Історія України. 7 клас. Хлібовська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. 7 клас. Хлібовська

Підручник з історії України для 7 класу містить навчальний матеріал курсу, хронологічно обмежений V-XV століттями відповідно до чинної програми для роздільного вивчення курсів історії України та всесвітньої історії. Завдання для учнів/учениць, а також способи групування та подачі навчального матеріалу в підручнику передбачають можливість індивідуального підходу до організації навчального процесу на уроці. Звертається увага на синхронізацію вивчення тем із всесвітньої історії та історії України з метою визначення взаємовпливу народів і цивілізацій цієї доби, розуміння учнями/ученицями значущості внеску Середньовіччя, зокрема й українського, у світову економічну, політичну і культурну спадщину. Залежно від специфіки теми повноцінними джерелами знань, поруч із базовим авторським текстом, служать уривки з першоджерел, схеми й картосхеми, діаграми, окремі зображення. В підручнику до кожного параграфа подано завдання для актуалізації опорних знань. До кожного розділу розроблено практичну роботу за однією з тем, передбачених програмою. Методичний апарат підручника враховує можливість поетапного закріплення опрацьованого матеріалу, спрямований на полегшення організації взаємодії вчителя/вчительки та учнів/учениць на уроці й на підвищення ефективності самостійної роботи учнів з підручником.

Розділ 1. Виникнення та становлення Русі-України

§ 1. Розселення слов’янських племен на території України

§ 2. Утворення Русі-України

§ 3. Київська держава за правління перших князів

§ 4. Практична робота № 1. Князь Святослав Ігоревич (Хоробрий)

Узагальнення за розділом: Виникнення та становлення Русі-України

Розділ 2. Русь-Україна наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.

§ 5. Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого. Впровадження християнства

§ 6. Київська держава (Русь-Україна) за Ярослава Мудрого. «Руська правда»

§ 7. Суспільний устрій. Влада князя. Повсякденне життя

§ 8. Господарське життя населення Київської держави в Х–ХІ століттях. Причини появи міст

§ 9. Культура Київської держави в Х–ХІ століттях

§ 10. Практична робота № 2. «Руська правда» — історичне джерело про правове становище різних верств населення Русі-України

Узагальнення за розділом: Русь-Україна наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.

Розділ 3. Русь-Україна у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.

§ 11. Київська держава за нащадків Ярослава Мудрого

§ 12. Причини політичної роздробленості. Політичне і соціально-економічне життя Київського, Чернігівського, Переяславського князівств у середині ХІІ – першій половині ХІІІ століття

§ 13. Галицьке і Волинське князівства у ХІІ столітті

§ 14. Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ століття

§ 15. Кочові народи степів України Х–ХІІІ століть. Крим у складі Візантійської імперії

§ 16. Практична робота № 3. Князь Володимир Мономах

Узагальнення за розділом: Русь-Україна у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.

Розділ 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

§ 17. Галицько-Волинське князівство: від утворення до походу монголів на Русь

§ 18. Походи монголів на Русь. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді)

§ 19. Галицько-Волинська держава за правління короля Данила та його наступників

§ 20. Культура Галицько-Волинської держави ХІІІ – першої половини ХIV століття

§ 21. Практична робота № 4. Князь Данило Романович (Галицький), король Данило

Узагальнення за розділом: Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

Розділ 5. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство

§ 22. Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського

§ 23. Українські землі у складі Польського та Угорського королівств, Молдавського та Московського князівств

§ 24. Держава Феодоро. Кримське ханство

§ 25. Суспільне і господарське життя на теренах України в XIV–XV століттях

§ 26. Культура українських земель XIV–XV століть

§ 27. Практична робота № 5. Князь Костянтин Іванович Острозький

Узагальнення за розділом: Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство

Узагальнення до курсу: Історія Русі-України в контексті епохи Середньовіччя

Хронологічна таблицяПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.