Історія України. Профільний рівень. 11 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Плани-схеми для самостійної роботи з підручником і додатковою літературою

Як працювати з параграфом підручника

1. Повністю прочитайте параграф, щоб скласти загальне уявлення про його зміст.

2. Опрацюйте історичні документи до параграфа. З'ясуйте значення слів і термінів, які вам незрозумілі. Зверніть особливу увагу на виділені дати, імена, поняття, висновки тощо.

3. Складіть розгорнутий план до параграфа — він полегшить підготовку до уроку.

4. Спробуйте пов'язати матеріал параграфа з інформацією, яку ви отримали на уроці.

5. Якщо в тексті є посилання на зміст вивчених раніше параграфів, перегляньте їх.

6. Якщо після опрацювання параграфа у вас виникають питання або ви не згодні з наведеним тлумаченням деяких понять, оцінкою подій тощо, зверніться до додаткової літератури.

7. Для того щоб зрозуміти, чи добре ви засвоїли матеріал параграфа, спробуйте викласти його зміст, не користуючись підручником. Можна переказувати параграф, спершу спираючись на складений план, а потім без нього.

8. Підготуйте відповіді на запитання до параграфа та виконайте завдання.

Як скласти план

1. Уважно прочитайте текст, до якого вам треба скласти план.

2. Виберіть із нього лише той матеріал, який відповідає темі плану.

3. Поділіть текст на логічно завершені частини, знайдіть у кожній із них головну думку, чітко сформулюйте та запишіть її.

4. Дайте назви частинам тексту.

5. Перш ніж записати план у зошит, перевірте, чи всі основні ідеї тексту знайшли в ньому відображення.

Як скласти тези

Тези — коротко сформульовані основні положення статті, есе, повідомлення, доповіді.

1. Прочитайте текст, до якого вам необхідно скласти тези.

2. Поділіть текст на логічно завершені частини та дайте їм назву, тобто складіть план.

3. Знайдіть у тексті основні положення, які коротко розкривають пункти плану, та запишіть їх.

Як працювати з історичним документом

1. З'ясуйте походження документа.

 • 1) Хто його автор (авторка)?
 • 2) За яких історичних обставин з'явився документ?
 • 3) Що являє собою документ за змістом і формою (опис історичної події сучасником (сучасницею), оцінка події дослідником (дослідницею), законодавчий акт тощо)?

2. З'ясуйте, які завдання до документа вам слід виконати і що для цього потрібно (якщо документ має поглибити ваші знання про якесь історичне явище, подію чи особу, пригадайте, що вам уже відомо про це).

3. Прочитайте текст документа, з'ясуйте значення понять і термінів, що містяться в ньому.

4. Виконайте завдання до документа. Якщо ви не можете цього зробити, уважно й повільно прочитайте текст ще раз, звертаючи увагу на зміст окремих речень.

Як скласти повідомлення

1. Прочитайте в підручнику матеріал, за яким вам треба підготувати повідомлення.

2. Доберіть літературу, яка вам знадобиться під час роботи, та опрацюйте її.

3. Складіть план своєї розповіді.

4. За планом запишіть зміст повідомлення або складіть його тези.

5. Продумайте, який ілюстративний матеріал доцільно використати.

6. Під час виступу з повідомленням намагайтеся говорити правильно, чітко й виразно.

Як написати есе

1. Опрацюйте теоретичний матеріал за темою.

2. З'ясуйте для себе особливості заявленої теми есе.

3. Продумайте, у чому може полягати актуальність теми.

4. Виділіть ключову тезу й визначте свою позицію щодо неї.

5. Складіть план у вигляді тез, сформулюйте думки та ідеї, що виникли у вас із приводу теми.

6. Напишіть есе в чорновому варіанті, дотримуючись оптимальної структури.

7. Проаналізуйте зміст написаного.

8. Перевірте стиль і грамотність, композиційну побудову есе, логічність і послідовність викладеного.

9. Внесіть необхідні зміни й напишіть остаточний варіант.

Правила проведення дискусії

Дискусія — обговорення будь-якого суперечливого питання, проблеми, у процесі якого стикаються різні точки зору.

1. Необхідно критикувати ідеї, а не людей, що їх висловлюють.

2. Мета дискусії полягає не в тому, щоб визначити переможця, а в тому, щоб дійти згоди.

3. Усі учасники дискусії мають бути залучені до обговорення питань.

4. Кожен учасник дискусії має рівні права й можливість висловити свою думку.

5. Виступи відбуваються організовано за дозволом ведучого.

6. Будь-яка точка зору підлягає обговоренню.

7. Упродовж дискусії її учасники під впливом фактів та аргументів можуть змінювати свою позицію.

8. Під час дискусії необхідно підбивати проміжні й остаточні підсумки.

Як підготувати навчальний проект

Навчальний проект — самостійне ґрунтовне вивчення певної проблеми з наступною презентацією результатів своєї роботи. Різновиди навчальних проектів: практико-орієнтовані, дослідницькі, інформаційні, творчі, рольово-ігрові.

Етапи роботи над проектом:

1. Підготовка до роботи над проектом.

