Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ II. Людина як особистість і особа. Громадський простір. Спільноти людей

§ 6. Людина як особистість і особа

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

  • як особа стає особистістю;
  • які якості мають особистість та особа;
  • типи особистості;
  • що таке історична особистість.

ПРИГАДАЙТЕ

  • Хто такі особистість і особа?

1. Процес розвитку та формування особистості.

Що є головною рушійною силою розвитку особистості?

У момент народження дитина ще не є особистістю. Вона формується завдяки соціальному середовищу, вихованню та навчанню: поєднанню впливів сім’ї, однолітків, школи та загалом суспільства. Завдяки ним людина пристосовується до зовнішнього оточення, бере участь у суспільному житті. Також велика роль у цьому процесі належить активності самої людини.

Людська особистість розвивається лише в діяльності. Проте на своєму шляху особистість нерідко відчуває суперечність між своїми прагненнями та можливостями. Уміння розв’язувати це є важливою властивістю особистості. Це рушійна сила її розвитку.

Чинники формування особистості

2. Структура особистості та її якості.

Якими є основні структурні елементи особистості?

Особистість містить фізичну, соціальну та духовну складові.

Фізична складова особистості — це тіло або тілесна організація людини. До них також відносять одяг, хатнє начиння і все те, що зроблено її руками.

Соціальна складова особистості формується в процесі спілкування людей. Вона становить систему соціальних ролей людини (батько/матір, син/дочка, керівник/підлеглий тощо) у різних групах, частиною яких вона є. Усі форми самоствердження в професійній, суспільній діяльності, дружбі, коханні, суперництві формують соціальну структуру особистості.

Духовна складова особистості є набір життєвих цінностей та ідеалів. Названі компоненти на різних етапах життя людини набувають головного, домінуючого значення.

• Які якості особистості ви хотіли б сформувати в собі?

• Розгляньте схему. Поміркуйте:

  • 1) якими є етапи розвитку особистості;
  • 2) як відбувається її розвиток і яким є результат?

Кожна особистість має певний набір якостей. Такими вважають розум, мудрість, емоції, волю, рішучість, навички, уміння, переконання, інтуїцію, здатність до самонавчання, самооцінювання, наслідування, ризикованість, любов, ненависть, пристрасть, імпульсивність, милосердя, совість, патріотизм, справедливість, гуманізм тощо. Їх поділяють на природні й соціально важливі, моральні, психологічні та естетичні. Набір цих якостей визначає індивідуальність особистості.

Структура особистості

3. Самореалізація. Типи особистості.

Якою є роль особистості в історії?

Процес найповнішого прояву особистістю своїх можливостей, досягнення поставлених цілей для розкриття свого творчого потенціалу має назву самореалізація. Вона є найважливішим мотивом дій людини.

Самореалізація особистості можлива лише в суспільстві. Залежно від того, як суспільство сприймає особистість, розрізняють такі її типи: пересічна, історична, видатна.

Словник

Самореалізація — розкриття потенціалу особистості за умови усвідомлення людиною самої себе.

До пересічних особистостей відносять більшість дорослого населення світу. До історичних — тих, хто залишив певний слід в історії народу й культури, держави й людства. Зазвичай це державні, громадські, політичні, культурні діячі та діячки. Проте діяльність історичної особистості має як позитивний (моральний), так і негативний (аморальний) характер, завдяки чому вона залишає про себе різну пам’ять.

Видатними особистостями називають тих, хто своїми вчинками, творчістю, справами здобули історично-позитивну суспільну оцінку.

Роль особистості в історії надзвичайно велика. Вона може впливати на перебіг історичних подій, зумовлювати їх прискорення чи вповільнення. Видатні особистості, як правило, згуртовують навколо себе маси, запалюють їх передовими ідеями, організують як суспільно творчу силу.

Графічне представлення процесу становлення картини світу особистості в сучасному суспільстві

В економічній сфері видатна особистість керує процесом реформування економіки й переведення її на ефективніший рівень діяльності.

Не менш важливу роль відіграє особистість у сфері культури, духовного життя суспільства. Обдарованість і талант — досить рідкісний дар. Він не вміщується в межі загальноприйнятого, а відкриває нові горизонти, часто суперечить традиціям, започатковує нові форми культурно-духовного творення. Разом із тим талант і пов’язана з ним геніальність зростають на ґрунті народної творчості, із глибин народної культури. Яскравим прикладом цього є творчість українського поета, художника, філософа та громадсько-політичного діяча Тараса Шевченка.

Роль особи в історії надзвичайно велика, проте у визначенні її важливості потрібно бути обережним. Перебільшення ролі особи може призвести до викривленого розуміння історичного процесу.

У чому самореалізуються зображені на фотографіях діти?

Тарас Шевченко

• За допомогою додаткових джерел дізнайтеся, у яких сферах життя проявила себе зображена на фотографії особистість?

Чи погоджуєтесь ви з тим, що...

• Особа й особистість є різними характеристиками людини. Особа представляє людину як окремого індивіда. Особистістю називають людину, яка сформувалася в суспільстві й має певний набір якостей, рис.

• Формування особистості — тривалий процес. Важливу роль у ньому відіграють соціальне середовище, у якому вона живе, виховання та навчання.

• Рушійною силою розвитку особистості є суперечність між її прагненнями та можливостями.

• У процесі самореалізації особистість посідає певне становище в суспільстві. Залежно від ролі, яку вона відіграє або відігравала, вирізняють такі типи особистості: пересічна, історична, видатна.

Запитання і завдання

1. Що таке унікальність людини, індивідуальність та особистість?

2. Проведіть гру «П'ять речень»: сформулюйте п'ятьма короткими реченнями головний зміст параграфа.

3. Складіть кілька речень, використовуючи слово «особистість».

4. Складіть розповідь про уявного персонажа на тему «Як відбувалося формування його особистості».

5. Робота в парах. Обговоріть і розв'яжіть пізнавальну задачу. За висловом одного з дослідників, «індивідом народжуються, особистістю стають, а індивідуальність відстоюють». Яким є ваше ставлення до цього судження? Поясніть свою думку. Які способи доцільні для відстоювання людиною своєї індивідуальності?

6. Колективне обговорення. Чи можна стверджувати, що «особистість — людина, вихована суспільством»?

7. Напишіть невелику розповідь за однією з тем: «Я — особливий(-а), тому що...», «Я — особистість, тому що...».