Фізика. 7 клас. Головко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Фізика. 7 клас. Головко

Підручник відповідає навчальній програмі з фізики для основної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОН молоді та спорту України від 06 червня 2012 р. №664). Головною метою даного підручника є сприяння розвитку учнів засобами фізики, формуванню в них предметної компетентності на основі фізичних знань, наукового світогляду й відповідного стилю мислення, розвитку експериментальних умінь, дослідницьких навичок, творчих здібностей і схильності до креативного мислення, усвідомлення необхідності вивчати фізику для розуміння навколишнього світу.

Вступ

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

§ 1. Фізика як фундаментальна наука про природу

§ 2. Фізичні тіла. Початкові відомості про будову речовини

§ 3. Фізичні величини та їх вимірювання

§ 4. Точність вимірювань. Запис великих і малих чисел

§ 5. Фізика – теоретична основа техніки

Найголовніше у розділі 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

Розділ 2. Механічний рух

§ 6. Механічний рух

§ 7. Поступальний рух

§ 8. Матеріальна точка

§ 9. Шлях і переміщення

§ 10. Рівномірний прямолінійний рух

§ 11. Рівняння руху

§ 12. Графіки рівномірного прямолінійного руху

§ 13. Нерівномірний прямолінійний рух

§ 14. Рівномірний рух матеріальної точки по колу

§ 15. Коливальний рух

§ 16. Маятники

Найголовніше у розділі 2. Механічний рух

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила

§ 17. Взаємодія тіл. Сила

§ 18. Результат дії сили: зміна швидкості або деформація тіла

§ 19. Графічне зображення сил

§ 20. Явище інерції. Інертність тіла

§ 21. Маса. Вимірювання маси тіла

§ 22. Густина речовини

§ 23. Сила тяжіння

§ 24. Види деформацій. Сила пружності

§ 25. Закон Гука. Пружинні динамометри

§ 26. Вага тіла. Невагомість

§ 27. Тертя. Сила тертя

Завдання для самоперевірки з розділу «Взаємодія тіл. Сила»

§ 28. Тиск твердих тіл на поверхню

§ 29. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля

§ 30. Гідростатичний тиск

§ 31. Атмосферний тиск

§ 32. Барометри

§ 33. Сполучені посудини

§ 34. Манометри і насоси

§ 35. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда

§ 36. Плавання тіл

§ 37. Повітроплавання

Найголовніше у розділі 3. Взаємодія тіл. Сила

Розділ 4. Механічна робота та енергія

§ 38. Механічна робота

§ 39. Потужність

§ 40. Механічна енергія та її види

§ 41. Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах і його практичне застосування

§ 42. Прості механізми. Машини й механізми

§ 43. Важіль

§ 44. Блоки. Похила площина

§ 45. «Золоте правило» механіки. Коефіцієнт корисної дії механізмів

Найголовніше у розділі 4. Механічна робота та енергія

Лабораторні роботи

Лабораторне обладнання

Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів

Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання та швидкості руху по колу

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування

Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)

Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла

Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля

Лабораторна робота № 12. Визначення ККД похилої площини

Додатки

Відповіді до вправ та завдання для самоперевірки