2. Вибір теми проектної роботи.

3. Визначення мети й завдань.

4. Пошук інформації різними способами.

5. Виконання завдань проекту.

6. Підготовка до захисту проекту.

7. Презентація (захист) проекту.

8. Аналіз результатів проектної роботи.

Як скласти історичний портрет

1. Напишіть, як відбувалося становлення особистості історичного діяча (діячки).

 • 1) Укажіть ім'я та прізвище історичного діяча (діячки). Де й коли він (вона) народився(-лася)?
 • 2) Де і в яких умовах він (вона) жив(-ла), зростав(-ла), виховувався(-лася)?
 • 3) Як формувалися його (її) погляди?

2. Визначте особисті якості й риси характеру історичного діяча (діячки).

 • 1) Як особисті якості й риси характеру діяча (діячки) впливали на його (її) діяльність?
 • 2) Які з його (її) особистих якостей вам подобаються, а які — ні?

3. Охарактеризуйте діяльність історичного діяча (діячки).

 • 1) Якими були основні заняття, справи його (її) життя?
 • 2) Які успіхи й невдачі його (її) супроводжували?
 • 3) Які верстви населення підтримували його (її) діяльність, а які — ні? Чому?
 • 4) Хто був його (її) однодумцями, а хто — противниками? Чому?
 • 5) Якими були наслідки його (її) діяльності: для сучасників; для нащадків?

4. Висловіть ваше особисте ставлення до історичного діяча (діячки).

 • 1) Які почуття викликає у вас його (її) діяльність?
 • 2) Як ви ставитеся до засобів і методів його (її) діяльності? Обґрунтуйте свою позицію.

Як порівнювати різноманітні оцінки історичних явищ

1. Визначте сутність кожної оцінки історичної події або явища.

2. Спробуйте з'ясувати, на що спирався автор, даючи свою оцінку, і визначте об'єктивність його висновків.

3. Проаналізуйте наведені аргументи та логіку наведених доказів.

4. Зробіть свій вибір на користь однієї з наведених оцінок і поясніть, чому ви посіли саме таку позицію.

Як аналізувати зміст плаката (карикатури)

1. Що зображено на плакаті (карикатурі)?

2. Де, коли і ким створено плакат (карикатуру)?

3. Якими художніми засобами користувався автор для впливу на глядача?

4. Яку політичну позицію відображає зміст плаката (карикатури)?

5. До чого спонукає глядача зміст зображеного?

6. Із якою історичною подією або процесом пов'язаний зміст плаката (карикатури)?

7. Яку інформацію про зображену історичну подію або процес можна отримати за плакатом (карикатурою)?

8. Як ви вважаєте, чи вдалося автору плаката (карикатури) досягти поставленої мети?

Як проводити інтерв'ювання

Основним методом збору матеріалів з усної історії є інтерв'ю. Дослідник, який його проводить, називається кореспондентом, а особа, у якої беруть інтерв'ю, — респондентом.

1. Проведіть попередню роботу з респондентом, заздалегідь ознайомте його із запитаннями, щоб він зміг пережити первинну емоційну оцінку, продумати свою відповідь.

2. Створіть емоційний фон розповіді, змалюйте можливу аудиторію читачів, для яких створюється текст так, щоб респондент був натхненний важливістю поставленого перед ним завдання й намагався максимально відповідати вимогам кореспондента.

3. Складіть опитувальник так, щоб запитання побічно перекривали одне одного й тим самим дозволяли перевірити ступінь щирості та об'єктивності розповіді респондента.

4. Для опитування використовуйте аудіотехніку, однак це не має бути нав'язливим. Найкраще підійде невеликий диктофон, щоб респондент не відчував себе скутим перед мікрофоном або камерою.

5. Під час бесіди ставте не навідні, а уточнюючі запитання. Уникайте нав'язування респонденту певних оцінок, але стежте, щоб кожен факт, що ним згадується, був зрозумілим.

6. У ході розшифровки інтерв'ю позначте паузи, особливості реакції респондента, буквально відтворюйте всі його слова й вирази, не піддаючи текст навіть граматичному редагуванню.

7. Під час розшифровки вкажіть дату запису; дату розшифровки; прізвище того, хто робив запис і розшифровку; прізвище, ім'я, по батькові респондента, дату його народження й домашню адресу.

8. До аудіофайла додайте текстовий файл інтерв'ю.

(Складено за матеріалами: https://europsyhistory.wordpress.com/)

Рекомендації щодо роботи на практичному занятті

1. З'ясуйте назву теми та мету практичного заняття.

2. Повторіть матеріал, який необхідно пригадати для роботи на практичному занятті.

3. Відповідно до вказівок учителя виконайте завдання для підготовки до практичного заняття.

4. До заняття опрацюйте наведені в підручнику джерела (рубрика «Документи розповідають») і дайте відповіді на запитання до них (якщо вчителем не було визначено іншого завдання).

5. На практичному занятті працюйте відповідно до пропозицій, наданих у підручнику (хід заняття), якщо відсутні інші вказівки вчителя.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст



Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.