Основи здоров’я. 9 клас. Гущина

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 9. Моніторинг здоров’я

Поняття про моніторинг здоров'я

Слово моніторинг для вас не нове. Адже учні та учениці загальноосвітніх навчальних закладів брали участь у національному та міжнародних моніторингах якості освіти. Проте моніторинг стосується не тільки освіти, він проводиться у найрізноманітніших сферах життя: промисловості, економіці, політиці, а також у галузі охорони здоров’я.

Моніторинг здоров’я — це безперервне стеження за розвитком організму з метою виявлення відповідності розвитку бажаному результату, зокрема віковим фізіологічним показникам.

Моніторинг здоров’я здійснюється за комплексом діагностичних досліджень протягом тривалого часу. Результати досліджень різних років порівнюються й робиться висновок про позитивні чи негативні зміни в організмі. Таким чином можна отримати знання про стан здоров’я та коригувати його, змінюючи спосіб життя, харчування чи руховий режим.

Якщо під час моніторингу виявляють негативні відхилення у стані здоров’я людини, лікарі рекомендують лікувальні заходи, оздоровчі системи для зміцнення організму.

 • 1. Наведіть приклади традиційних та сучасних оздоровчих систем.
 • 2. Як ви думаєте, чому традиційні оздоровчі системи все більше поширюються у європейських країнах?
 • 3. Які оздоровчі системи доцільні в підлітковому та юнацькому віці?

Види моніторингу здоров'я

Відомо кілька методик, або видів, моніторингу здоров’я. Над їх розробкою та вдосконаленням працюють лікарі та вчені різних країн. Українські науковці — дослідники цього питання — це професори Г. Л. Апанасенко, В. Г. Шахбазов, В. А. Шаповалова, Г. М. Жуков та ін.

Експрес-оцінювання рівня фізичного здоров’я дітей і підлітків, розроблене Г. Л. Апанасенком, дає можливість визначити обсяг фізичних резервів і спрогнозувати оптимальне функціонування зростаючого організму.

Апанасенко Геннадій Леонідович (1935 р. н.) — академік Академії оригінальних ідей України, доктор медичних наук, професор.

У 2002 р. розробив методику експрес-оцінювання рівня фізичного здоров’я дітей і підлітків.

Показник — свідчення, доказ, ознака чого-небудь.

В основу пропонованої методики покладені показники антропометрії (зріст, маса тіла, життєва ємність легенів (ЖЄЛ), сила стискування кисті), а також показники функціонування серцево-судинної системи (кров'яний тиск, частота серцевих скорочень).

Для оцінювання резервів організму використовуються індекси, які розраховуються з використанням вищезазначених показників. Усі показники оцінюють у балах, окремо для хлопців і дівчат. Визначивши оцінку за кожним показником, обраховують загальну суму балів, за якою оцінюють рівень фізичного здоров’я.

Ознайомтеся з поданою нижче інформацією про інші методики моніторингу здоров’я.

Показники фізичного здоров'я

Основні показники рівня здоров’я визначалися медиками та науковцями протягом кількох десятиліть. За результатами наукових досліджень та численних антропометричних вимірювань створено спеціальні таблиці цих показників для різних вікових категорій з урахуванням статі, наведено середні похибки для певного регіону проживання, національних відмінностей тощо. Таблиці показників рівня здоров’я для українських юнаків і дівчат (за методикою Г. Л. Апанасенка) наведено в додатку на с. 171.

Мал. 17. Визначення рівня фізичного розвитку людини

 • 1. Ознайомтеся з інфографікою (мал. 17).
 • 2. Які з перелічених показників ви вимірювали раніше? Коли це було останнього разу?
 • 3. Як правильно вимірювати зріст?
 • 4. Яким приладом вимірюється ЖЄЛ?
 • 5. Що таке динамометрія?

Індикатори фізичної форми

Мал. 18. Індикатори фізичної форми

Вимірювання індивідуального рівня здоров’я та оцінювання індикаторів фізичної форми (мал. 18) допомагає прогнозувати особистий розвиток, професійний вибір і здійснювати корекцію здоров’я.

Індикатор — ознака, показник процесу, що відображає результат, стан чи протікання процесу, його якісну чи кількісну характеристику.

Чинники розвитку фізичного здоров'я

За результатами наукових та практичних досліджень та на основі аналізу чинників, що впливають на розвиток фізичного здоров’я (здоровий спосіб життя, спадковість, довкілля, медицина), складено правила досягнення гармонії тіла та збереження здоров’я (мал. 19, с. 54).

Чинник — умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, що визначає його характер або одну з основних рис; фактор.

Мал. 19. Правила збереження здоров'я

Поміркуйте, які чинники впливають на розвиток фізичного здоров'я. Доберіть чинники розвитку фізичного здоров'я до наведених правил та зазначте ризики їх негативного впливу.

Ключові ідеї параграфа

 • 1. Чому проводять моніторинг фізичної складової здоров'я учнівства?
 • 2. Вкажіть подібне і відмінне у методиках моніторингу, прийнятих в Україні.
 • 3. Перелічіть основні показники фізичного здоров'я.
 • 4. Охарактеризуйте індикатори фізичної форми.
 • 5. Оцініть свою фізичну форму за кожним індикатором.
 • 6. Проведіть експрес-оцінювання рівня свого фізичного здоров'я за методикою Г. Л. Апанасенка (див. додаток, с. 171).

Моделювання

Експрес-оцінювання індивідуального рівня фізичного здоров’я

Оцінювання змін у стані вашого організму, що сталися з часом, допоможе надалі укріпляти організм та робити висновки про те, наскільки успішно відбувається його розвиток і зміцнення.

Для складання порівняльної таблиці використайте значення своїх вимірів за попередні роки (якщо вони збереглися) або візьміть дані медичного огляду з амбулаторної картки. Усі виміри заносьте в таблицю, підготовлену заздалегідь за поданим нижче зразком.

Показник

Значення вимірів за роками навчання

7 клас

8 клас

9 клас

1

Маса тіла

2

Зріст

3

Пульс

у спокої

4

після навантаження

5

через 10 хв

6

Силомір

7

Індекс маси тіла

1. Порівняйте поточні показники з відповідними показниками минулого року та з показниками в додатку (с. 172).

2. Зробіть висновок щодо змін у вашому фізичному розвитку, закінчуючи подані речення.

 • Свій фізичний розвиток я оцінюю як стабільно нормальний (як такий, що має відхилення), тому що...
 • Відбулися позитивні зміни протягом ... року (років), оскільки...
 • Відбулися негативні зміни протягом ... року (років), тому що...
 • Є потреба (немає потреби) в консультації лікаря, бо...

3. Чи виявили ви в себе ознаки відхилення від вікових термінів розвитку підлітків?

4. Яким чином слід коригувати свій розвиток, щоб він відбувався гармонійно?