Хімія. 9 клас. Гранкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. 9 клас. Гранкіна

Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів повністю відповідає чинній програмі. Він містить теоретичний матеріал, велику кількість таблиць, малюнків, ілюстрацій, схем, питання і завдання для перевірки знань учнів, а також лабораторні досліди, практичні роботи, домашні експерименти. У підручнику враховано компетентнісний підхід до навчання хімії.

Тема 1. Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

§ 1. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 2. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

§ 3. Розв'язання задач

Тема 2. Розчини

§ 4. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини

§ 5. Істинні розчини. Будова молекули води, поняття про водневий зв'язок

§ 6. Процес розчинення речовин

§ 7. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини. Кристалогідрати

§ 8. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників

§ 9. Розрахунки з використанням масової частки розчиненої речовини

§ 10. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація

§ 11. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Ступінь електролітичної дисоціації

§ 12. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

§ 13. Якісні реакції. Поняття про рН розчину

Тема 3. Хімічні реакції

§ 14. Класифікація хімічних реакцій

§ 15. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення; окисники, відновники

§ 16. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій, їхнє значення

§ 17. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння

§ 18. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників

§ 19. Узагальнення знань з неорганічної хімії

Тема 4. Початкові поняття про органічні сполуки

§ 20. Особливості органічних сполук

§ 21. Метан як представник насичених вуглеводнів. Хімічні властивості метану

§ 22. Гомологи метану, їхні властивості. Об'ємні відношення газів

§ 23. Етен (етилен) і етин (ацетилен). Їхні будова і властивості

§ 24. Реакції полімеризації. Поліетилен

§ 25. Природний газ, нафта, кам'яне вугілля — природні джерела вуглеводнів

§ 26. Поняття про спирти на прикладі метанолу, етанолу й гліцеролу

§ 27. Етанова (оцтова) кислота

§ 28. Поняття про вищі карбонові кислоти. Жири

§ 29. Мило, його склад, мийна дія

§ 30. Вуглеводи: глюкоза, сахароза

§ 31. Вуглеводи: крохмаль і целюлоза

§ 32. Амінокислоти. Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків

§ 33. Природні й синтетичні органічні сполуки

Тема 5. Узагальнення знань з хімії

§ 34. Будова речовин. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємозв'язки між речовинами та їхні взаємоперетворення

§ 35. Місце хімії серед наук про природу. Хімічна наука й виробництво в Україні. Хімія та екологія. Видатні вчені — творці хімічної науки

Додатки

§ 36. Практична робота № 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

§ 37. Практична робота № 2. Розв'язування експериментальних задач

§ 38. Практична робота № 3. Властивості етанової кислоти

§ 39. Практична робота № 4. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах

§ 40. СловникПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.