Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 6 клас. Кафтан

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 43. Формування українського народу

Що таке народ? Яку спільноту називають українським народом?

Що таке народ?

1. Пригадай, що об'єднує людей у спільноти. Завдяки чому люди об'єднуються?

Ми часто говоримо про український народ, не замислюючись над тим, що ж таке “народ” взагалі. Цим словом називають і тих, хто живе на території нашої держави, і тих, хто пов’язаний з нею культурою і походженням та самоусвідомленням. Насправді ж у побутовому значенні злилися два окремих поняття — “народ” і “етнос”.

Етнос (від грецького ethnos — громада, плем’я, народ) — група людей, що мають спільне походження, територію розселення, культуру, мову та почуття своєї окремішності від інших спільнот.

Можна говорити, наприклад, про етнічних японців або українців, незалежно від того, де мешкають ці люди. Етнічну належність людини можна визначити за аналізом ДНК (це той самий аналіз, за яким шукають родичів). Але це буде лише орієнтир, адже мало хто із людей на 100 % належить до одного етносу.

2. Подивись на результати досліджень ДНК (джерело 1, с. 238). Звідки походять ці люди? До яких етносів чи етнічних груп їх можна віднести?

Більшість сучасних етносів зародилися приблизно у середині І тисячоліття, коли завершилося “Велике переселення народів”. Яку ж спільноту називають “народом”? Іноді це просто велика група людей, іноді це синонім “етносу”. Часто поняттям “народ” позначають спільноту всіх громадян держави.

Сьогодні дуже популярним є поняття “нація”, що означає також спільноту людей, що мешкають в одній державі, є її громадянами і визнають до неї свою належність.

Отже, поняття “народ” і “нація” об’єднують представників різних етносів та етнічних груп. Люди, які мігрували, ставали на новому місці частиною двох спільнот — свого етносу з країни походження та народу тієї країни, де вони та їхні нащадки знайшли своє місце.

Джерело 1. ДНК-карти, які показують походження людини (гени яких етносів вона має). Такі дослідження допомагають знайти віддалених, а іноді й близьких, рідних і більше дізнатися про минуле своєї родини.

Цікавий факт

У XVI—XVIII століттях у державі Річ Посполита, що об'єднувала території сучасних Польщі, Литви, Білорусі та України, суспільство було розділено на великі соціальні групи: селяни, міщани, духовенство та знать. Знатні землевласники — магнати і шляхта — вважали себе іншим народом-етносом, аніж решта мешканців країни. Замість відчуття спільності усього народу, польська шляхта пристала на ідею етнічної винятковості.

Шляхтичі почали виводити свій родовід від древніх сарматів, які мешкали у причорноморських степах у III ст. до н.е. по III ст. н.е. Без "сарматського коріння" шляхтич вважався несправжнім і міг бути недопущений до землеволодіння та участі у королівських зібраннях. Шляхтичі визначили для себе кілька правил, які сьогодні видаються безглуздими. Так, істинний шляхтич воліє померти від голоду, але не зганьбить себе фізичною працею, він відокремлений від "хлопів" чи "бидла" (так називали усіх інших людей на нижчих шаблях), відрізняється "гонором" і демонстративною хоробрістю.

Попри те, що усі поляки належали до групи західних слов'ян, такий штучний міфологічний розподіл на два етноси призвів до поразки польської державності наприкінці XVIII століття. Рух за об'єднання усього польського народу незалежно від майнового стану поширився у XIX століття — в період національного відродження для багатьох народів Європи. Сьогодні поняття "сармацький" для поляків є іронічним.

Народ-націю об’єднують спільні закони, ідеї або досвід. У деяких країнах, як-от в Японії, більшість народу становлять люди одного етносу, народи інших держав (наприклад, Китаю, Сполучених Штатів) складаються з десятків етнічних груп.

До створення українського етносу долучилися всі народи-етноси, які мешкали в різні часи на території сучасної України та поряд із нею. Від одних ми отримали ДНК, від інших — елементи культури.

Наприклад, ми іноді називаємо трипільців предками українців. Хоча невідомо, чи вони генетично споріднені з нами. Чому? Бо трипільці вплинули на інші етноси, що жили на цих землях, і так ланцюжком передали свій спадок майбутнім поколінням. Так само і кіммерійці, скіфи, греки й хазари не є прямими предками сучасних українців, але долучилися до формування нашого етносу.

Протягом останнього тисячоліття на землях, що є територією сучасної Української держави, жили й продовжують жити євреї, поляки, угорці, греки Приазов’я, болгари, гагаузи, караїми, роми, чехи, словаки, серби, німці та інші народи.

3. На основі матеріалу параграфа визнач відмінність між поняттями "етнос", "народ", "нація".

4. Ознайомся з уривками тексту Конституції України 1996 року. В якому значенні в Основному законі нашої держави використовується поняття "український народ"? Чи передбачає поняття "український народ" лише етнічних українців? Чому? Обґрунтуй своє твердження.

Конституція України (уривки)

Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей <...> приймає цю Конституцію — Основний Закон України.

Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.

Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові. <...>

Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

Як формувався народ України?

5. Знайди на цій карті територію сучасної України (карта 22). Як пов'язані дані карти з текстом про формування прадавнього українського народу?

6. Про які племена і народи треба дізнатися більше, щоб зрозуміти походження українців?

Якщо ми запитаємо в науковців, хто такі українці, то насамперед вони скажуть, що ми — слов’яни, представники великої історичної спільноти, що у IV—V століттях розселилися від Балтійського моря по річках Вісла, Західний Буг, Дніпро, Дністер та на Балканському півострові навколо р. Дунай. Те, що українці належать до слов’ян (зокрема, до східної групи), доводить велика кількість географічних назв, здебільшого назв річок, про що нам розповідає порівняльне мовознавство. До слов’ян належать також поляки, болгари, словенці, словаки, хорвати, серби, чехи, росіяни, македонці.

Для кожного народу є важливі національна самосвідомість, усвідомлення себе спільнотою, бачення себе як єдиного цілого. Для цього недостатньо жити в одній державі. Далеко не всі мешканці імперій — Римської, Британської чи Російської — були її народом. На підкорених територіях жили люди, у яких не було нічого спільного з жителями столиці. Вони мали іншу культуру, іноді іншу мову та релігію, і не користувалися тими ж правами.

Народи, що віддавна живуть на певній території, називають корінними (або автохтонними), в колоніальних державах часом використовують слово аборигени. За законом, в Україні корінними народами є українці, а також кримські татари, караїми та кримчаки. Представників інших етносів вважають національними меншинами.

Як же стається, що люди з різним походженням і різними традиціями стають одним народом? Частково — завдяки спільним міфам (про золоту епоху, героїчних предків або божественних покровителів). Зміцнює народи й спільний досвід. Наприклад, більшість сучасних громадян США — нащадки мігрантів з Ірландії, Шотландії, Англії, Польщі, Італії та інших європейських країн, які в різні часи приїхали до нової землі. Тому цю державу часто називають “плавильним котлом”, в якому різні етноси перемішуються в один народ. І сьогодні до американського народу по праву належать і афроамериканці, і корінні американці — індіанці, і представники латиноамериканських етносів. Народ об’єднує спільне проживання важливих подій — трагічних або радісних.

7. Поміркуй, як саме вплинуло проживання цих подій (джерело 2) на те, що українці відчули себе єдиним народом. Які з цих подій ти пам'ятаєш?

Джерело 2. Лінія часу. Україна з 1991 р.

Важливі події в історії України, починаючи з 1991 року

Підсумкові запитання і завдання

  • 1. Що таке "етнос" і "народ"? Чим вони схожі, а чим відрізняються? Як пов'язані поняття "народ" і "нація"?
  • 2. Що таке "корінні народи"? Які народи є корінними в Україні?
  • 3. Наведи приклади етнічної багатоманітності України.
  • 4. Які події викликають в тебе відчуття приналежності до українського народу? Наведи 2-3 приклади.

Домашнє завдання

  • Дізнайся, хто такі кримські татари, кримчаки та караїми. Де вони мешкають? Чи мають вони щось спільне і чим відрізняються? Чому ці етноси є корінними народами України?