складені більш твердими породами. Вони поширені на Поліссі, Поділлі, у Приазов’ї, Придніпров’ї, де є виступи магматичних порід фундаменту платформи. З часом у результаті денудації великі гірські країни перетворюються на хвилясті рівнини - пенеплена. Під дією сили тяжіння та за участю підземних вод утворюються зсуви (мал. 55). Їх відносять до гравітаційних форм рельєфу. Зсувонебезпечними є високий правий берег Дніпра, узбережжя морів, інші території з крутими схилами, що складені пухкими породами, і виходи підземних вод.

Мал. 55. Зсув на березі Дніпра

Завдання: 1. Пригадайте, за якими зовнішніми ознаками можна розпізнати зсув. 2. Поясніть, чим небезпечні зсуви та які заходи дають змогу запобігти їм.

Обвали та осипища характерні для Українських Карпат і Південного берега Криму.

• Типи рельєфу, створені вулканами. У гірських районах, які зазнали давнього вулканізму, поширені вулканогенні форми рельєфу. Це, наприклад, Вулканічний хребет у Закарпатті, вулкан Карадаг у Криму (мал. 56).

• Типи рельєфу, створені людиною. Нині людина втручається у формування рельєфу в масштабах, зівставних з природними процесами. Наслідком її діяльності є утворення техногенних форм рельєфу. Після видобутку корисних копалин на поверхні землі залишаються кар’єри. У результаті складання відходів від переробки корисних копалин виникають відвали, конусоподібні насипи - терикони (мал. 57). При загачуванні річок з’являються греблі.

Мал. 56. Вулкан Карадаг

Мал. 57. Терикони

Перевір себе

  • 1. Чому рельєф зазнає постійних змін?
  • 2. Яку роль відіграють зовнішні та внутрішні процеси у формуванні різних за походженням типів рельєфу?
  • 3. Які основні за походженням типи рельєфу поширені в Україні? Які процеси взяли участь у їхньому формуванні?
  • 4. Як людина впливає на формування рельєфу?
  • 5. Які за походженням типи рельєфу поширені у вашій місцевості? Поясніть, із чим пов’язане їхнє формування.

Проект для краєзнавця

  • 1. Той, хто будує міста й обробляє землю, споруджує порти і прокладає дороги, піклується про захист кордонів своєї держави, а також багато інших представників найрізноманітніших професій не можуть нехтувати знаннями про рельєф. Проведіть спостереження за поширенням основних форм рельєфу у вашій місцевості. З’ясуйте, які форми рельєфу переважали в минулому і як вони змінилися нині. Як вплинула діяльність людини на їх зміну? Спробуйте змоделювати можливі зміни рельєфу вашої місцевості в майбутньому. Результати роботи оформіть у вигляді міні-презентації за схемою: минуле - сьогодення - майбутнє.
  • 2. Надмірне зволоження глинистих порід підземними водами та людська діяльність (підрізання схилів, надмірна їх забудова) призвели до формування зсувів. Часто вони є причиною катастроф. Запропонуйте заходи, які зменшили б утворення зсувів. Як можна запобігти зсувам? Чи бувають зсуви у вашій місцевості? Як ліквідовують їхні негативні наслідки?