Географія. 8 клас. Кобернік

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Як працювати з підручником

Шановні друзі! У цьому навчальному році ми продовжуємо вивчати географію. У попередніх класах ви ознайомилися з оболонками Землі, природою материків та океанів, прийомами роботи з географічними картами. Курс «Україна у світі: природа, населення» розпочне ваше знайомство з нашою державою. Підручник стане надійним помічником у цьому. Подамо деякі корисні поради, як краще працювати з ним.

Вивчення кожного розділу або великої теми розпочинається з їх анонсування, яке містить інформацію про очікувані результати засвоєння матеріалу та налаштовує на опанування нових знань. Перед кожним параграфом запропоновано рубрику «Пригадайте». Повторення теоретичного матеріалу з попередніх курсів географії або раніше вивчених тем допоможе краще зрозуміти новий матеріал. Під час ознайомлення з текстом параграфа не намагайтеся його механічно запам’ятати. Зосереджуйте увагу на найважливіших положеннях і нових поняттях. Для кращого розуміння навчального матеріалу скористайтеся завданнями, наведеними в тексті. Деякі з них потребують ваших творчих думок і оригінальних рішень. Аргументовано обстоюйте свою позицію з того чи того проблемного питання.

Підручник містить різноплановий ілюстративний матеріал: малюнки, тематичні карти, картосхеми, схеми, діаграми. Особливу увагу звертайте на запитання і завдання, долучені до окремих ілюстрацій.

Ландшафти України вивчають за типовим планом. Бажано, щоб ви одразу запам’ятали його логічну послідовність і використовували її під час відповіді.

Паралельно з підручником для вивчення матеріалу з курсу доцільно використовувати географічний атлас, контурні карти і практикум або робочий зошит.

Цей підручник допоможе вам здобути глибокі та системні знання з географії нашої держави.

Зичимо вам успіхів у навчанні!

Вступ

§ 1. Фізична та суспільна географія України

Пригадайте: 1. Що вивчає наука географія? 2. Які основні складники географічної науки? 3. Що таке природні комплекси? 4. Що таке географічна оболонка? 5. Як можна вивчати природу й населення? 6. Де можна знайти знання з географії?

Вивчаючи курс «Україна у світі», ви ознайомитеся з основами фізичної та суспільної географії як системи знань про загальні закономірності розвитку природних умов, природних ресурсів і населення у світі в цілому та на території нашої держави зокрема.

• Об’єкти вивчення фізичної географії України. Природні умови та природні ресурси України - об’єкти вивчення фізичної географії (мал. 1). Тому її відносять до природничих наук.

Природними умовами вважають компоненти (складові частини) природи, які найбільше впливають на життя і господарську діяльність людини.

Насамперед це стосується рельєфу та клімату. Рівнинний рельєф значно зручніший для освоєння території, ніж гірський. Несприятливими процесами для людини є землетруси, зсуви, водна і вітрова ерозії, підтоплення, заболочення тощо. Від кліматичних умов залежить можливість вирощування сільськогосподарських рослин, розведення свійських тварин. Там, де це необхідно, здійснюють зрошення або осушення земель. Погодні та кліматичні явища також впливають на роботу транспорту, виконання будівельних робіт.

Мал. 1. Об’єкти вивчення географії

Господарська діяльність людини неможлива без використання природних ресурсів. Під природними ресурсами розуміють компоненти природи, які на певному етапі науково-технічного розвитку використовують у господарстві.

За належністю до компонентів природи виокремлюють такі основні види ресурсів: мінеральні, або корисні копалини; водні; ґрунтові; біологічні (лісові, кормові, промислово-мисливські). Надзвичайно перспективними природними ресурсами для одержання електроенергії є енергія Сонця, вітру, внутрішнього тепла Землі, морських течій, хвиль, припливів. Виділяють також рекреаційні - особливості природи та суспільні об’єкти, які можуть використовуватися для відпочинку, туризму та охорони здоров’я. Рекреаційні ресурси поділяють на природно-рекреаційні та культурно-історичні.

