Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Коберник - Нова програма

§ 5. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ЄВРОПИ

Природні умови Європи. Природні умови європейських країн є переважно сприятливими для господарського освоєння території. Там немає велетенських гірських споруд, які розмежовували б країни, та занадто посушливих чи холодних районів, які суттєво обмежували б розселення. Через те з давніх-давен в Європі оселялися й займалися активною господарською діяльністю люди.

За особливостями рельєфу виокремлюють північну та східну, переважно рівнинні, частини Європи, та південну - гірську. Найбільші рівнини регіону лежать у межах давньої Східноєвропейської та молодої Середньоєвропейської платформ. Значні площі на півночі Європи займають рівнини Фенноскандії, розміщені на Балтійському щиті Східноєвропейської платформи, де її давній кристалічний фундамент виходить на денну поверхню. Рівнини густо заселено й здавна освоєно людиною.

Переважно високі та середньовисокі молоді, сейсмічно активні гори тягнуться поясом на півдні: Піренеї, Альпи, Апенніни, Балкани, Карпати, Кримські гори. Давніми зруйнованими горами є Скандинавські, Уральські, Центральноєвропейський пояс гір, Північношотландське нагір'я. Суттєвих перепон для господарського освоєння території вони не спричиняють. Гірські масиви є об'єктами лікувального та гірськолижного туризму, розвитку гідроенергетики.

Своєрідним рельєфом вирізняється Ісландія, яка розміщена на межі літосферних плит. Там представлено різновисокі базальтові плато з конусами згаслих і діючих вулканів, нерідко вкриті льодовиками.

Європейський регіон простягається від субарктичного кліматичного поясу на півночі до субтропічного на півдні. Основна його частина лежить у межах помірного поясу зі сприятливим температурним режимом. У цілому річна кількість атмосферних опадів зменшується з просуванням із заходу на схід: від 1 000-2000 мм у приатлантичних районах до 200 мм на Прикаспійській низовині. На півночі освоєння території стримується нестачею тепла. Там землеробство можливе лише в закритому ґрунті.

1. Дайте господарську оцінку природних умов різних частин Європейського регіону. 2. Які країни мають найсприятливіші природні умови для економічного розвитку та комфортного проживання людей?

Для середземноморського узбережжя в умовах субтропіків характерні надлишок тепла й нестача вологи.

Виявляється чітко виражений максимум опадів узимку й мінімум - улітку. Оскільки на півдні й сході Європи відчувається гостра нестача вологи влітку, то виникає потреба у штучному зрошенні. Там культивують теплолюбні, посухостійкі рослини.

Природні ресурси. До природних ресурсів належить сукупність компонентів та явищ навколишнього середовища, що їх людина може безпосередньо використовувати у своїй господарській діяльності.

Природно-ресурсний потенціал - це сукупність наявних природних ресурсів певної території: світу, регіону, країни або її частини.

Природні ресурси Європейського регіону дуже різноманітні. Проте за тривалий час використання вони зазнали суттєвого виснаження. Передусім це стосується мінеральної сировини.

Мінеральні ресурси. У надрах країн Європи зосереджено різноманітні корисні копалини. Однак частина з них у більшості країн або є кількісно незначною (нафта, природний газ, руди кольорових металів), або їх видобування припинено через виснаження зручних для розробки шарів, а отже, високу собівартість (наприклад, кам'яне вугілля в Німеччині, Бельгії, Великій Британії). Унаслідок цього більшість країн Європи дуже залежать від імпортної мінеральної сировини. Проте деякі країни регіону вирізняються значними покладами окремих видів корисних копалин, наприклад залізних і уранових руд, калійних солей.

Більшість країн Європи належить до територій, на яких відчувається дефіцит паливної сировини, особливо нафти й природного газу. їх поклади, що придатні для експлуатації, виявлено лише в кількох країнах.

