Всесвітня історія. З поглибленим вивченням історії. 8 клас. Гісем

Шановні восьмикласники і восьмикласниці!

Перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно ознайомитися з його змістом і структурою. Матеріал об’єднано в шість розділів, кожен із яких містить кілька параграфів, що, у свою чергу, поділяються на пункти.

Ви вже знаєте, що історія, як і будь-яка інша наука, має власну термінологію, і її необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, інформацію про видатних історичних осіб тощо. Деякі слова й дати виділені жирним шрифтом. Це означає, що на них необхідно звернути особливу увагу. Працюючи на уроках і вдома, обов’язково перевіряйте себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам’ятали основні події, персоналії, нові поняття й терміни.

Параграф розпочинається стислим викладом основних навчальних завдань і запитаннями на повторення. Це допоможе вам пригадати вже відомий матеріал і підготуватися до сприйняття нового.

Важливу роль для розуміння навчального матеріалу відіграють наведені в підручнику історичні джерела, карти, ілюстрації, таблиці та схеми. Працюючи з параграфом, необхідно прочитати підібрані до нього історичні джерела та відповісти на запитання. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, які розкривають зміст зображеного. Робота з історичною картою сприятиме формуванню уявлень про те, де відбувалися події та які зміни вони спричинили. Схеми й таблиці унаочнюють зв’язки між складовими певного історичного явища, пояснюють його особливості тощо. На полях розміщені запитання до тексту параграфа або ілюстацій, які сприятимуть кращому розумінню матеріалу.

Після кожного параграфа наведено запитання і завдання. Вони допоможуть вам здійснити самоперевірку, осмислити вивчений матеріал і закріпити практичні навички. За необхідності звертайтеся до додаткових джерел.

Підручник має інтернет-підтримку. На його сторінках розміщені QR-коди, за якими ви можете здійснити онлайн-тестування для підготовки до тематичного контролю за кожним розділом.

Із повагою, авторський колектив

Повторення. Вступ

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

що таке Новий та Ранній Новий час і якою є їхня періодизація; якими є особливості Раннього Нового часу в історії України.

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що таке історія? 2. Чим відрізняються поняття «історія» як наука та навчальний предмет? 3. На які періоди поділяються всесвітня історія та історія України? 4. Назвіть дві-три дати з історії середньовічної Європи та України, які ви вважаєте найважливішими. Поясніть свій вибір. 5. Які історичні діячі та діячки, на вашу думку, найбільше вплинули на події, що відбувалися в середньовічній Європі та Україні? Чому? 6. Покажіть на карті атласу й назвіть країни Європи, розвиток яких ви вивчали в курсі історії Середніх віків. 7. Робота в парах. Обговоріть і визначте цивілізаційні здобутки населення Європи в Середньовіччі. 8. Робота в парах. Обговоріть і визначте цивілізаційні здобутки населення тогочасної України як складової середньовічної Європи. 9. Назвіть факти, які свідчать про тотожність і відмінність процесів і явищ у середньовічній Європі та Україні. 10. Які пам’ятки доби Середньовіччя на території Європи та України вам відомі? 11. Що ви знаєте про пам’ятки Середньовіччя на території вашого краю в експозиції місцевого краєзнавчого або історичного музею? Опишіть їх.

1. ПОНЯТТЯ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ НОВОГО ЧАСУ. Цього року ви продовжите вивчати події всесвітньої історії та історії України. У попередніх класах ви познайомилися з історією Стародавнього світу та Середніх віків. У 8 класі ви розпочнете розгляд історії Нового часу, або Модерної доби (часу, періоду), що вивчає події кінця XV — початку XX ст. Цього року на вас чекають події її першої частини — Раннього Нового часу, або Ранньомодерної доби (часу, періоду), які відбувалися з кінця XV до кінця XVIII ст.

Чи можна вважати Ранній Новий час новим кроком у розвитку людства?

Визначальними явищами цього періоду всесвітньої історії вважають протестантську Реформацію, європейські релігійні війни, Великі географічні відкриття та початок європейської колонізації, виникнення в країнах сильних централізованих урядів, формування національних держав, що є попередниками сучасних держав, епоху Просвітництва й досягнення першого етапу промислової революції. Ознакою нового періоду всесвітньої історії став початок занепаду традиційних цивілізацій Сходу та формування культурного й політичного панування Західного світу. Західноєвропейські дослідники назвали це явище Великою дивергенцією (від латин. — розбіжність). Про зміст названих подій і явищ ви дізнаєтеся, вивчаючи відповідні теми.

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Назва періоду

Хронологічні межі

Первісне суспільство

Поява людини на Землі — 3 тис. років до н. е.

Стародавній світ

3 тис. років до н. е. — 476 р.

Середні віки

476—1492 рр.

Новий час (Модерна доба)

I період: Ранній Новий час (Ранньомодерна доба), кінець XV — кінець XVIII ст.

II період: кінець XVIII — початок XX ст.

Новітній час

I період: 1914—1945 рр.

II період: 1945 р. — сьогодення

Робота в парах. Обговоріть і визначте, для чого дослідники застосовують періодизацію історії.

Новий час (Модерна доба) — період всесвітньої історії після Середньовіччя, що передував Новітній історії. Історію, що настала після Середніх віків, українські дослідники поділяють на два періоди: Нову і Новітню історію. Західноєвропейські вчені всю історію після Середньовіччя називають Сучасною історією.