Фізична географія України вивчає закономірності формування та розвитку природи нашої держави з притаманними їй загальнопланетарними процесами й особливостями їх вияву на конкретній території. Окремі компоненти природи вивчають спеціальні галузеві природничо-географічні науки - складові частини фізичної географії: рельєф - геоморфологія, атмосферу - метеорологія, клімат - кліматологія, водойми - гідрологія, ґрунти - ґрунтознавство, поширення рослинності та тварин - біогеографія.

Вивчаючи фізичну географію України, ми спершу ознайомимося із загальними рисами природи нашої країни та її природними компонентами, а потім - з її великими природними комплексами (ландшафтами). Побуваємо на Українському Поліссі, що зберігає сліди давніх зледенінь, із болотами й сотнями невеликих прісних озер, прадавнім лісом і заплавними луками річки Прип’яті та її численних приток. Помандруємо просторами Лісостепу від букових лісів Розточчя через погорбоване Поділля з його «Українською Швейцарією» до Дніпрових круч та острівців цілинного лучного степу на Сумщині. Завітаємо у колись безкраї Українські степи, де на вітрі колихалися ковила й типчак, ходили табунами дикі коні тарпани, а над неосяжним морем трав літали степові орли, вишукуючи здобич. Відвідаємо зелені Українські Карпати, вкриті ялиновими, смерековими й буковими лісами, багатими на гриби та ягоди. Піднімемося на високогірні полонини, де пасуться отари овець. Насолодимося плескотом холодних карпатських водоспадів - шипотів. Почуємо звуки гуцульських трембіт. Зазирнемо у чарівний світ Кримських гір, укритих лісом з ялівцю, кримської сосни та дуба. Помилуємося застиглою у камені величчю вулкана Карадаг. Опустимося на дно Великого каньйону, почуємо, як стікає краплинами під час літньої спеки водоспад Учансу. Пірнемо у води Чорного й Азовського морів і дізнаємося, які природні таємниці приховані там від людського ока.

У XX і XXI століттях посилився руйнівний вплив людини на ландшафти України. Де колись були ліси і болота, де вітер розсіював степом насіння ковили, нині пролягли дороги, осушувальні та зрошувальні канали, постали міста і заводи, розкинулися поля пшениці й соняшнику. На Київському Поліссі сталася найбільша техногенна катастрофа за всю історію людства - аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Усе це докорінно змінило природні комплекси України й негативно позначається на природних ресурсах. Тому нині значну увагу приділяють охороні та збереженню природи України, створенню природоохоронних територій. Виникла наука геоекологія, мета якої - дослідити вплив людської діяльності на природні комплекси та запропонувати способи зменшення шкідливого впливу господарства на довкілля.

• Об’єкти вивчення суспільної географії України. З фізичною географією тісно пов’язана інша географічна наука - суспільна географія. Об’єктами її вивчення є загальні закономірності розвитку та розміщення населення і господарства на земній кулі, а також в окремих регіонах і країнах. Тобто суспільна географія відповідає на питання, не лише де розміщені ті чи ті об’єкти вивчення, а й чому. Суспільна географія охоплює окремі науки, які мають конкретні об’єкти дослідження: географію населення, географію промисловості, географію сільського господарства, географію послуг, а також політичну, медичну і військову географію.

Суспільна географія тісно пов’язана з іншими суспільними науками: економікою, геополітикою, історією, правознавством. У зв’язку зі збільшенням обсягів видобутку сировини, недосконалими технологіями виробництва, безгосподарністю та споживацьким ставленням до природи надзвичайно важливим став екологічний аспект суспільної географії.