Шельф Північного моря - нині один з важливих нафтогазоносних районів у світі (мал. 13). Активні пошуки нафти і природного газу там почалися після Другої світової війни, а з 1971 р. почалася експлуатація Норвегією великих газових родовищ. Нині найбільші площі дна належать Великій Британії (46%) та Норвегії (27%), значно менші - Нідерландам (10%), Данії (9%), Німеччині (7%), Бельгії та Франції (по 0,5%). 90% нафти та газу видобувають з невеликих глибин - до 60 м, хоча деякі сягають 3500-4500 м.

Росія за запасами нафти посідає 8-ме місце в світі, а за запасами газу поступається лише Ірану. Але справжні скарби російського «чорного золота» та природного газу розташовані за Уралом у Західносибірському басейні - найбільшому за площею нафтогазоносному басейні світу. Басейн почали розробляти після Другої світової війни. Звідти починаються одні з найдовших у світі газопроводів, якими надходить природний газ до країн Європи.

Кам'яне вугілля видобувають в Європі протягом кількох століть. Біля його басейнів формувалися старі промислові райони. Ланцюг кам'яновугільних родовищ тягнеться через всю Європу: від Великої Британії до України. Унікальними за покладами басейнами були: Донбас (Україна, Росія), Верхньосілезький (Польща), Рурський (Німеччина), Остравсько-Карвінський (Чехія). Значні поклади вугілля також мали Велика Британія та Франція. Проте із середини XX ст. через виснаження ресурсів собівартість кам'яного вугілля зросла. До Європи почали завозити дешеве американське, австралійське та південноафриканське вугілля. Через те видобуток кам'яного вугілля стрімко скоротився. Більшу частину шахт було закрито.

1. На які групи поділяють мінеральні ресурси за господарським призначенням? 2. Якими бувають корисні копалини за походженням? 3. Як розміщення родовищ корисних копалин пов'язане з будовою земної кори? 4. Наведіть приклади різних за господарським призначенням і походженням мінеральних ресурсів.

Мал. 13. Нафтогазоносна платформа в Північному морі

Інше ставлення до вугільних запасів в Росії, де їх розробка триває. На території Росії розміщуються 4 з десяти найбільших у світі за покладами вугільних басейнів.

Рудні ресурси приурочені до щитів давніх платформ або поясів складчастості. Лідирують в Європі за покладами залізних руд у перерахунку на корисну речовину Росія (18% світових запасів) та Україна (9%). Також є значні запаси залізних руд у Швеції. Найбільшим залізорудним басейном у світі нині вважається Курська магнітна аномалія (Росія). Розвідані запаси там становлять близько 30 млрд тонн. Найбагатші руди із вмістом металу майже 65% відомі в Україні (Білозерське родовище).

Руди кольорових металів залягають суцільним поясом на півдні Європи. Там є поклади мідних та поліметалічних руд (Іспанія, Сербія, Румунія, Болгарія), ртутні руди (Іспанія, Італія). Найбільшим у Європі міднорудним басейном є Люблінський у Польщі. Багато родовищ мідних руд також є в Росії на Кольському півострові та Уралі. В Європі виділяється велика Середземноморська провінція, багата на алюмінієві руди - боксити, поклади яких тягнуться через Францію, Хорватію, Грецію, Угорщину. Великі поклади уранових руд сконцентровано у Швеції та Франції.

З нерудних ресурсів у Європі виділяються поклади калійних солей, які відомі в Росії (район Приуралля), Німеччині та Білорусі. Є родовища самородної сірки (Польща, Україна), графіту (Чехія), апатитів (Кольський півострів у Росії), білої глини (каоліну) (Україна, Німеччина), будівельного каменю (українського граніту, італійського білого мармуру).

Водні ресурси. Хоча Європу перетинає велика кількість річок, які є основним джерелом водних ресурсів, більшість країн регіону недостатньо забезпечена ними. Найбільше їх споживають промисловість та сільське господарство. Тривале безконтрольне використання водних ресурсів призвело до їх виснаження. Більшість озер і річок у регіоні зазнають сильного забруднення. Особливо відчувають дефіцит води через кліматичні особливості південна та східна її частини.

Найбільший гідроенергопотенціал мають річки Скандинавських гір (зокрема, в Норвегії сконцентровано Уз всього потенціалу гідроенергії Європи) та Альп.