Ранній Новий час (Ранньомодерна доба) — перший період історії Нового часу. Західноєвропейські дослідники визначають цю добу як Ранній сучасний європейський період.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Сучасний український дослідник Олексій Ясь у статті «Нова історія» зазначав, що поняття «Нова історія» пов’язане з поширенням у XV—XVI ст. поняття «modernus» (від латин. — нещодавно), тобто «сучасність». Його виникнення зумовлено поглядами на історію представників Раннього Відродження в Італії. Так, італійський поет Франческо Петрарка в середині XIV ст. розрізняв у минулому людства «storia antiqa» (давню історію) та «storia nova» (нову історію), а між ними розташував «темні віки». Власне мислителі Відродження, поділивши історію на ці три частини, уявляли свою сучасність як «епоху відродження давнини».

У XVII ст. в Європі уявлення про Нову історію зазнало змін. У цей час сучасність почали сприймати як щось докорінно нове порівняно з класичною давниною.

Пам’ятник Великим географічним відкриттям у Лісабоні (Португалія). ХХ ст. Сучасний вигляд

Що вам відомо про роль козацтва в історії України?

2. ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Події, що відбувалися впродовж Раннього Нового часу на землях сучасної України, свідчать, що навіть за умов відсутності державності й перебування у складі інших держав вона залишалася складовою європейського історичного процесу. При цьому Україна зберігала можливість впливати на нього.

Чимало дослідників визначають Ранній Новий час на територіях, що належать до сучасної України, як Козацьку добу, початок якої припадає на виникнення нового суспільного стану — козацтва (кінець XV — початок XVI ст.), а завершення — на остаточну втрату ним політичної влади.

ДЖЕРЕЛА ПОВІДОМЛЯЮТЬ

Із праці німецького й французького історика Ж.-Б. Шерера «Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців» (1788 р.)

...Рим залишив нам свої закони та свої руїни, Греція — своїх поетів і статуї, але за що ми мусимо оцінювати козаків, яких нам представляють тільки як зрадників і які нам зі свого минулого нічого не залишили. .Українські козаки були спокійним народом, який спочатку терпів тиск польської шляхти й духовенства. Коли ж він зрозумів, що його прагнуть винищити, то взявся за шаблю. Але коли він однією рукою відстоював власну свободу, чи не прикривав він другою рукою весь цивілізований світ від татар і варварського Сходу?

Робота в парах. Обговоріть і визначте, як автор оцінює роль українського козацтва в європейському історичному процесі.

Титульна сторінка «Літопису Малоросії.» Ж.-Б. Шерера

УКРАЇНА І СВІТ

У період Раннього Нового часу Україна, як і інші регіони Європи, зазнала впливу Відродження, Реформації та Контрреформації. З’явилися перші переклади Святого Письма народною мовою та виник новий жанр літератури — полемічна. На основі тогочасних європейських традицій розвивалися українські освіта, наука й мистецтво. Поява Конституції Пилипа Орлика засвідчила існування усвідомленого прагнення українського народу дотримуватися норм демократії, несприйняття будь-яких обмежень його прав. Це також відповідало тенденціям тогочасного європейського політичного життя.

Зі сторінок підручника з історії України ви дізнаєтесь про участь українського козацтва в європейському історичному процесі цього періоду. Без перебільшення його центральною подією стала Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. проти панування Речі Посполитої та за створення Української гетьманської (козацької) держави — Війська Запорозького.

ЧИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ВИ З ТИМ, ЩО... ЧОМУ?

  • Середні віки відіграли важливу роль в історії Європи та України.
  • Ранній Новий час для християнської Західної Європи став періодом важливих змін.
  • Ранній Новий час став важливим етапом у розвитку України.

ПРАЦЮЄМО З ХРОНОЛОГІЄЮ

Кінець XV — початок XX ст. — Новий час (Модерна доба).

Кінець XV — кінець XVIII ст. — Ранній Новий час (Ранньомодерна доба).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Перевірте набуті знання за навчальною грою «Хто більше».

Правила гри. Деякі учні та учениці, пари або команди отримують завдання за встановлений час пригадати й навести якомога більше дат, визначень термінів і понять, персоналій, які характеризують добу Середньовіччя в Європі або Україні (визначає вчитель/вчителька). Перемагають ті, чий перелік буде найдовшим.

2. Що таке Новий і Ранній Новий час? Якими є їхні хронологічні межі? 3. Назвіть визначальні явища, які характеризують Ранній Новий час.

4. Які з особливостей Раннього Нового часу в історії України, на вашу думку, є найважливішими? Чому?

5. Висловіть своє ставлення щодо суджень (думок, які потрібно обґрунтувати, тобто підтвердити істинність фактами), наведених після основного тексту параграфа. Надалі таку вправу рекомендується виконувати індивідуально після кожного параграфа для самоперевірки знань. 6. Покажіть на карті атласу територію українських земель на початку Раннього Нового часу. Назвіть держави, до складу яких вони входили. Тут і далі для роботи з історичною картою скористайтеся відповідним планом-схемою в додатках до підручника (с. 226). 7. Розпочніть складати синхронізовану хронологічну таблицю «Європа в Ранньомодерну добу».

Період, дата (століття, десятиліття або рік)

Події на українських землях

Події за межами українських земель

Примітки

Ранньомодерна доба (кінець XV — кінець XVIII ст.)

8. Висловіть свою думку з приводу того, що кожен із періодів всесвітньої історії ставав до людства новим кроком на шляху його поступального розвитку. Для обґрунтування своєї відповіді спирайтеся на вивчений у попередніх класах матеріал з історії Стародавнього світу та історії Середніх віків. 9. Напишіть есе за темою «Чи потрібні сучасній молодій людині знання з історії?». Скористайтеся відповідним планом-схемою в додатках до підручника (с. 229).

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст