Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Гісем

§ 4. Минуле людини й суспільства. Що таке історія

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

  • що таке історія, чи є вона наукою;
  • як співвідносяться минуле, сучасне й майбутнє з історією;
  • що вивчає історія України, а що — всесвітня історія;
  • історія єдина чи багатоманітна.

ПРИГАДАЙТЕ

  • 1. Що таке суспільство? Коли воно зародилося?
  • 2. Як називають людину — члена суспільства?

1. Що таке історія.

Чи можна стверджувати, що знання історії допомагає в житті?

Для чого вивчати історію? Це запитання ставить собі, мабуть, кожна людина. Відповідь на нього здається простою та очевидною — вивчаючи минуле, ми будуємо своє майбутнє, керуючись багатим досвідом поколінь, які жили до нас. Проте чи це дійсно так? Можна сказати: я ж не знаю минулого, і нічого зі мною не сталося й не станеться. У той самий час усі ми хочемо, щоб у майбутньому супроводжували тільки успіх і щастя. Однак нас завжди оточує сьогодення, коли треба приймати рішення, які вплинуть на майбутнє. Проте сьогодення походить з минулого. Таким чином, усі ми походимо з минулого, воно є частиною нашого життя. Із минулого випливають сьогодення та майбутнє. Минуле — це наше життя і наша історія.

Словник

Історія — наука, що вивчає минуле людства та закономірності його розвитку.

У дитинстві або й пізніше може статися подія, яка унеможливить нормальне життя в сьогоденні та майбутньому. І людина живе з вантажем минулого, яке часто несуть і її близькі. Часто ми не готові прийняти себе такими, якими були раніше, не здатні усвідомити, що і все добре теж прийшло з нашого минулого. Хоча нам не під силу змінити минуле, але ми можемо змінити його наслідки. Кожен із нас має навчитися осмислювати досвід минулого та прогнозувати майбутнє, щоб приймати правильні рішення вже сьогодні.

Статуя музи Кліо

Цікаво знати

Тривалий час історія розглядалася не як окрема наука, а як частина літератури та мистецтва. Не випадково в грецькій міфології покровителькою історії вважалася одна з муз. Її зображали у вигляді молодої жінки з натхненним обличчям із сувоєм папірусу або пергаменту в руці. Ім'я музи історії Кліо походить від грецького слова «прославляю». І дійсно, перші історичні твори, як правило, прославляли правителів держав. Проте згодом люди намагалися розібратися в подіях, дати їм пояснення, відповісти на запитання: чому відбулося саме так, чим керувалися у своїх діях правителі.

До історії слід ставитися не лише як до науки. Її можна розглядати як захопливий спосіб пізнання світу. Тут кожен знайде щось цікаве для себе. До того ж історія не раз дивувала людство своєю повторюваністю.

Історію також слід вивчати та розуміти, щоб мати право називатися по-справжньому освіченою людиною. Адже розуміти й пам’ятати, як зароджувалася та розвивалася державність своєї країни, як розвивалася культура людства — це ті знання, які роблять людину громадянином/громадянкою та виховують патріотизм.

Одного разу розпочавши вивчати історію, людина не може зупинити цей довгий і такий цікавий процес, часто він триває все життя. Історія оточує нас у наших містах і селах, вона живе в наших бабусь і дідусів, у нашому сьогоденні. Треба тільки мати бажання долучитися до її таємничого змісту.

Історія не закінчиться доти, доки на нашій планеті існують люди. Кожен із нас своїми вчинками й діями продовжує її. Тому саме від нас залежить, якою буде історія нашої Батьківщини.

2. Особиста історія.

Чим важлива ваша особиста історія?

Кожна людина має особисту історію. Напевно кожен із вас може пригадати деякі події зі свого минулого: дитячий садок, навчання в початковій школі, перших друзів, подорожі та інші пам’ятні події. Усе це й утворює історію вашого життя.

Зі словом «минуле» в кожної людини пов’язані свої спогади, і в багатьох вони будуть різні. Проте минуле — це не просто спогади про прожите, а набуті досвід, знання та вміння.

Розгляньте малюнок. Які предмети, що асоціюються у вас зі словом «історія», ви додали б до зображеного набору? Поясніть свій вибір.

3. Єдність і багатоманітність історії.

Чи можна стверджувати, що всесвітня історія існувала не завжди, і єдність історії світу — це результат історичного розвитку?

Історія людства — це історія багатьох народів і держав, країн і регіонів, культур і цивілізацій. Тому постає питання: історія єдина чи багатоманітна? Це турбувало істориків від самого початку. Про те, що історія багатоманітна, свідчать численні факти.

Ще з первісних часів одні племена, народи розвивалися швидше, створюючи держави, квітучі цивілізації, а інші значно відставали у своєму розвитку.

Піраміди в Мексиці — спадок минулого. Сучасний вигляд

Зараз з огляду на тисячоліття існування держав, цивілізацій можна чітко побачити їх народження, розквіт та занепад, появу на їхньому місці нових, які й не здогадувалися про існування попередників. Або траплялося навпаки: цивілізації перебирали всі здобутки попередніх.

