Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Гісем

§ 10. Історичні джерела та їхні різновиди

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

  • що будь-яка інформація про минуле є історичним джерелом;
  • звідки історики дізнаються про минуле;
  • які існують види історичних джерел.

ПРИГАДАЙТЕ

  • 1. Що таке інформація? Які вона має властивості?
  • 2. У яких формах і як поширюється інформація?

1. Поняття про історичні джерела. Речові джерела. Археологія.

Яке значення має археологія в дослідженні речових джерел?

За час свого існування й розвитку люди залишили чимало «слідів» своєї діяльності. Історики старанно відшукують їх і за їхньою допомогою намагаються якнайвірогідніше відтворити життя минулого. Усе, що залишилося від людської життєдіяльності та збереглося до нашого часу, називають історичними джерелами.

Археологи за роботою

Найчисленнішими джерелами є речові. Вони дають уявлення про всі періоди життя людства — від найдавніших часів до сьогодення. До них належать кістки тварин і людей, знаряддя праці, посуд, будівлі, гроші, печатки, прикраси — усе, що свідчить про життя та діяльність людей.

Археологічні знахідки

Значну частину речових джерел досліджує археологія. Завдяки цій науці було знайдено знаряддя праці, зброю, прикраси, будівлі, якими люди користувалися дуже давно. Праця вчених-археологів є складною і тривалою. Розкопкам передує археологічна розвідка: збирається інформація за усними й писемними джерелами, здійснюються пробні розкопки. Якщо результати розвідки успішні, розпочинаються власне розкопки. Знявши верхній шар ґрунту, археологи далі працюють дуже обережно пензлями та ножами. Кожну знахідку записують у спеціальному щоденнику, де фіксується хід роботи. Після розкопок розпочинається етап вивчення знахідок у лабораторних умовах. Тут за допомогою відтворення зовнішнього вигляду, спеціальних аналізів встановлюють вік знахідок, збирають і відновлюють пошкоджені предмети, намагаються відтворити перебіг подій.

Словник

Історичні джерела — усе створене в процесі діяльності людини, збережене до наших днів, що дозволяє вивчати минуле людського суспільства та відображає його історичний розвиток.

Археологія — галузь історичної науки, що вивчає речові пам'ятки від найдавніших часів і реконструює за ними давню історію суспільства. На завершальному етапі роботи археолог виступає як історик, що використовує для своїх висновків і речові, і писемні джерела.

Види історичних джерел

Використовуючи фотографії, складіть розповідь про роботу археологів і реставраторів.

2. Писемні, усні та інші джерела.

Чому поділ на писемні, речові, усні, етнографічні, мовні, фото- і кінодокументи є умовним?

Багато інформації про історичні події надають писемні джерела, незважаючи на те, що людство вперше почало робити записи лише близько 6 тис. років тому. На території України писемні джерела мають ще коротшу історію. Перші окремі писемні згадки про українські землі, які залишили нам сусіди, мають вік у 3 тис. років. Значне поширення писемності на території нашої держави розпочалося лише після запровадження християнства в X ст. Проте давніх писемних джерел збереглося мало.

Цікаво знати

Археологічними дослідженнями здавна захоплювалося чимало українських діячів. Зокрема, видатний український поет Тарас Шевченко, подорожуючи Україною, брав участь у створенні програми збереження історичних пам'яток Криму. Він замальовував вигляд стародавніх курганів, пам'яток козацької слави, серед яких були руїни Чигирина — резиденції козацьких гетьманів.

Т. Шевченку належать слова: «Люблю археологію — таємничу матір історії».

Вигляд кургану Переп'ятиха до початку розкопок. Малюнок Т. Шевченка. 1846 р.

До писемних джерел належать будь-які написи на будь-якій поверхні, що збереглися (на стінах, каменях, монетах, речах тощо): літописи, книги, грамоти, документи, спогади, листи, художні твори тощо.

Появі писемності в історії людства передувала дописемна доба. У цей період існували лише усні перекази про минуле. Свідченням тих далеких часів є легенди, міфи, прислів’я, народні пісні, казки, перекази тощо. Усі вони не тільки є витвором народної фантазії, але й розповідають про справжні події, що відбувалися й запам’яталися людям. Ці свідчення минулого історики називають усними джерелами.

Допомогти дізнатися про минуле можуть також етнографічні джерела — народні звичаї, обряди, традиції українців та інших народів. Так, досліджуючи звичаї і традиції племен, які ще перебувають на рівні розвитку первісного суспільства, можна створити уявлення про давні часи нашої Батьківщини.

Словник

Палеографія — історична дисципліна, що вивчає зовнішні ознаки рукописних пам'яток, історію походження давніх систем письма, їхню зміну і розвиток, характерні особливості з метою прочитання та пояснення ким, коли та для чого написаний цей текст.

Літопис — історичний твір, що розповідає про історичні події за роками.

Етнографія — наука, яка вивчає походження, розселення, культуру й побут, суспільний устрій народів.

Фотографії і кінофільми, голосові записи, які з’явилися в XIX ст., також стали важливими джерелами інформації про історичні події. Вони, мабуть, є найбільш інформативними, але охоплюють лише незначний відрізок життя людства.

Поділ на зазначені типи джерел є умовним. Деякі джерела можна віднести одразу до декількох видів. Так, стародавня монета, зброя є речовим і водночас писемним джерелом, якщо на них є напис. Книга теж є і писемним, і речовим джерелом, а також може бути й усним, якщо в ній описано звичаї і традиції. Велику кількість джерел (речові, етнографічні, писемні, фото- і кінодокументи тощо), які містять зображення, іноді виділяють у самостійний вид — зображальні джерела.

• До якого типу джерел можна віднести зображену скіфську монету?

Види основних джерел, які переважно використовуються для дослідження відповідних періодів (епох) історії України

Кількість історичних джерел збільшується, чим ближче ми підходимо у своїх дослідженнях до сучасності.

Кожне окреме джерело відображає лише певну сторону минулого та містить обмежений обсяг історичної інформації. Оскільки всі пам’ятки минулого були створені людьми, історичні джерела відображають їхнє бачення подій. Відтворити найбільш повну картину життя людини певної епохи дозволяє поєднання інформації з усіх типів джерел.

Цікаво знати

Історичним джерелом є навіть сама природа. Досліджуючи її, можна встановити, у яких кліматичних умовах жили люди, від яких стихійних лих вони потерпали, у яких умовах вели господарство, із чого могли будувати житло, виготовляти знаряддя праці та зброю тощо.

Рубило — знаряддя праці кам'яного віку

Залізний меч сарматів — народу, що населяв українські степи у III ст. до н. е. — III ст. н. е.

Чи погоджуєтесь ви з тим, що...

• Інформацію поділяють на види за певними ознаками. Серед усього її різноманіття є значна частина, яка відображає минуле. Таку інформацію називають історичними джерелами.

• Історичні джерела дозволяють вивчати минуле людського суспільства та відображають його історичний розвиток.

• Серед історичних джерел виділяють речові, усні, писемні, мовні, етнографічні, фото- та кінодокументи. Деякі джерела містять ознаки декількох видів.

• Про дописемний період життя людей найбільше інформації надають речові джерела. Значну частину таких джерел досліджує наука археологія.

Запитання і завдання

1. Які існують види інформації? Висловіть припущення, для чого потрібно їх розрізняти.

2. Що таке історичні джерела? На які види їх поділяють?

3. Колективне обговорення. Який вид джерел дає змогу створити уявлення про всі історичні періоди людства?

4. Як ви вважаєте, чому Т. Шевченко назвав археологію «таємничою матір'ю історії»?

5. Робота в групах. Використовуючи Інтернет, доберіть зображення, які б ілюстрували різні види історичних джерел. Обговоріть і визначте, які з них містять ознаки декількох видів джерел.

6. Робота в парах. Обговоріть і визначте, які труднощі можуть виникнути під час опрацювання писемних джерел. Складіть перелік.

7. Які джерела надають більше інформації: писемні чи речові? А які з них більш достовірні?

8. За допомогою і з дозволу близьких доберіть інформацію про минуле з наявних у них візуальних джерел (фотоальбоми, листівки, зображення пам'яток історії тощо). Підготуйте повідомлення (в усній або письмовій формі) про те, що ви дізналися із цих джерел про минуле.

9. Для чого люди винайшли фотоапарат? Що цікавого можна побачити на фотографіях? Чому фотографія є одним із найважливіших видів історичних джерел?

Як працювати з ілюстрацією як історичним джерелом

1. Визначте, кого або що зображено на фотографії.

2. Поміркуйте, із якою метою було зроблено фотографію.

3. З’ясуйте, чи відображає фотографія якусь подію, явище. Зверніть увагу на деталі, що допоможуть визначити час створення фотографії (написи, одяг, розташування об’єктів тощо).

4. Визначте, фотографія доповнює вже відому вам інформацію, чи є лише ілюстрацією цих подій або явищ.