Фізика. Рівень стандарту. 10 клас. Головко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Фізика. Рівень стандарту. 10 клас. Головко

У 10-му класі ви розпочинаєте вивчення предмета «Фізика і астрономія», в якому висвітлюються основи фундаментальних наук про природу — фізики та астрономії. Цей курс поглиблює та розширює зміст базового курсу фізики, опанування якого ви завершили в 9-му класі, а також подає цілісний астрономічний зміст, з елементами якого ви ознайомилися під час вивчення природознавства.

Вивчаючи цей предмет, ви продовжите більш ґрунтовне опанування наукових основ фізики і астрономії, поглибите уявлення про особливості перебігу природних явищ та процесів, а також методів їх дослідження, використання в побуті, техніці та технологіях.

Вступ

§ 1. Світоглядний потенціал фізики та астрономії

§ 2. Фізичні теорії. Фізика як теоретична основа сучасної астрономії

Розділ 1. Механіка

§ 3. Механічний рух. Основна задача механіки

§ 4. Основні характеристики механічного руху

§ 5. Рівномірний прямолінійний рух

§ 6. Рівнозмінний рух

§ 7. Рівноприскорений прямолінійний рух

§ 8. Рівномірний рух по колу

Практикум із розв’язування фізичних задач № 1 (§ 3-8). Механіка

Виявляємо предметну компетентність № 1 (§ 3-8). Механіка

§ 9. Перший закон Ньютона

§ 10. Другий закон Ньютона

§ 11. Третій закон Ньютона

Практикум із розв’язування фізичних задач № 2 (§ 9-11). Механіка

Виявляємо предметну компетентність № 2 (§ 9-11). Механіка

§ 12. Закон всесвітнього тяжіння

§ 13. Гравітаційне поле та вага тіла

Практикум із розв’язування фізичних задач № 3 (§ 12-13). Механіка

§ 14. Деформації і сила пружності

Практикум із розв’язування фізичних задач № 4 (§ 14). Механіка

Виявляємо предметну компетентність № 3 (§ 12-14). Механіка

§ 15. Рівновага тіл

§ 16. Елементи механіки рідин і газів

Практикум із розв’язування фізичних задач № 5 (§ 15-16). Механіка/p>

Виявляємо предметну компетентність № 4 (§ 15-16). Механіка

§ 17. Закон збереження імпульсу

§ 18. Механічна робота. Потужність

§ 19. Закон збереження механічної енергії. Застосування законів збереження в механіці

Практикум із розвязування задач № 6 (§ 17-19). Механіка

Виявляємо предметну компетентність № 5 (§ 17-19). Механіка

§ 20. Межі застосування законів класичної механіки. Основи спеціальної теорії відносності

§ 21. Відносність часу та лінійних розмірів тіл. Релятивістський закон додавання швидкостей

Розділ 2. Молекулярна фізика та термодинаміка

§ 22. Сучасні дослідження будови речовини

§ 23. Основи молекулярно-кінетичної теорії будови речовини

§ 24. Ідеальний газ. Тиск газу. Температура

§ 25. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу

§ 26. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

Практикум із розв’язування задач № 7 (§ 22-26). Молекулярна фізика та термодинаміка

Виявляємо предметну компетентність № 6 (§ 22-26). Молекулярна фізика та термодинаміка

§ 27. Випаровування. Властивості насиченої та ненасиченої пари

§ 28. Вологість повітря та її вимірювання

§ 29. Рідини. Поверхневий натяг рідин

§ 30. Змочування. Капілярні явища

Практикум із розв’язування задач № 8 (§ 27-30). Молекулярна фізика та термодинаміка

§ 31. Рідкі кристали. Полімери. Наноматеріали

§ 32. Будова і властивості твердих тіл

§ 33. Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії тіла

§ 34. Теплові процеси та їхні характеристики. Рівняння теплового балансу

§ 35. Робота в термодинаміці

§ 36. Закони термодинаміки

§ 37. Теплові двигуни

§ 38. Теплові машини

§ 39. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин

Практикум із розв’язування задач № 9 (§ 31-39). Молекулярна фізика та термодинаміка

Виявляємо предметну компетентність № 7 (§ 27-39). Молекулярна фізика та термодинаміка

Лабораторний практикум

Лабораторна робота № 1. Оцінка похибок вимірювань

Лабораторна робота № 2. Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі

Лабораторна робота № 3. Дослідження руху тіла по колу

Лабораторна робота № 4. Вимірювання сил

Лабораторна робота № 5. Вимірювання коефіцієнта тертя

Лабораторна робота № 6. Визначення центру мас плоских фігур

Лабораторна робота № 7. Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально

Лабораторна робота № 8. Дослідження залежності між тиском, об’ємом і температурою газу (експериментальне підтвердження закону Гей-Люссака)

Лабораторна робота № 9. Вимірювання відносної вологості повітря

Лабораторна робота № 10. Визначення модуля пружності

Лабораторна робота № 11. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу капілярним методом

Відповіді до вправ