Підручник з Хімії. 8 клас. Григорович - Нова програма

Підручник з Хімії. 8 клас. Григорович - Нова програма

Цей підручник — ваш головний помічник у вивченні хімії. Кожний параграф поділено на частини. Невеликими порціями легше сприймати інформацію. Закінчується параграф висновками і практичним блоком, який складається з контрольних запитань, завдань для засвоєння матеріалу. Деякі запитання позначені зірочкою (*). Це завдання проблемно-пошукового змісту. На них ви не знайдете відповіді в тексті параграфа. Обміркуйте ці запитання у вільний час, зверніться до додаткових джерел інформації або обговоріть на уроці.

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

§ 1. Найважливіші хімічні поняття

§ 2. Кисень та вода. Реакції розкладу, сполучення

§ 3. Обчислення за формулами хімічних речовин

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 4. Перші спроби класифікації хімічних елементів

§ 5. Лужні елементи, галогени та інертні елементи

§ 6. Періодичний закон Д. І. Менделєєва

§ 7. Періодична система хімічних елементів

§ 8. Значення Періодичного закону. Наукова прозорливість Д. І. Менделєєва

§ 9. Атом: ядро плюс електрони

§ 10. Нукліди. Ізотопи

§ 11. Рух електронів у атомі. Електронні орбіталі

§ 12. Структура електронної оболонки атома

§ 13. Розподіл електронів в електронній оболонці атомів

§ 14. Будова електронних оболонок атомів і структура Періодичної системи

§ 15. Будова електронних оболонок і характер хімічних елементів

§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у Періодичній системі й будовою атома

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 17. Природа хімічного зв'язку

§ 18. Ковалентний зв'язок

§ 19. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок

§ 20. Йонний зв'язок

§ 21. Ступінь окиснення елементів

§ 22. Застосування поняття про ступінь окиснення

§ 23. Будова твердих речовин та їхні властивості

Лабораторний дослід № 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови

Домашній експеримент № 1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток: води, кухонної солі, піску

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 24. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро

§ 25. Молярна маса

§ 26. Молярний об'єм

§ 27. Відносна густина газів

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 28. Класи неорганічних сполук

§ 29. Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування

§ 30. Хімічні властивості оксидів

§ 31. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій

§ 32. Основи: фізичні властивості, поширеність та застосування

§ 33. Хімічні властивості лугів і нерозчинних гідроксидів

Лабораторний дослід № 2. Дія водних розчинів лугів на індикатори

Лабораторний дослід № 3. Взаємодія лугів з кислотами в розчині

§ 34. Кислоти: фізичні властивості, поширеність та застосування

§ 35. Хімічні властивості кислот

Лабораторний дослід № 4. Дія водних розчинів кислот на індикатори

Домашній експеримент № 2. Дія на сік буряка лимонного соку, розчину харчової соди, мильного розчину

§ 36. Ряд активності металів. Реакції заміщення

Лабораторний дослід № 5. Взаємодія хлоридної кислоти з металами

Лабораторний дослід № 6. Взаємодія металів із солями у водному розчині

§ 37. Солі: фізичні властивості, поширеність та застосування

§ 38. Хімічні властивості солей

Лабораторний дсолід № 7. Взаємодія солей з лугами у водному розчині

Лабораторний дсолід № 8. Реакція обміну між солями в розчині

§ 39. Амфотерні оксиди й гідроксиди

§ 40. Способи добування оксидів

§ 41. Загальні способи добування кислот, основ та солей

Практична робота № 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

§ 42. Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук

§ 43. Розв'язування експериментальних задач

Лабораторний дослід № 9. Розв'язування експериментальних задач

Практична робота № 2. Розв'язування експериментальних задач

Додаток 1. Поширені солі й гідроксиди та їхні властивості

Додаток 2. Видатні хіміки та їхній внесок у розвиток науки

Додаток 3. Посилання в Інтернеті на цікаві хімічні ресурси

Словник термінів

Відповіді на розрахункові задачі