Географія. 8 клас. Кобернік

Географія. 8 клас. Кобернік

Матеріал підручника оптимально структуровано, що досягається, зокрема, за допомогою рубрик «Пригадайте», «Перевір себе», «Теми для досліджень і міні-проектів», «Проект для краєзнавця», «Практичні роботи». Додаткові матеріали зосереджені у рубриках «Для допитливих», «Дізнаймося більше».

Підручник містить різноплановий ілюстративний матеріал. На форзацах уміщено адміністративно-політичну карту України з картою-врізкою політичної карти Європи; фізичну карту України.

Компоненти підручника збалансовані щодо основного тексту та ілюстративного матеріалу: малюнків, слайдів, карт, схем, таблиць.

Вступ

§ 1. Фізична та суспільна географія України

§ 2. Дослідження території України

Розділ I. Географічна карта і робота з нею

Тема 1. Географічна карта

§ 3. Зображення України в картографічних творах

§ 4. Картографічні проекції

§ 5. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах

Тема 2. Топографічні карти

§ 6. Читання топографічних карт

§ 7. Практичне використання топографічних карт. Визначення географічних і прямокутних координат за топографічною картою

§ 8. Визначення відстаней, площ, напрямків, висот за топографічною картою

Розділ ІІ. Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

§ 9. Політична карта

§ 10. Фізико-географічне положення України

§ 11. Економіко- та політико-географічне положення України

Тема 2. Формування території України

§ 12. Адміністративно-територіальний устрій і територіальні зміни України у ХХ-ХХІ ст.

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

§ 13. Система відліку часу

Розділ ІІІ. Природні умови і природні ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна і геологічна будова, мінеральні ресурси

§ 14. Форми земної поверхні та рельєф України

§ 15. Геологічна історія Землі

§ 16. Тектонічні структури України

§ 17. Геологічна будова території України

§ 18. Типи рельєфу за походженням

§ 19. Мінеральні ресурси України. Паливні корисні копалини

§ 20. Рудні та нерудні корисні копалини

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

§ 21. Кліматотвірні чинники. Сонячна радіація

§ 22. Атмосферна циркуляція

§ 23. Розподіл кліматичних показників в Україні

§ 24. Вплив погодно-кліматичних умов на господарську діяльність людини

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

§ 25. Основні характеристики річки

§ 26. Найбільші річкові системи України

§ 27. Лимани й озера

§ 28. Болота, підземні води. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання

Теми 4-6. Ґрунти та ґрунтові ресурси. Рослинність. Тваринний світ

§ 29. Умови ґрунтоутворення

§ 30. Основні типи грунтів України. Ґрунтові ресурси

§ 31. Рослинний покрив України

§ 32. Тваринний світ України

Тема 7. Ландшафти України

§ 33. Ландшафт як природна система

§ 34. Районування природних ландшафтів України

§ 35. Зони мішаних, широколистих лісів

§ 36. Лісостепова зона

§ 37. Степова зона

§ 38. Українські Карпати: фізико-географічне положення, геологічна будова, тектонічні структури та рельєф

§ 39. Українські Карпати: клімат, води суходолу, вертикальна поясність ландшафтів, природні області, охорона природи

§ 40. Кримські гори: фізико-географічне положення, геологічна будова, тектонічні структури та рельєф

§ 41. Кримські гори: клімат, внутрішні води, органічний світ, природні області, охорона природи

§ 42. Чорне море

§ 43. Азовське море

Тема 8. Природокористування

§ 44. Використання природно-ресурсного потенціалу України та його наслідки

§ 45. Природокористування в умовах сталого розвитку

§ 46. Природно-заповідний фонд України

Розділ ІV. Населення України і світу

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу й України

§ 47. Динаміка чисельності населення світу й України

§ 48. Природний рух населення світу й України

§ 49. Міграції населення

§ 50. Статево-віковий склад населення

Тема 2. Розселення

§ 51. Густота населення

§ 52. Населені пункти

§ 53. Урбанізація

Тема 3. Етнічний склад населення

§ 54. Етнічний склад населення світу

§ 55. Національний склад населення України

Тема 4. Релігійний склад населення

§ 56. Географія світових і національних релігій

Тема 5. Зайнятість населення у світі й Україні

§ 57. Трудові ресурси й економічно активне населення

§ 58. Проблеми зайнятості населення в Україні