Всесвітня історія. 8 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Шановні восьмикласники і восьмикласниці!

Перш ніж розпочати вивчення нового періоду всесвітньої історії, необхідно ознайомитися зі змістом і структурою підручника. Матеріал об’єднано в шість розділів, кожен із яких містить кілька параграфів, що, у свою чергу, поділяються на пункти. У тексті ви зустрінете слова й дати, виділені жирним шрифтом. Це означає, що на них необхідно звернути особливу увагу. Працюючи на уроках і вдома, обов’язково перевіряйте себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам’ятали основні події, персоналії, нові поняття й терміни.

Параграф розпочинається стислим викладом основних навчальних завдань і запитаннями на повторення. Це допоможе вам пригадати вже відомий матеріал і підготуватися до сприйняття нового.

Важливу роль для розуміння навчального матеріалу відіграють наведені в підручнику історичні джерела, карти, ілюстрації, таблиці та схеми. Працюючи з параграфом, необхідно прочитати підібрані до нього текстові джерела та відповісти на запитання. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, які розкривають зміст зображеного. Історична карта допоможе сформувати уявлення про те, де і як розгорталися події. Схеми й таблиці унаочнюють зв’язки між складовими певного історичного явища, пояснюють його особливості тощо.

На полях розміщені запитання до тексту параграфа або ілюстрацій, які сприятимуть кращому розумінню матеріалу.

Після кожного параграфа наведено запитання і завдання. Вони допоможуть вам здійснити самоперевірку, осмислити вивчений матеріал і закріпити практичні навички. За необхідності звертайтеся до додаткових джерел.

Підручник має інтернет-підтримку. На його сторінках розміщені QR-коди, за якими ви знайдете:

  • текстові джерела;
  • плани-схеми для різних форм роботи (як працювати з параграфом підручника, історичним документом, історичною картою, ілюстрацією, поняттям; як скласти план, історичний портрет, повідомлення з презентацією, есе, ментальну карту; як аналізувати політичні події (явища), розв’язувати пізнавальну задачу);
  • словник термінів і понять;
  • основні дати;
  • додаткову інформацію до параграфів;
  • матеріали для проведення практичних занять;
  • завдання на узагальнення знань;
  • онлайн-тестування для підготовки до тематичного контролю за кожним розділом.

Плани-схеми

Словник

Основні дати

Повторення. Вступ

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ: що таке Новий та Ранній Новий час і якою є їхня періодизація; якими є основні особливості Раннього Нового часу в історії України.

ПРИГАДАЙТЕ: 1. Що таке історія? 2. Чим розрізняються поняття «історія» як наука та навчальний предмет? 3. На які періоди поділяються всесвітня історія та історія України? 4. Робота в парах. Обговоріть і назвіть характерні ознаки європейського Середньовіччя. 5. Колективне обговорення. Укажіть основні здобутки населення України Княжої доби.

1. Поняття та періодизація Нового часу. Цього року ви продовжите вивчати події всесвітньої історії та історії України. У попередніх класах ви познайомилися з історією Стародавнього світу та Середніх віків. У 8 класі ви розпочнете розгляд історії Нового часу, або Модерної доби (часу, періоду), що вивчає події кінця XV — початку XX ст. Цього року на вас чекають події її першої частини — Раннього Нового часу, або Ранньомодерної доби (часу, періоду), які відбувалися з кінця XV до кінця XVIII ст.

Визначальними явищами цього періоду всесвітньої історії вважають протестантську Реформацію, європейські релігійні війни, Великі географічні відкриття та початок європейського колоніалізму, виникнення в країнах сильних централізованих урядів, початок формування національних держав, що є попередниками сучасних держав, епоху Просвітництва й досягнення першого етапу промислової революції. Ознакою нового періоду всесвітньої історії став початок поступового занепаду традиційних цивілізацій Сходу та формування культурного й політичного панування Західного світу. Західноєвропейські дослідники назвали це явище Великою дивергенцією (від латин. — розбіжність). Про зміст названих явищ ви дізнаєтеся, вивчаючи відповідні теми.

2. Особливості Раннього Нового часу в історії України. Події, що відбувалися впродовж Раннього Нового часу на землях сучасної України, свідчать, що навіть за умов відсутності державності й перебування у складі інших держав вона залишалася складовою європейського історичного процесу та зберігала можливість впливати на нього.

Чи можна вважати Ранній Новий час новим кроком у розвитку людства?

Новий час (Модерна доба) — період всесвітньої історії після Середньовіччя, що передував Новітній історії. Історію, що настала після Середніх віків, українські дослідники поділяють на два періоди: Нову і Новітню історію. Західноєвропейські історики всю історію після Середньовіччя називають Сучасною історією.

Ранній Новий час (Ранньомодерна доба) — перший період історії Нового часу. Західноєвропейські дослідники визначають цю добу як Ранній сучасний європейський період.

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Назва періоду

Хронологічні межі

Первісне суспільство

Поява людини на Землі — 3 тис. років до н. е.

Стародавній світ

3 тис. років до н. е. — 476 р.

Середні віки

476—1492 рр.

Новий час (Модерна доба)

I період: Ранній Новий час (Ранньомодерна доба): кінець XV — кінець XVIII ст.

II період: кінець XVIII — початок XX ст.

Новітній час

I період: 1914—1945 рр.

II період: 1945 р. — сьогодення

Робота в парах. Обговоріть і визначте, для чого дослідники застосовують періодизацію історії.

Чимало дослідників визначають Ранній Новий час на українських землях як Козацьку добу, початок якої припадає на виникнення нового суспільного стану — козацтва (кінець XV — початок XVI ст.), а завершення — на остаточну втрату ним політичної влади. Зі сторінок підручника з історії України ви дізнаєтеся про участь українського козацтва в європейському історичному процесі цього періоду. Його центральною подією стала Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. під проводом Богдана Хмельницького і створення Української гетьманської (козацької) держави — Війська Запорозького.

Що вам відомо про роль українського козацтва в історії України?

Період Раннього Нового часу, який в історії України називають Козацькою добою, уславився багатьма подіями, явищами, видатними історичними діячами.

Як і інші регіони тогочасної Європи, Україна зазнала впливу Відродження, Реформації та Контрреформації. З’явилися перші переклади Святого Письма народною мовою та виник новий жанр — полемічна література. На основі тогочасних європейських традицій розвивалися українські освіта, наука й мистецтво.

Поява Конституції Пилипа Орлика засвідчила існування усвідомленого прагнення українського народу дотримуватися норм демократії, несприйняття будь-яких обмежень його прав. Це також відповідало тенденціям, що виникли в той час у європейському політичному житті.

Працюємо з хронологією

Кінець XV — початок XX ст. — Новий час (Модерна доба).

Кінець XV — кінець XVIII ст. — Ранній Новий час (Ранньомодерна доба).

Чи погоджуєтесь ви з тим, що... Чому?

  • Ранній Новий час став періодом змін для християнської Західної Європи, а також важливим етапом у розвитку України.

Запитання і завдання

1. Перевірте набуті знання за навчальною грою «Хто більше». Правила гри. Деякі учні та учениці, пари або команди отримують завдання за встановлений час пригадати й навести якомога більше дат, визначень термінів і понять, персоналій, які характеризують добу Середньовіччя в Європі або Україні (визначає вчитель/вчителька). Перемагають ті, чий перелік буде найдовшим.

2. Що таке Новий і Ранній Новий час? Якими є їхні хронологічні межі? 3. Назвіть визначальні явища, які характеризують Ранній Новий час. 4. Які з особливостей Раннього Нового часу в історії України, на вашу думку, є найважливішими? Чому?

5. Висловіть своє ставлення щодо суджень (думок, які потрібно обґрунтувати, тобто підтвердити істинність фактами), наведених після основного тексту параграфа. Надалі таку вправу рекомендується виконувати індивідуально після кожного параграфа з метою самоперевірки знань. 6. Розпочніть складати синхронізовану хронологічну таблицю «Європа в Ранньомодерну добу».

Період, дата (століття, десятиліття або рік)

Події на українських землях

Події за межами українських земель

Примітки

Ранньомодерна доба (кінець XV — кінець XVIII ст.)

7. Напишіть есе за темою «Чи потрібні знання з історії сучасній молодій людині в Україні?». Скористайтеся відповідним планом-схемою в електронному додатку до підручника.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст