Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 5. Культура як цінність

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

  • чому людина є творцем культури;
  • що є цінним для людини;
  • як співвідносяться між собою світова і національна культури;
  • які існують моральні цінності;
  • як зробити моральний вибір;
  • чому існують забобони.

ПРИГАДАЙТЕ

  • 1. Хто така людина?
  • 2. Як проявляється соціальна складова людини?
  • 3. Що таке ідентичність?

1. Розуміння поняття «культура».

Назвіть речі, які: 1) полегшують працю людини; 2) прикрашають життя людини; 3) допомагають краще розуміти інших людей. Що спільного між ними?

Мабуть, вам часто доводиться чути слово «культура». Що воно означає?

Це слово відоме з давніх часів, у нього вкладали різний зміст, по-різному розуміли, і на сьогодні воно не має єдиного пояснення. Можна знайти понад 500 визначень поняття «культура».

Словник

Культура — усе те, що є результатом історії людства.

Культура — міра людяності людини.

Культура — усе те, що людина створила власним розумом, а не отримала від природи.

Культура — матеріальний і духовний прогрес як індивідів, так і різних соціально-національних спільнот.

Культура — історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражених у матеріальних і духовних цінностях, які створені самою людиною.

Спочатку словом «культура» позначали процес обробітку землі або виховання людини. Дві тисячі років тому римський письменник, вчений, політичний діяч Марк Тулій Цицерон вжив його для позначення всього цінного, що було створено людством за часи його існування. У культурі він вбачав, з одного боку, діяльність із перетворення природи на благо людини, а з іншого, — засіб удосконалення духовних сил людини, її розуму.

Людина у світі культури і природи

Види культури

Відтоді слово «культура» почали вживати для позначення всього того, що створено людиною для її блага. Можна стверджувати, що культура, поряд із природою, є ще одним світом, у якому живе людина. Оскільки людина завжди прагнула покращити й полегшити своє життя, вона робила і продовжує робити нові винаходи та відкриття. Так, від палиці-копачки, кам’яного рубила, наскельних малюнків людина дійшла до книг, творів мистецтва, верстатів, машин, космічних ракет, комп’ютерів тощо.

Словник

Цінність — будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини (суспільства), заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров'я тощо, заради якого живе.

Усе те, що полегшує працю, прикрашає і робить комфортним побут, спілкування, люди вважають цінностями. Кожна людина, суспільство загалом мають систему цінностей — сукупність думок про значення в їхньому житті речей та явищ, які існують у природі й суспільстві.

Таким чином, культурна сфера життя й діяльності людини є створенням цінностей як матеріальних, так і нематеріальних.

Чим цінності культури відрізняються від цінностей природи?

Культура поєднує в собі матеріальне та духовне. Матеріальна культура охоплює світ речей і їх створення. Це все, що має практичне значення й застосовується людиною. Духовна культура включає знання, науку, ідеї, релігію, вірування, твори літератури, образотворчого мистецтва, музики тощо.

Складові духовної культури

Таким чином, світ культури й цінностей різноманітний і відповідає різним потребам людей.

Людина не тільки творить культуру, але й споживає цінності.

Поняття «культура» також вживають як синонім освіченості, вихованості людини, і в цьому розумінні воно увійшло в усі європейські мови.

Культурою називають і суму мистецьких надбань. Це твори літератури, музики, образотворчого мистецтва, скульптури, архітектури, театру, кінематографа та інші речі, які є носіями краси. Твори культури можуть бути створені як професійними, так і народними митцями. Деякі з них призначені для того, щоб їх споглядали, інші належать до так званого ужиткового мистецтва — це речі, якими користуються в повсякденному житті.

Словник

Організація Об'єднаних Націй (ООН) — всесвітня міжнародна організація, діяльність якої спрямована на захист міжнародної безпеки й миру.

Генеральна Асамблея ООН — один із головних органів організації, зібрання всіх членів для обговорення і прийняття важливих рішень.

Організація Об'єднаних Націй із питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) — міжнародна організація, створена в 1945 р., спеціалізована установа ООН, яка за співпраці своїх держав-членів у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо.

Цікаво знати

Організація Об'єднаних Націй (ООН) — універсальна міжнародна організація, створена в 1945 р., діяльність якої спрямована на захист міжнародної безпеки й миру. Вона організує співпрацю та підтримує розвиток дружніх відносин між державами. Основними принципами організації є рівність держав, невтручання в їхні внутрішні справи, розв'язування суперечностей мирним шляхом, дотримання державами міжнародних зобов'язань, колективна участь членів організації в операціях ООН. Серед 51 держави-засновника ООН була й Україна.

2. Культурне різноманіття.

Чому культурне різноманіття є цінністю сучасного світу?

Сучасна людина розуміє, що культурна самобутність її народу невіддільна від культурної самобутності інших народів.

