Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Головко

Виявляємо предметну компетентність № 3

1(п). Установіть відповідність між поняттями, що характеризують явище електромагнітної індукції, і формулами.

 • 1. Закон електромагнітної індукції.
 • 2. ЕРС індукції в рухомих провідниках.
 • 3. ЕРС самоіндукції.
 • 4. Магнітний потік

2(п). Вкажіть, як буде рухатися протон, що влітає в однорідне магнітне поле, напрямлене, як зображено на рисунку.

 • А. Поверне праворуч.
 • Б. Поверне ліворуч.
 • В. Поверне перпендикулярно до креслення на нас.
 • Г. Поверне перпендикулярно до креслення від нас

3(с). Котушку з нескінченно малим опором та індуктивністю 3 Гн під'єднують до джерела струму з ЕРС 15 В і малим внутрішнім опором. Через який проміжок часу сила струму в котушці сягне 50 А?

 • А 25 с
 • Б 5 с
 • В 15 с
 • Г 10 с

4(с). У магнітному полі з індукцією 4 Тл перпендикулярно до її ліній рухається електрон із швидкістю 107 м/с. Яка сила на нього діє?

 • А 0,4 · 10-11 Н
 • Б 6,4 · 10-12 Н
 • В 2,4 · 10-16 Н
 • Г 6,4 · 10-19 Н

5(с). На прямий провідник довжиною 50 см, розташований перпендикулярно силовим лініям поля із індукцією 0,02 Тл, діє сила 0,15 Н. Яка сила струму протікає провідником?

 • А 2 А
 • Б 5 А
 • В 15 А
 • Г 25 А

6(с). Протон рухається із швидкістю 108 см/с перпендикулярно до ліній індукції однорідного магнітного поля. Знайдіть радіус кола, по якому він рухається, якщо величина індукції дорівнює 1 Тл.

 • А 1 см
 • Б 2 см
 • В 4 см
 • Г 8 см

7(с). Яка сила діє на позитивний заряд 2 нКл, що рухається в магнітному полі індукцією 200 мТл із швидкістю 2 км/с? Напрямок руху заряду перпендикулярний до напрямку ліній індукції магнітного поля.

 • А 5 пН
 • Б 0,8 мкН
 • В 20 мкН
 • Г 2 · 1011 Н

8(с). В однорідному магнітному полі, індукція якого дорівнює 2 Тл і напрямлена під кутом 30° до вертикалі, вгору рухається прямий провідник масою 2 кг, по якому протікає струм 4 А. Через 3 с після початку руху провідник має швидкість 10 м/с. Визначте його довжину.

 • А 5,5 м
 • Б 6,9 м
 • В 6,6 м
 • Г 6,1 м

9(д). Магнітний потік через замкнений провідний контур впродовж 3 мкс рівномірно змінюється від 5 до 20 мВб. Визначте ЕРС індукції в контурі.

 • А 100 В
 • Б 60 В
 • В 5 В
 • Г 4 В

10(д). З якою швидкістю потрібно переміщувати провідник, довжина активної частини якого становить 1 м, під кутом 60° до вектора магнітної індукції, модуль якої дорівнює 0,2 Тл, щоб у ньому виникла ЕРС величиною 1 В?

 • А 2 м/с
 • Б 6 м/с
 • В 8 м/с
 • Г 12 м/с

11(д). Яка індуктивність котушки, якщо внаслідок рівномірної зміни струму від 5 до 10 А за 0,1 с, в ній виникає ЕРС самоіндукції величиною 20 В?

 • А 0,4 Гн
 • Б 1,2 Гн
 • В 2,4 Гн
 • Г 3,6 Гн

12(д). Чому дорівнює сила струму в котушці індуктивністю 40 мГн, якщо енергія магнітного поля становить 0,15 Дж?

 • А 0,8 А
 • Б 1,2 А
 • В 2,7 А
 • Г 3,8 А

13(д). Обмотка електромагніту індуктивністю 0,5 Гн і опором 15 Ом перебуває під постійною напругою. Через який час в обмотці виділиться кількість теплоти, що дорівнює енергії магнітного поля в осерді електромагніту.

 • А 0,02 с
 • Б 0,2 с
 • В 1,4 с
 • Г 4 с

14(д). Електрон описує в магнітному полі коло радіусом 4 мм. Швидкість його руху становить 3,6 · 106 м/с. Знайдіть індукцію магнітного поля.

 • А 5 мТл
 • Б 15 мТл
 • В 25 мТл
 • Г 35 мТл

15(д). Котушку надіто на залізне осердя площею поперечного перерізу 15 см2. Коли індукція магнітного поля в осерді зростає із швидкістю 30 Тл/с, у ній виникає ЕРС величиною 9 В. Визначте кількість витків у котушці.

 • А 18
 • Б 20
 • В 180
 • Г 200

16(в). Горизонтальний провідник масою 20 г підвішений за кінці на двох проводах. Середня частина провідника завдовжки 25 см перебуває у вертикальному однорідному магнітному полі з індукцією 0,2 Тл. У провіднику протікає струм 4 А. Визначте кут, на який відхиляються проводи від вертикалі. Вважайте, що g = 10 м/с2.

17(в). В обмотці котушки із індуктивністю 0,6 Гн сила струму дорівнює 5 А. Визначте густину енергії магнітного поля котушки, якщо її об'єм становить 150 см3.

18(в). Два електрони влетіли в однорідне магнітне поле перпендикулярно до ліній індукції. Перший електрон, який мав кінетичну енергію 12 кеВ, описав коло радіусом 5 мм. Визначте кінетичну енергію іншого електрона, якщо він описав коло радіусом 10 мм.

19(в). Замкнутий провідний контур опором 25 Ом і площею 50 см2, розташований в однорідному магнітному полі перпендикулярно до ліній його індукції. Впродовж певного часу магнітна індукція рівномірно зменшилась від 0,85 до 0,35 Тл. Який заряд проходить через поперечний переріз дроту за цей час?