Зарубіжна література. 8 клас. Кадоб’янська

Розділ 3. Середньовіччя

Епоху Середньовіччя (V—XV ст.) в Європі поділяють на три періоди:

перший (кінець V — перша половина XI ст.) — перехідний від Античності і варварства до феодальної епохи (для якого характерний економічний занепад);

другий (друга половина ХІ—ХІІ ст.) — доба розквіту феодального суспільства (для якого характерні поширення освіти та розвиток культури);

третій (XIV—XV ст.) — час зародження гуманізму, початок епохи Відродження (для якого характерні зміцнення феодальної монархії, послаблення впливу церкви, поява наукових дослідних знань).

На відміну від Європи, чітку межу переходу країн Сходу від епохи стародавнього світу до Середньовіччя провести важко. Тут не було таких величезних змін, які сталися в Європі, країни Сходу розвивалися у своїх традиційних межах, як і в попередні століття. Тому Середньовіччям на Сході можна умовно назвати період з II ст. до XVIII ст.

Опрацювавши розділ «Середньовіччя», ви:

ознайомитеся із Середньовіччям як культурною та літературною добою;

складете уявлення про вплив релігії, філософії на літературу і культуру за доби Середньовіччя;

дізнаєтеся про основні жанри середньовічної літератури на Заході та Сході;

складете уявлення про особливості розвитку середньовічної китайської лірики;

довідаєтеся про золоту добу персько-таджицької лірики;

відкриєте для себе основні тенденції та жанрово-тематичне розмаїття літератури середньовічної Європи;

з’ясуєте, чим відрізняється середньовічний героїчний епос від античного епосу;

зрозумієте, чому Данте вважають ключовою постаттю італійського Середньовіччя і переходу до Відродження.

3.1. Середньовіччя як культурна доба

Середні віки — це тисячолітній період від V до XV століття в історії європейської культури, період між Античністю і Відродженням.

Термін «середні віки» (лат. Medium aevum — середній вік) запровадили в XV ст. італійські історики-гуманісти для визначення періоду від загибелі Західної Римської імперії (V ст.) до початку відродження ідеалів Античності в культурі (XV ст.).

Середні віки не завжди однозначно оцінювалися в історії. Наприклад, у XVIII ст. у Франції Середньовіччя «зневажали», вважали його «варварським», «темним», «фанатичним», «неосвіченим».

У XIX ст. ставлення до цієї доби кардинально змінилося. У всіх країнах Європи Середньовіччя вже вважали ідеальним, «організованим за правилами», «з витриманим моральним змістом». Така традиція продовжувалася і в XX ст.

Сучасна наука розглядає культуру середніх віків як складову розвитку людства. Різні оцінки Середньовіччя підкреслюють, що цей період відіграв важливу роль у розвитку світової культури.

У рамках середньовічної епохи закладався фундамент сучасної європейської цивілізації. У цю добу внаслідок Великого переселення народів на території Європи з’явилися нові держави, зародилися сучасні нації, формувалися їхня мова та культура, особливості поведінки й мислення, національний характер. Саме в епоху Середньовіччя починається історія народів європейських держав — Англії, Бельгії, Голландії, Німеччини, Франції, Швейцарії, країн Апеннінського, Балканського й Піренейського півостровів, скандинавських країн — Швеції, Данії, Норвегії, а також історія наступниці Східної Римської імперії — Візантії. У цей період формувалися й розвивалися різні національні літератури.

Середньовічна мініатюра

Принциповою особливістю європейської середньовічної культури була визначальна роль християнської релігії та церкви в суспільному й культурному житті. Політика, мораль, наука, освіта й мистецтво підпорядкувалися церкві, яка взяла на себе роль посередника між Богом і людьми. Церква виступала центром культури, охоронцем культурної спадщини, а священики були найосвіченішими людьми.

Країни Сходу в середні віки були пов’язані з Європою. Візантія залишалася носієм традицій греко-римської культури. Взаємодії культур сприяли як походи хрестоносців на Схід, так і арабське завоювання Іспанії.

У середні віки набула розквіту культура, створена арабами та іншими східними народами. Цьому сприяло утворення з Аравії в результаті завоювань у середині VIII ст. величезної імперії — Халіфату. Араби створили високорозвинену цивілізацію, збагатившись культурними здобутками завойованих народів, а також досягненнями давніх культур (античної, іранської, індійської, китайської тощо). У цьому процесі визначальну роль відіграло формування ісламу на початку VII ст.

Наприкінці XI ст., коли Халіфат розпався, творчий центр арабської культури перемістився до мусульманської Іспанії. Культура тут була найбільш передовою в середньовічній Європі: в університетах Кордови, Севільї, Малаги та Гранади успішно викладали математику, астрономію, хімію та медицину, астрономічні твори іспанських арабів стали основою європейської астрономії, високого рівня сягнув розвиток філософії.

Арабська культура залишила світові славнозвісні арабські та персидські казки (наприклад, «Тисяча і одна ніч»), шедеври поезії.

У країнах Далекого Сходу середньовічна культура спиралася на давні національні традиції, пов’язані в Індії з індуїзмом і буддизмом, а в Китаї — з даосизмом та конфуціанством.

Період Середньовіччя відділяє від сьогодення чимало століть і подій. Але вивчення цієї епохи має велике значення для сучасної культури, а надбання тогочасної літератури до сьогодні чарують і приваблюють довершеною красою форми й глибоким філософським смислом. Віки минають, а мистецтво вічне — Ars longa...

ВИСОКА ПОЛИЧКА

Світогляд людини європейського Середньовіччя був теоцентричним (від грецьк. «теос» — Бог). Із християнською ідеологією було тісно пов’язане і середньовічне мистецтво. Християнство відкинуло ідеали, що надихали античних художників (радість буття, чуттєвість, оспівування людини, яка усвідомлює себе прекрасним елементом світу), не сприймало античної гармонії тіла і духу, людини і земного світу.

ОЦІНКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

  • 1. Назвіть хронологічні межі епохи Середньовіччя.
  • 2. Поясніть походження терміна середні віки.
  • 3. Розкажіть про роль релігії й церкви в середньовічній європейській культурі.
  • 4. Поміркуйте, чим відрізняється розвиток культури Середньовіччя в країнах Європи і Близького та Далекого Сходу.
  • 5. Пригадайте, які шедеври залишила світові середньовічна арабська культура.
  • 6. Визначте характерні риси культури доби Середньовіччя.