Хімія. 8 клас. Гранкіна

Хімія. 8 клас. Гранкіна

Підручник для 8 класу середніх шкіл повністю відповідає чинній програмі. Він містить теоретичний матеріал, який супроводжується завданнями, коментарями. Велика кількість таблиць, малюнків, ілюстрацій, схем. Питання і завдання для перевірки знань учнів містять тестові завдання, оригінальні питання, побутові ситуації, велику кількість розрахункових задач. Описи шкільних дослідів і «Домашні експерименти» доповнять теоретичний матеріал практичними дослідженнями.

До підручника додано інтерактивний онлайн-додаток, який містить тестовий матеріал і завдання для самостійних робіт — http://goo.gl/DNGSZj.

Рекомендовано для учнів і вчителів середньої школи.

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 1. Стислі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів

§ 2. Періодичний закон Д. І. Менделєєва. Структура періодичної системи хімічних елементів

§ 3. Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне число. Нуклонне число

§ 4. Хімічний елемент. Нукліди. Ізотопи. Відносна атомна маса

§ 5. Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні, їх заповнення електронами

§ 6. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20. Електронні та графічні електронні формули

§ 7. Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома

§ 8. Властивості хімічних елементів та їх сполук залежно від розташування в періодичній системі й будови атома. Сучасне формулювання періодичного закону

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 9. Ковалентний полярний і неполярний зв'язок

§ 10. Йонні зв'язки

§ 11. Ступінь окиснення

§ 12. Кристалічні ґратки

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 13. Кількість речовини. Число Авогадро

§ 14. Молярна маса

§ 15. Закон Авогадро. Молярний об'єм газів

§ 16. Відносна густина газів. Другий наслідок із закону Авогадро

§ 17. Навчаємося розв'язувати задачі за хімічними рівняннями

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 18. Класифікація неорганічних сполук

§ 19. Оксиди

§ 20. Гідроксиди й безоксигенові кислоти

§ 21. Солі

§ 22. Фізичні й хімічні властивості оксидів

§ 23. Добування оксидів. Оксиди у природі, їх застосування. Продовжуємо вчитися розв'язувати задачі

§ 24. Вивчаємо основи, їхні фізичні й хімічні властивості

§ 25. Амфотерні гідроксиди. Їхні фізичні й хімічні властивості

§ 26. Добування основ. Їх поширення у природі й застосування

§ 27. Вивчаємо кислоти, їхні фізичні й хімічні властивості

§ 28. Добування й застосування кислот. Кислоти в природі

§ 29. Солі. Їхні фізичні й хімічні властивості

§ 30. Добування солей. Застосування. Солі в природі

§ 31. Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук

Додатки

Орієнтовні завдання для практичних робіт

Словник

Відповіді