Однією з причин багатоманітності історії є відмінності природних умов, у яких розвивалися ті чи інші народи.

Словник

Всесвітня історія — історія, що вивчає події та закономірності розвитку людства, формування єдності світу.

У той самий час є свідчення і про єдність історії людства. Так, ще перші держави, цивілізації підтримували контакти між собою, хоча перебували на відстані в тисячі кілометрів. І свідчень про це історики знаходять усе більше.

Найвідомішим шляхом, що з’єднав світ 2 тис. років тому, був Великий шовковий шлях. Він проходив від Китаю через усю Азію до узбережжя Середземного моря. За його допомогою відбувався обмін не лише товарами, але й знаннями. Також на єдність світу впливали великі завоювання, пандемії (чуми, холери тощо), подорожі проповідників різних релігій, шукачів пригод, про які ви дізнаєтеся пізніше.

Великий шовковий шлях — перша «всесвітня павутина», що поєднала держави і народи Євразії

Крім того, важливим є те, що начебто ізольовані суспільства розвивалися за однаковими історичними законами.

Об’єднання світу прискорила подорож Христофора Колумба й відкриття ним у 1492 р. шляху до Нового Світу — Америки. Відтоді люди почали усвідомлювати єдність світу, його взаємопов’язаність. Особливо це стало відчутно у XX ст., на яке припали дві світові війни, «холодна війна», масштабні економічні кризи, загострення глобальних екологічних проблем, пандемії різних хвороб. Однак, незважаючи на це, відбувався обмін культурними цінностями й технічними досягненнями. Єдність історії стала очевидною.

Христофор Колумб на землі Нового Світу

4. Історія України — складова європейської історії.

• Чи можна стверджувати, що історія України є проявом багатоманітності історії?

Історія України є складовою європейської та всесвітньої історії. Історичне минуле нашого народу не можна розглядати окремо від минулого всього людства. Через географічне розташування історія українських земель ніколи не розвивалася ізольовано. Вона була тісно пов’язана з далекими й близькими територіями. Це простежується від появи людей на українських землях до сьогодення.

Народи-сусіди часто мали потужний вплив одне на одного. Через географічну належність українських земель до Європи особливо тісними були їхні зв’язки з народами, які там жили і живуть зараз. Після проголошення в 1991 р. незалежності Україна заявила про вибір європейського шляху розвитку, який раніше був перерваний перебуванням українських земель у складі Російської імперії, а згодом — Радянського Союзу. Прагнення України увійти до спільноти європейських держав зумовлено їхніми міцними зв’язками як у минулому, так і тепер.

Словник

Історія України — наука, що вивчає події, пов'язані з розвитком людського суспільства на українських землях відповідно до послідовності, у якій вони відбулися.

Прапор Європейського Союзу та прапор України

Джерела повідомляють

Сучасний історик Сергій Плохій про роль України в європейській історії

Європа є важливою частиною української історії, так само як і Україна — європейської. Розташована на західному краю Євразійського степу, Україна протягом багатьох століть була брамою Європи. Інколи, коли брама зачинялася внаслідок війн чи конфліктів, Україна допомагала зупинити іноземні навали зі сходу та заходу; коли ж вона була відчинена, як це найчастіше траплялося в українській історії, вона правила за міст між Європою та Азією, сприяючи обміну людьми, товарами та ідеями.

• Чому історик називає України брамою Європи?

Чи погоджуєтесь ви з тим, що...

• Історія — це наука і навчальний предмет. Вивчаючи минуле, вона допомагає нам у майбутньому.

• Історія може охоплювати час як існування всього людства, так і життя окремої людини.

• Історія людства, з одного боку, — єдина, а з іншого — багатоманітна.

• Історія України є складовою всесвітньої історії.

Запитання і завдання

1. Що таке історія? Що означає слово «історія»?

2. Колективне обговорення. Як сьогодення може вплинути на ваше майбутнє життя?

3. Запитайте в членів своєї родини або інших дорослих, як досвід минулого впливає на їхнє теперішнє життя. Яка подія, що відбулася в минулому, має для них особливе значення?

4. Навіщо людині знати про минуле? Поясніть, як ви розумієте вислів «Історія — наука про минуле людства в часі та просторі».

5. Що вивчають історія України та всесвітня історія? Чи правильне твердження, що всесвітня історія є складовою історії України?

6. Робота в парах. Обговоріть і виконайте завдання:

  • 1) Доберіть три аргументи, навіщо вивчати історію.
  • 2) Доберіть аргументи на користь твердження, що історія є багатоманітною.

7. Як ви вважаєте, для чого потрібно знати історію своєї держави?

8. Що чекає на народ, у якого відсутня інформація про минулі події? Поясніть свою відповідь.

9. Робота в групах. Обговоріть і поясніть таку думку: «Завдяки передаванню пам'яті поколінь людина стає особистістю, народ — нацією, країна — державою».