Історія України. З поглибленим вивченням історії. 8 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практичне заняття за розділом I. Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI — перша половина XVII ст.)*

ПРИГАДАЙТЕ

1. Укажіть дати наведених історичних подій: укладення Люблінської унії, створення Пересопницького Євангелія, вихід друком перших книжок, заснування Острозької академії, створення Львівської братської школи, виникнення Києво-Могилянської колегії. 2. Які зміни відбулися в адміністративно-територіальному устрої українських земель після Люблінської унії? 3. Що вам відомо про Литовські статути? 4. Як ви розумієте поняття «повсякденне життя»? 5. Назвіть особливості повсякденного життя представників основних верств суспільства європейських країн у XVI — першій половині XVII ст.

МЕТА: спираючись на знання, отримані впродовж опрацювання розділу, розвивати практичні вміння із систематизації та синхронізації матеріалу, роботи з контурною картою та аналізу історичних джерел.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Додати до синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомодерну добу», складання якої передбачено в курсі всесвітньої історії, відомості про Литовські статути, Люблінську унію, Пересопницьке Євангеліє, вихід друком перших книжок, заснування Острозької академії, Львівської братської школи, Києво-Могилянської колегії.

2. Робота в парах. Виокремити у витягах із Литовських статутів норми, у яких ідеться про ідеї рівності вільних людей перед законом, особистої недоторканності, захист прав вільної («шляхетної») особи, особисту відповідальність перед законом.

3. Робота в малих групах. Розподілити обов’язки та за додатковими джерелами інформації підготувати описи повсякденного життя представників основних верств українського суспільства XVI — першої половини XVII ст.

ХІД РОБОТИ

I. Робота з контурними картами

1. Обведіть межі розселення українців на початок XVI ст.

2. Підпишіть різними кольорами назви держав, до складу яких входили українські землі на початку XVI ст., і назви українських земель.

* Ознайомтеся з планом-схемою «Як працювати на практичному занятті» (с. 252).

3. Зафарбуйте різними кольорами території Корони Польської та Великого князівства Литовського на середину XVI ст.

4. Заштрихуйте українські землі, які відійшли до Корони Польської внаслідок Люблінської унії.

5. Обведіть кордони Речі Посполитої в 1569 р.

II. Робота із синхронізованою хронологічною таблицею «Європа в Ранньомодерну добу»

1. Які події зі всесвітньої історії ви внесли до таблиці? Чому ви обрали саме їх?

2. Які події з історії України ви внесли до таблиці? Поясніть свій вибір.

3. Проаналізуйте зв’язок між подіями всесвітньої історії та історії України. Про що, на вашу думку, це свідчить?

III. Робота з історичними джерелами

Ознайомтеся із запропонованим матеріалом і виконайте завдання.

ДЖЕРЕЛА ПОВІДОМЛЯЮТЬ

Із Першого Литовського статуту про відповідальність за образу державних урядників (1529 р.)

...Правитель обіцяє нікого не карати заочно, навіть якби це стосувалося образи його гідності. І якщо хтось на когось несправедливо робив, сам буде за це відповідати.

...недоведена підозра княжої, панів хоружних, шляхти, міщан не буде каратися. інакше ніж після доведення в суді за правом християнським, коли привід і сутність скоєного з’ясовані будуть, не будуть подолані захистом, як передбачено звичаями і правом християнським відповідно до важкості або легкості скоєного. І також якби хтось, обмовляючи будь-кого, вимагав позбавлення гідності, страти або позбавлення майна, тоді той, хто звинувачував, але не довів цього, сам має бути підданий цьому покаранню.

Робота в парах. Обговоріть і визначте, чи вважаєте ви справедливими наведені в тексті норми розгляду звинувачення в правопорушеннях і покарання за них. Поясніть свою точку зору.

Із Другого Литовського статуту про права жінок (1566 р.)

Тож обіцяємо і наказуємо княгинь, пань, вдів, княжних, панянок, дівок-шляхтянок і всякого іншого стану походження земського... зберегти при вольностях їхніх, і силою ні за кого їх давати не маємо, без волі їхньої, за кого захочуть, за того вільно [можуть] піти...

Коли б яка дівка без волі батьківської або материнської йшла заміж, така втрачає право на посаг і на маєтки батьківські й материнські, а якби одна була в батька, тоді отчизна до родичів переходить мимо такої дівки...

...Яка б дівка або вдова, будучи стану шляхетського, маючи маєтки батьківські або материнські, пішла заміж за простого стану чоловіка, не шляхтича, така від усіх маєтків своїх... назавжди відлучається, але ті маєтки мають до родичів відійти, а після вдови — до дітей і теж до родичів її, а такі діти, як і родичі, матимуть такій дівці або вдові за ті маєтки її віддати суму грошей, згідно з рахунком статутовим...

Робота в парах. Обговоріть і визначте обсяг прав, які статут гарантував жінкам.

Із Другого Литовського статуту про права шляхти на уряди в державі (1566 р.)

Також ми, правителі, обіцяємо й присягаємо, що в державі Велике князівство Литовське на світські й духовні посади жодні іноземці призначатися не будуть; але то всі ми і нащадки наші великі князі литовські мають призначати лише представників давніх родів Великого князівства Литовського й земель, які йому належать... А якби хтось з іноземців за свої заслуги з нашої ласки оселився тут, то він стане обивателем Великого князівства, що несе службу земську цій державі. Проте на гідності і будь-які посади духовні або світські вони не мають бути обрані...

...простих людей над шляхту не підвищувати. і урядів наших простим людям давати не маємо, а шляхті обіцяємо. за службу їх нам, правителям, відповідно до корисності їхні гідності й уряди надавати та в службі нашій зберегти, як вірних наших підданих...

Робота в парах. Обговоріть і визначте, які права статут гарантував шляхті.

Із Третього Литовського статуту про статус підкоморських судів* (1588 р.)

...Встановлюємо, що в кожному повіті має бути підкоморський присяжний суд, обраний з осіб, які мешкають у ньому. Він має бути сформований із чотирьох обраних обивателями цієї землі осіб: судді, підсудка, писаря й земських.

В усіх суперечках земельних і межових підкоморський суд має приймати рішення. [У разі розгляду суперечок лише суд вирішує], хто на землі має залишатися, а хто сплатити за шкоду; скарги представників будь-якого стану й представників простих людей, усі доведені шкоди, підтверджені доказами відповідно до закону, не відкладаючи на пізніший час, розглядаються судом, і на них видається лист із рішенням, скріплений печаткою й рішенням суду...

Якщо кому зі складу підкоморського суду або самим підкоморним заподіяно шкоду, то постраждалий має сторону противну, згідно із цим статутом, закликати до відповіді у визначеній установі.

Робота в парах. Обговоріть і визначте, чи можна стверджувати, що підкоморський суд сприяв правовому вирішенню земельних суперечок. Чому?

Із Третього Литовського статуту про відповідальність за вбивство (1588 р.)

а) ...якби котрий шляхтич. людину простого типу вбив, і був на гарячій крові схоплений. тоді того шляхтича-вбивцю горлом карати;

А якби шляхтич сказав, що вбив без умислу. захищаючись від убитого. тоді від страти й відповідальності буде звільнений.

б) ...якби простого чину люди наші. вбили шляхтича або шляхтянку. всі [винні] мають бути страчені... А якби де умисно здійснили пограбування дому шляхетського з розбоєм і вбивством, тоді всіх тих, на кого позивач покаже, покарати стратою...

Робота в парах. Обговоріть і визначте, як у Литовському статуті захищалося людське життя від зазіхань на нього.

IV. Робота в малих групах

Учні та учениці у складі малих груп обговорюють підготовлені ними до уроку описи повсякденного життя представників основних верств українського суспільства XVI — першої половини XVII ст. та рекомендують до заслуховування класу найцікавіші роботи.

V. Підсумки заняття

Учні та учениці формулюють висновки відповідно до мети заняття, визначаючи, чого вони навчилися на ньому.

* Підкоморський суд — становий шляхетський суд із розгляду межових земельних суперечок, запроваджений Другим Литовським статутом 1566 р.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.