У 8-му класі ви ознайомитеся з географією населення. Дізнаєтеся про чисельність населення та середню тривалість життя у світі й Україні; причини, що впливають на них; заходи впливу держави на регулювання чисельності населення. Нас зацікавлять статево-віковий, національний, релігійний склад населення. З’ясуємо, кого більше на Землі і в Україні: чоловіків чи жінок, молодих людей чи літніх; скільки етносів проживає у світі й у нашій державі; як і чому розпорошені українці по світу. Дізнаємося критерії розмежування понять «місто» і «село», якими бувають міста за кількістю населення та функціями, як міста впливають на довкілля. Проаналізуємо зайнятість населення в різних видах господарської діяльності. Окреслимо основні проблеми сьогодення, що стосуються населення.

Завдання: Назвіть спільні об’єкти вивчення фізичної та суспільної географії.

Найважливішою метою дослідження суспільної географії є пошук раціонального розселення й розміщення господарства, оптимізація співвідношення між розвитком суспільства і природи.

• Методи географічних досліджень. Кажуть, що можна розпочати вивчення навколишнього світу, але завершити його не можна. Незважаючи на те, що вчені-географи вже тривалий час досліджують різні аспекти природи, населення і господарства України, значна частина природних і суспільних процесів та явищ потребують подальшого вивчення. Адже ці процеси зазнають безперервних змін, особливо внаслідок зростання впливу господарської діяльності на природу, технічної озброєності суспільства, зміни чисельності населення та сфер його зайнятості.

Мал. 2. Методи географічних досліджень

Науковці застосовують для досліджень комплекс традиційних і новітніх методів (мал. 2). Один із найпоширеніших класичних методів - безпосереднє спостереження за процесами, що відбуваються у навколишньому середовищі. Географічна інформація - навколо нас, її лише треба помічати, аналізувати й задокументовувати. Тому головними для географа-дослідника є власні спостереження в експедиціях (з латин. - похід, приведення до ладу), під час яких здійснюється збір географічного матеріалу на місцевості. Залежно від об’єкта вивчення експедиції бувають геологічні (з вивчення будови земної кори), ґрунтознавчі, картографічні (з метою зйомки місцевості для подальшого створення карт), гідрологічні (для ознайомлення з водоймами), біогеографічні (вивчають органічний світ певних територій), етнографічні (досліджують культурно-побутові особливості населення) та інші. Якщо в дослідженнях на місцевості беруть участь науковці різних спеціальностей, експедиції називають комплексними. Географи-любителі неабиякі знання з географії можуть одержати під час екскурсій у природу, до міст і країн, а також із туристичних маршрутів і мандрівок.

Завдання: Розкажіть, які спостереження та дослідження ви виконували, вивчаючи географію у попередні роки. Які знання з географії ви одержали завдяки цим методам пізнання?

Збирають географічну інформацію також в установах, які працюють постійно на одному місці. Тому їх називають стаціонарними (з латин. - нерухомий). Зокрема, за змінами погоди спостерігають на метеорологічних станціях. Стан водойм оцінюють на гідрологічних постах. Зібрану під час експедицій і стаціонарних досліджень інформацію аналізують та узагальнюють у спеціальних наукових установах і університетах.

Широко застосовують історичний метод. Це своєрідний аналіз змін природних і суспільних об’єктів протягом певного періоду. Усі сучасні географічні об’єкти і процеси є результатом тривалого історичного розвитку.

Картографічний метод дає змогу зобразити об’єкти, процеси і явища за допомогою системи умовних знаків. Він передбачає складання та аналіз тематичних карт. Для прогнозування динаміки розвитку окремих процесів і явищ на певній території застосовують порівняльно-географічний метод дослідження. Щоб виявити закономірності розвитку природи, використовують сучасні космічні дослідження території України, що здійснюються за допомогою аеро- та відеокосмічної зйомки. Вони допомагають швидше і точніше вивчити процеси, які відбуваються на нашій планеті. Зокрема, це стосується передбачень погоди, пошуків корисних копалин, створення точних географічних карт. Методи математичної статистики дають можливість аналізувати й обробляти цифрові дані та будувати на їхній основі різноманітні графіки, діаграми, складати карти, робити прогнози. Особливо широко ці методи застосовують у суспільній географії. Результати вивчення навколишнього світу відображено у різноманітних джерелах географічної інформації.

