Підручник з Історії України. 8 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення знань за розділом «Українські землі в XVI ст.»

1. Складіть перелік подій з історії України XVI ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: «фільварок», «шляхта», «магдебурзьке право», «козак», «Запорозька Січ», «низове козацтво», «реєстрове козацтво», «козацькі клейноди», «козацька республіка», «федеративна держава», «церковні братства».

3. Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України XVI ст.?

4. Виконайте завдання за історичною картою. 1) Прослідкуйте, як змінювалася територія розселення українців у XVI ст. Порівняйте її із сучасними кордонами України. 2) Як упродовж XVI ст. змінювалася державна належність українських земель? Визначте, які українські землі під владою яких держав перебували. 3) Назвіть воєводства, утворені на українських землях у складі Речі Посполитої, та їхні центри. 4) Покажіть місця розташування козацьких січей та володіння Війська Запорозького в XVI ст. 5) Визначте, які території були охоплені козацькими війнами 90-х рр. XVI ст. 6) Покажіть, де були створені найвизначніші культурні пам’ятки цієї доби.

5. Якою була структура українського суспільства в XVI ст.? Порівняйте становище його верств і прошарків.

6. Охарактеризуйте причини та наслідки виникнення українського козацтва. Обговоріть у групі.

7. Якими були передумови та причини укладення Люблінської унії? Проаналізуйте, які зміни відбулися внаслідок Люблінської унії на українських землях. Обговоріть у групі.

8. Як розвивалося церковне життя на теренах України в XVI ст.?

Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі в XVI ст.»

1. Який із наведених станів українського суспільства XVI ст. вважався напівпривілейованим?

А шляхта

Б селяни

В міщани

Г духовенство

2. Коли було прийнято «Уставу на волоки»?

А 1529 р.

Б 1557 р.

В 1566 р.

Г 1569 р.

3. На які адміністративно-територіальні одиниці поділялися українські землі у складі Речі Посполитої?

А князівства

Б полки

В воєводства

Г губернії

4. У якому з українських міст у 1542 та 1544 рр. виникли перші церковні братства?

А Львів

Б Київ

В Луцьк

Г Брацлав

5. Укажіть ім’я автора поеми «Роксоланія», написаної в жанрі новолатинської поезії.

А С. Зизаній

Б С. Кленович

В І. Вишенський

Г І. Борецький

6. Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах датована

А 1475 р.

Б 1489 р.

В 1524 р.

Г 1569 р.

7. Як називали заплаву Дніпра, що простягалася з обох його боків від острова Хортиця приблизно на 100 км і мала ширину від 3 до 25 км?

А Дике Поле

Б Дніпровський Низ

В Запорожжя

Г Великий Луг

8. Яку назву мала перша Запорозька Січ, що утворилася наприкінці 70-х — на початку 80-х рр. XVI ст.?

А Томаківська

Б Микитинська

В Базавлуцька

Г Чортомлицька

9. Який король Речі Посполитої погодився прийняти на державну службу та вписати до реєстру 500 козаків, визначивши у спеціальній «Постанові щодо низовців» їхні права й обов’язки?

А Сигізмунд І

Б Сигізмунд II Август

В Стефан Баторій

Г Сигізмунд III

10. Укажіть рік видання Острозької Біблії.

А 1578 р.

Б 1581 р.

В 1585 р.

Г 1595 р.

11. Який предмет крім граматики, риторики, арифметики, геометрії, астрономії та музики входив до «семи вільних наук»?

А географія

Б історія

В діалектика

Г природознавство

12. Назвіть першу споруду з ансамблю Успенської церкви у Львові, збудовану в 1564—1578 рр.

А Чорна кам’яниця

Б вежа Корнякта

В Успенська церква

Г каплиця Трьох Святителів

13. Установіть відповідність між історико-географічними назвами та їх визначеннями.

1 Дике Поле

2 Дніпровський Низ

3 Великий Луг

4 Запорожжя

А Заплава Дніпра, що простягається з обох його боків від острова Хортиця приблизно на 100 км, завширшки від 3 до 25 км

Б Не обжиті осілим населенням степи між Доном, Верхньою Окою й лівими притоками Десни та Дніпра

В Райони, які найчастіше зазнавали нападів козаків-запорожців на узбережжі Чорного моря

Г Території з обох боків Дніпра, розташовані за його порогами

Д Землі в нижній течії Дніпра на південь від дніпровських порогів

14. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Створення королем Речі Посполитої С. Баторієм полку з 500 українських реєстрових козаків

Б Прийняття Третього Литовського статуту

В Початок козацького повстання під проводом С. Наливайка

Г Початок козацького повстання під проводом К. Косинського

15. Які твердження характеризують політичний і військовий устрій Війська Запорозького до 30-х рр. XVII ст.? (Виберіть три правильні відповіді.)

1 Роль виконавчо-розпорядчого зібрання Війська Запорозького виконувала козацька рада

2 Гетьмана Війська Запорозького обирала військова старшина

3 Гетьман мав вищу судову й виконавчу владу, був головнокомандувачем і представляв Військо Запорозьке під час переговорів

4 Козацька рада обирала гетьмана й військову старшину

5 У розпорядженні гетьмана були обозний, який очолював військову канцелярію, і два осавули-порученці гетьмана

6 Полковий територіально-військовий устрій козацтва почав формуватися після укладання Куруківської угоди 1625 р.

7 Запорозька Січ була центром реєстрового козацтваПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.