Земельні ресурси. Переважна частина регіону багата на земельні ресурси. Найкращі в світі ґрунти - чорноземи - розміщуються на території України, півдні Росії, в Угорщині. Родючі бурі лісові ґрунти вкривають більшу частину середньої частини Європи. На Середземноморському узбережжі сформувалися багаті на поживні речовини коричневі ґрунти. Кислі дерново-підзолисті ґрунти розміщуються в середній частині Європи. Вони придатні для освоєння за умов інтенсивної меліорації. Тундрово-глейові ґрунти, що майже не використовуються в землеробстві, займають крайню північ регіону.

Європа вирізняється найвищим показником коефіцієнта земельного використання серед регіонів світу. Там найвищий рівень розораності земель - 29%, що перевищує середньосвітовий показник у 2,5 раза. В деяких країнах цей показник сягає 50%: Україна, Угорщина, Польща, Румунія. Під пасовищами зайнято 18% земель. Найвищий коефіцієнт земельного використання характерний для Нідерландів, Румунії, Польщі, Данії - 80%, а найнижчий - для Італії та Португалії - 14-16%. Резервів для розширення орних земель в Європі небагато.

1. Пригадайте різницю між поняттями «вода» і «водні ресурси». 2. Назвіть п'ять найдовших річок Європи та країни, якими вони течуть. Поміркуйте, яке значення цих річок у господарстві країн.

Біологічні ресурси. Лісові ресурси більшості європейських країн було сильно виснажено в минулому у зв'язку з будівництвом і розорюванням ґрунтів. Тепер вони збереглися переважно в північних районах у зоні тайги та в горах.

Мал. 14. Лісистість території країн Європи, %

Нині на одного європейця припадає 0,3 га. Лісом вкрито понад 1/3 території Європи, і це єдиний регіон світу, де площа лісів збільшується. «Лісовим цехом» Європи називають Скандинавські країни, які постачають деревину та лісоматеріали на європейський ринок. Цим країнам притаманні найвищі показники лісистості території (мал. 14). Величезні площі під лісами має європейська північ Росії. Багатими на ліс є також Білорусь, Австрія, Албанія.

В Європі також мають попит недеревні лісові ресурси: збирання грибів, меду, лісових ягід, лікарських рослин.

Рекреаційні ресурси. Рекреаційними називають природні умови та ресурси, а також суспільні об'єкти, що можна використовувати для відпочинку, туризму та охорони здоров’я. Рекреаційні ресурси поділяють на природно-рекреаційні та культурно-історичні. Країни Європи мають найрізноманітніші природно-рекреаційні ресурси, які є основою для розвитку курортного господарства. Серед морських курортів відомі Лазуровий берег (Франція), Італійська Рив'єра, Золоті Піски (Болгарія), Мальта, Балеарські острови (Іспанія), Адріатичне узбережжя Хорватії та Чорногорії тощо. Гірськими курортами вирізняються Швейцарія, Австрія, Словаччина, Норвегія, Україна. В Європі є місця, що багаті на термальні та мінеральні джерела. Це Баден в Австрії, Спа в Бельгії, Карлові-Вари в Чехії, Бат у Великій Британії та інші.

На вашу думку, на які види природних ресурсів спиралася економіка більшості європейських країн у минулому? Як змінилися ці пріоритети в наш час?

1. Схарактеризуйте природні умови Європейського регіону. 2. Що таке природні ресурси та природно-ресурсний потенціал? 3. Покажіть на карті основні райони видобування мінеральних ресурсів у Європі. 4. Які необхідні обчислення для оцінювання забезпеченості окремих країн мінеральними ресурсами? 5. Дайте господарську оцінку водним ресурсам Європи. Поясніть причини водного дефіциту в регіоні. 6. Схарактеризуйте земельні та лісові ресурси Європи. 7. Що таке рекреаційні ресурси? Покажіть на карті основні райони рекреації в Європі. 8*. Поясніть причини нерівномірного забезпечення регіону Європа різними видами мінеральної сировини. 9*. Поясніть, наскільки подібною є ситуація із забезпеченістю природними ресурсами різних видів України та Європи в цілому.