Сучасна світова культура — це безліч самобутніх культур, які взаємодіють одна з одною, від минулого до сучасного. Взаємодія культур дозволить кожній людині насолоджуватися духовними багатствами, що були створені різними народами протягом багатьох тисячоліть.

Словник

Українська національна культура — сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.

У 2002 р. Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 травня Всесвітнім днем культурного різноманіття для діалогу та розвитку. Відзначення цієї дати дає змогу людям усвідомити глибину і різноманіття національної культури не тільки країни, але й інших народів світу; зрозуміти завдяки цьому важливість культурного обміну та збереження існуючих культурних звичаїв, традицій і спадщини, навчитися жити разом у гармонії.

У 2005 р. було ухвалено Конвенцію ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження. У ній зазначено, що культурне різноманіття є спільною спадщиною людства, необхідною для нього, так само як біологічне різноманіття необхідне для природи.

Цікаво знати

Крім національної культури, можна виділити регіональну культуру (слов'янську, європейську, американську, африканську тощо), культуру певних соціальних груп. Існує також поділ на певні культурні епохи: антична культура, культура Середньовіччя, культура епохи Відродження (Ренесансу) тощо; певні форми культури: політична, соціальна, правова, економічна, екологічна, етнічна, фізична, моральна тощо. Крім того, вчені виділяють культурні підрозділи, такі як масова, елітарна, молодіжна культура, а також офіційна культура. Ще один різновид — культура соціальних суб'єктів (міська, сільська, професійна, молодіжна), яку виокремлюють у відповідності з її носіями.

3. Національна культура. Українська національна культура.

Чому виникають національні культури, хоча цінності для кожної людини мають багато спільного?

Кожен народ пишається своїми культурними надбаннями, береже їх, водночас намагаючись робити їх живими елементами життя. У цьому розумінні виділяють національні культури (українську, польську, французьку та сотні інших).

Своєрідність національної культури, її неповторність та оригінальність знаходять прояв як у духовній (мова, література, музика, живопис, релігія), так і в матеріальній (традиції виробництва, праці, ведення господарства) сферах життя й діяльності народу.

Для української національної культури підґрунтям є народна культура, на основі якої поступово сформувалися професійна наука, література, мистецтво. Своєрідність української культури визначили також географічні умови, особливості історичного шляху, а також взаємодія з культурами інших народів, що живуть на цій території, а також є сусідами України.

Кожен народ, створюючи власну національну культуру, тим самим робить внесок у світову культуру. У результаті такого спілкування відбувається взаємне культурне збагачення.

Розгляньте фотографії. Як на них відображено культурні відмінності між людьми?

Сприйняття культурних відмінностей

4. Культурні відмінності.

Як культурні відмінності впливають на взаємини між людьми?

Культура є своєрідним організатором нашого суспільного життя, а водночас окулярами, крізь які ми дивимося на світ. Поки ми живемо в одному середовищі, то часто не усвідомлюємо, чим відрізняються культури між собою та як вони можуть впливати на наші щоденні взаємодії.

Коли нам зустрічаються люди, які були виховані на інших культурах, ми відчуваємо й помічаємо їхню відмінність. Між представниками різних культур можуть виникнути певні труднощі в спілкуванні, іноді їм складно передбачити та зрозуміти поведінку одне одного.

Культурні відмінності стають особливо помітними, коли представники різних культур намагаються розв’язувати проблеми. Щоб знайти своє місце в мультикультурному середовищі, яким є сучасний світ, потрібно передусім усвідомлювати наявність певних відмінностей. Під час спілкування з людиною іншої культури необхідно вміти приймати її відмінності та поважати їх. Те, що для нас може бути нормою, не завжди вважатиметься нормою для інших.

Словник

Мультикультурне середовище — середовище, у якому співіснують представники багатьох культур.

Мораль — уявлення, норми та оцінки, що існують у суспільстві та впливають на поведінку людей.

Моральні цінності — стандарти, які допомагають людині визначати правильне й неправильне, добре й погане. Це розуміння необхідне для того, щоб приймати чесні й справедливі рішення в повсякденному житті.

Цікаво знати

Чому моральні цінності є важливими?

1. Моральні цінності допомагають сформувати позитивні риси характеру: співчуття, повагу, доброту тощо.

2. Моральні цінності формують точку зору, систему відносин і переконань щодо різних сторін життя.

3. Моральні цінності дозволяють людям спрямовувати свою енергію в правильний бік.

4. Моральні цінності працюють як орієнтир, який допомагає уникнути негативного впливу людей з оточення, окремих явищ суспільного життя.

5. Моральні цінності допомагають установити високі стандарти соціального життя, що сприяє розвитку суспільства загалом.

5. Моральні цінності. Моральний вибір.

У чому полягає особливість моральних цінностей?

Важливою складовою людських цінностей є моральні цінності. Це своєрідні цеглинки, із яких будується особистість людини. Вони є орієнтирами людської поведінки. Завдяки ним людина розвиває раціональне мислення та об’єктивне судження про навколишній світ. Головну роль у формуванні моральних цінностей відіграє сім’я.

Словник

Моральний вибір — вибір, який здійснює людина, керуючись своїми моральними цінностями.

Ситуація морального вибору — ситуація, яка містить у собі суперечність між двома взаємовиключними рішеннями або діями.

Серед моральних цінностей виділяють такі: вдячність, чесність, співчуття і співпереживання, співпраця, повага, рівність, вірність, справедливість, відповідальність, наполегливість, самоконтроль тощо.

У житті кожної людини трапляються ситуації, коли доводиться робити моральний вибір, тобто приймати лише одне рішення за наявності кількох, вибирати між добром і злом, правдою і брехнею.

Чим більш сформовані моральні принципи в людини, тим більш зваженим буде її вибір.

6. Забобони.

Чи небезпечні забобони для людей?

Мораль — не єдине, що впливає на поведінку людей. Деякі з нас остерігаються, коли на п’ятницю припадає 13-те число місяця, вдома розсипалася сіль, а дорогу перейшла чорна кішка, уникають передавати щось через поріг тощо. Ці та інші прикмети, перестороги, повір’я є забобонами. За допомогою забобонних звичаїв люди боролися зі страхами, але також прагнули подбати про власне щастя та вдачу, адже людина — єдина жива істота, яка свідомо намагається вплинути на власну долю.

Словник

Забобони — упередження, віра в існування надприродних сил, у долю, ворожіння, віщування тощо.

Які забобони зображено на фотографії?

Забобони

Забобони виникають і закріплюються через нездатність людей зрозуміти існування (або відсутність) причинно-наслідкових зв’язків між власною поведінкою й наступними подіями у світі. А віра в прикмети — не що інше, як механізм психологічного захисту для тих, хто важко переносить стан невизначеності. Натомість деякі забобони переростають у звичаї та традиції.

Словник

Звичай — усталене правило поведінки, що протягом тривалого часу існує в певному суспільстві, соціальній групі тощо.

Традиція — елементи культури, стереотипний спосіб поведінки, що відтворюються та передаються з покоління в покоління й зберігаються протягом тривалого часу.

Цікаво знати

Повір'я: якщо хочеш, щоб щастило, вставай уранці на праву ногу (коли кажуть «не з тієї ноги встав», мають на увазі, що хтось уранці ступив лівою ногою на підлогу й тому перебуває весь день у поганому настрої); донині збереглася прикмета сідати перед дорогою — щоб усе добре в хаті сідало, щоб дорога була щасливою й ще судилося зустрітися; має магічну силу вузол; не годиться завчасно святкувати перемогу — погана прикмета; спіткнутися перед виконанням роботи або важливого завдання — на невдачу; після читання не варто залишати книжку розкритою — усе забудеться.

Розгляньте фотографії. Які забобони вони відображають?

Чи погоджуєтесь ви з тим, що...

• Термін «культура» не має єдиного визначення. Ним пояснюють різні сторони відносин людина—людина, людина—природа.

• Культура і природа є світами, у яких існує людина.

• Творення культури — це творення цінностей, які споживає і примножує людина.

• Культурні відмінності слід розуміти й поважати. Культурне різноманіття світу є важливою цінністю.

• Національна культура — складова світової культури.

• Серед цінностей людства важливими є моральні.

• Саме вони забезпечують формування особистості людини.

• Забобони є важливим чинником впливу на поведінку людей.

Запитання і завдання

1. Поясніть твердження: «Людина живе одночасно у двох світах: у світі природи і у світі культури».

2. Що можна вважати досягненням культури?

3. Робота в малих групах. Пригадайте один із винаходів людини. Обговоріть, чим він цінний для неї. Чи можуть досягнення культури завдати шкоди людству? Чи можна їх у цьому випадку назвати цінностями? Наведіть приклад, який підтверджує вашу думку.

4. У європейській спільноті одним із ключових гасел є «єдність у різноманітті». Що воно означає?

5. Наведіть приклад, який свідчить про багатокультурність України. Використовуючи додаткові джерела інформації, визначте, яке місто називають «містом семи культур». Поясніть чому. З'ясуйте, який регіон України є найбільш багатонаціональним. Поясніть чому.

6. Поміркуйте, яка моральна цінність для вас є найважливішою в людині.

7. Проілюструйте прикладами наведені в параграфі причини забобонів.

8. За даними італійської Асоціації із захисту довкілля та тварин (AIDAA), тільки в Римі господарі щорічно гублять 15 тис. чорних котів. А кошенят чорного забарвлення вдвічі рідше забирають із притулків. Про що свідчить ця інформація?

9. Робота в парах. Обговоріть і наведіть приклади морального вибору, який вам доводилося робити у своєму житті.

10. Колективне обговорення. Чи можна позбутися забобонів? Чи потрібно їх позбавлятися?