• Різноманітність джерел географічної інформації. За багато століть накопичено чимало знань з географії світу та нашої держави. Більшість із них зосереджено у різноманітних за змістом і призначенням книжках. У школі основною з них є підручник, у якому подано необхідний навчальний матеріал, його викладення спрощене й зрозуміле. Є запитання та завдання для перевірки рівня знань. Допитливих учнів зацікавлять енциклопедії (з грец. - навчання всьому колу знань). Це наукові або науково-популярні видання, що містять систематизовані знання із загальних питань чи з певного предмета. Енциклопедії бувають універсальні, тобто з усіх галузей знань, і галузеві - з певної науки. Географічну інформацію вміщують як універсальні енциклопедії, так і спеціальні географічні. Географічна енциклопедія України (ГЕУ) у трьох томах містить приблизно 7500 статей про природні умови, природні ресурси, населення та господарство нашої країни. Це перша і єдина науково-популярна енциклопедія України географічного змісту (мал. 3). Стислу інформацію наукового, побутового або практичного характеру подають довідники. Існує багато довідників про країни й народи світу, природні та суспільні явища, які значно розширять ваші знання з географії. У деяких довідниках наведено статистичні дані.

Мал. 3. Географічна енциклопедія України

Різновидом довідника є словник, що містить відомості про значення, походження та вживання певних слів. Для географії найважливішими є енциклопедичні словники, в яких розтлумачуються основні географічні терміни. Походження географічних назв пояснюють у топонімічних словниках (з грец. «топос» - місце, «оніма» - ім’я, назва).

Особливим і дуже зручним джерелом географічних знань є географічна карта. На ній міститься стільки інформації, скільки на десятках і сотнях книжкових сторінок. Зібрання географічних карт називають атласом.

Довідники і географічні карти - надійні джерела інформації, проте вони швидко застарівають. Особливо це стосується статистичних даних про чисельність населення, відомостей про країни, політичні події. Тому тим, хто хоче завжди бути у вирі подій і знати останні новини з усього світу, допоможуть засоби масової інформації: газети, журнали, теле- і радіопередачі, Інтернет.

Із зібраними матеріалами мандрівок та експедицій учених-дослідників можна ознайомитися в музеях (з грец. - храм муз). Перші музеї виникли ще в XV-XVI ст. Нині це важливе джерело пізнання навколишнього світу для широкого загалу. Музейний фонд України налічує близько 5 тисяч різних установ, серед них понад 470 державних і комунальних музеїв. Для географів найбільш цікаві природничі, етнографічні та краєзнавчі музеї. В Україні з 1964 р. відкрито 14 музеїв просто неба. Перші з них було створено у Переяславі-Хмельницькому й Києві, потім - в Ужгороді, Львові («Шевченківський гай»), Чернівцях. У селі Пирогів на південь від Києва розташований Національний музей народної архітектури та побуту України, де зібрано 275 архітектурних експонатів народного будівництва з усіх історико-етнографічних регіонів України: садиби, дерев’яні церкви, вітряки.

Перевір себе

  • 1. Що є об’єктами вивчення фізичної географії України?
  • 2. Що вивчає суспільна географія України?
  • 3. Які методи досліджень використовують фізична і суспільна географія?
  • 4. Назвіть основні джерела географічної інформації.
  • 5. Поміркуйте, яке значення мають знання з фізичної та суспільної географії для суспільства й окремої особистості.
  • 6. За допомогою додаткових джерел інформації схарактеризуйте сучасні методи космічних досліджень. Визначте їхні можливості для розвитку географії.

Проект для краєзнавця

  • 1. Підготуйте інформацію про природничі, етнографічні та краєзнавчі музеї своєї місцевості. Розкажіть, яку інформацію з географії вони зберігають.
  • 2. Спробуйте підібрати приклади з українського фольклору, у яких згадано про вашу місцевість, що можуть бути джерелом географічних знань.
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст