Історія України. З поглибленим вивченням історії. 8 клас. Гісем

Практичне заняття за розділом V. Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.*

ПРИГАДАЙТЕ

1. Під владою яких держав перебували українські землі у другій половині XVIII ст.? Чим були зумовлені зміни в підпорядкуванні українських земель? 2. Чому загинула козацька Україна як держава? 3. У яких формах розвивався український національний рух у другій половині XVIII ст.? 4. Який мистецький стиль був панівним у XVIII ст. і чому? 5. Яким словом можна охарактеризувати розвиток української культури у XVIII ст.: занепад, розквіт, піднесення?

МЕТА: спираючись на знання, отримані впродовж опрацювання розділу, розвивати практичні вміння із систематизації та синхронізації матеріалу, роботи з історичною картою, аналізу історичних джерел.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Повторити матеріал про розвиток українських земель у 20—90-х рр. XVIII ст.

2. Робота в малих групах. Розподілити обов’язки та за додатковими джерелами інформації підготувати повідомлення з презентаціями про діяльність історичних осіб (на вибір учителя/учительки).

Рекомендований перелік історичних осіб: гетьмани Іван Скоропадський, Павло Полуботок, Данило Апостол, Кирило Розумовський, кошовий отаман Петро Калнишевський, керівники селянських виступів Олекса Довбуш, Максим Залізняк, Іван Гонта, діячі культури Григорій Сковорода, Степан Ковнір та інші.

3. Мініпроєктна робота. Підготувати експозицію віртуального музею українського бароко для здійснення уявної мандрівки до історико-культурних пам’яток України цієї доби. Визначити «зали», їхню тематику й найважливіші експонати. Зробити відповідні підписи до них.

ХІД РОБОТИ

I. Робота з контурними картами

1. Позначте регіони, що у XVIII ст. зберігали ознаки української державності.

2. Позначте землі України, які потрапили до складу Російської та Австрійської імперій унаслідок поділів Речі Посполитої.

3. Позначте нові території, які були заселені українцями в другій половині XVIIIi ст.

4. Позначте українські землі, які в другій половині XVIII ст. змінили свою державну належність.

5. Позначте місце розташування Запорозької Січі та інших Січей у XVIII ст.

6. Позначте центри гайдамацького та опришківського рухів. Окремо виділіть територію, охоплену Коліївщиною.

7. Позначте місця, де відбулися найважливіші історичні події цього періоду (національно-визвольний рух, російсько-турецькі війни).

* Ознайомтеся з планом-схемою «Як працювати на практичному занятті» (с. 252).

II. Робота із синхронізованою хронологічною таблицею «Європа в Ранньомодерну добу»

Додайте до синхронізованої хронологічної таблиці відомості про остаточну ліквідацію гетьманства й Запорозької Січі, Кримського ханства, поділи Речі Посполитої, прикріплення селянства Лівобережної та Слобідської України, Коліївщину, рух опришків, відновлення діяльності Львівського університету тощо.

III. Робота в малих групах

Малі групи представляють найкращі з підготовлених повідомлень із презентаціями (презентація про історичну особу, віртуальний музей).

IV. Робота з історичними джерелами

Ознайомтеся із запропонованим матеріалом і виконайте завдання.

V. Підсумки заняття

Учні та учениці формулюють висновки відповідно до мети заняття, визначаючи, чого вони навчилися на ньому.

ЦІКАВІ ФАКТИ

У першій половині XVIII ст. українська література збагатилася творами, які отримали узагальнену назву «козацькі літописи». Козацькими їх називали тому, що вони виникали в козацькому середовищі та розповідали про події Козацької доби. За змістом і формою козацькі літописи наближаються до історичних творів, оскільки їхні автори, крім власних спостережень, використовували старі літописи, хроніки, щоденники, історичні праці сучасників, доступні офіційні документи, частина з яких не збереглася до нашого часу. Це зумовило особливу цінність козацьких літописів як історичних джерел.

Автори, поєднуючи традиції літописання Княжої доби з використанням нових можливостей для збирання історичних джерел, створили унікальні твори. Більшість із них присвячена Національно-визвольній війні українського народу середини XVII ст. під проводом Б. Хмельницького. Зокрема, досить змістовними джерелами про ці події є Літопис Самовидця, Літопис Григорія Грабянки (Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки), Літопис Самійла Величка. Їх об’єднує спільна ідея утворення та зміцнення Української козацької держави.

Літопис Самовидця — найдавніший із великих козацьких літописів. У ньому описано події від 1648 до 1702 р. Автором літопису вважають генерального підскарбія Р. Ракушку-Романовського, військового та політичного діяча часів Руїни. Твір написаний літературною староукраїнською мовою, близькою до народної (імовірно, у 1702 р.).

Літопис Григорія Грабянки — другий із великих козацьких літописів. Він був написаний у Гадячі в 1710 р. церковнослов’янською мовою. Твір розповідає про події від найдавніших часів до 1709 р. — поразки І. Мазепи та обрання гетьманом І. Скоропадського. Головна увага приділена перебігу Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького.

Літопис Самійла Величка є найвизначнішим явищем козацького літописання. Мова твору — літературна староукраїнська. Літопис складається з чотирьох томів, де описано події від 1648 до 1700 р. Рукопис твору С. Величка дійшов до нас пошкодженим, без закінчення та з прогалинами. Сторінки літопису вміщують десять портретів гетьманів, багато документів, поетичних текстів. Автор нерідко вкладав в уста історичних діячів власні думки й навіть складав для них цілі промови, тому зміст літопису потребує критичного підходу. Це джерело активно використовували не лише історики, але й літератори, наприклад Т. Шевченко.

1. Чому автори козацьких літописів, створених наприкінці XVII — на початку XVIII ст., особливу увагу приділяли подіям Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького? Із якою метою були написані ці твори? 2. Козацькі літописи є більше історичними чи літературними творами? 3. Чи можна стверджувати, що твори написані в стилі бароко?