Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Гісем

Розділ III. Дослідження суспільства та історії. Інформація. Історичні джерела

§ 9. Інформація, її властивості і форми. Текст і медіатекст

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

  • що таке інформація, якими є її властивості;
  • у яких видах існує інформація, як вона поширюється;
  • чим різняться текст і медіатекст.

ПРИГАДАЙТЕ

  • 1. Яку роль відіграє спілкування в житті людини?
  • 2. Як відбувається спілкування між людьми?

1. Поняття інформації.

Що означає для людини інформація?

Слово «інформація» походить від латинського слова informatio, що перекладається як «відомості», «роз’яснення», «виклад». Це поняття має багато значень.

Словник

Інформація — це новини, факти, знання, отримані в результаті пошуку, вивчення, спілкування тощо.

Інформація — відомості про об'єкти та явища навколишнього світу, їхні властивості, які підвищують рівень обізнаності людини.

Інформація — загальнонаукове поняття, яке включає обмін відомостями між людьми, між людиною та автоматичним пристроєм, між автоматичними пристроями, обмін сигналами у тваринному і рослинному світі.

Усе наше життя пов’язане з інформацією. Ми отримуємо, споживаємо інформацію, коли спілкуємося з іншими людьми, дивимося телевізор, читаємо або просто споглядаємо навколишній світ. Ми створюємо та передаємо інформацію, коли пишемо листа, розповідаємо одне одному про якісь події. Ми використовуємо інформацію, коли збираємося до школи, плануємо подорож на канікулах, розв’язуємо завдання тощо. Отже, людина є одночасно отримувачем, споживачем, творцем і передавачем інформації.

Цікаво знати

Сучасне наукове визначення інформації дуже точно сформулював засновник кібернетики Норберт Вінер. Кібернетика — наука, яка вивчає загальні закони отримання, зберігання, передавання й перетворення інформації у складних системах управління. Вчений зазначав, що інформація — це позначення змісту, отриманого із зовнішнього світу в процесі нашого пристосування до нього й пристосування до нього наших почуттів.

У сучасному світі інформація вважається одним із ключових елементів розвитку суспільства. Тому сучасний етап розвитку суспільства називають інформаційним.

2. Властивості інформації.

Які властивості має інформація?

Інформацію використовують для того, щоб зробити висновок або прийняти рішення. Щоб ці висновки й рішення були правильними, інформація має бути достовірною, повною, своєчасною, корисною, зрозумілою.

Достовірність інформації означає, що вона відповідає реальності. Якщо людині в незнайомому місті вказати неправильний шлях до вокзалу, то вона може запізнитися на поїзд. Проте достовірність інформації часто залежить від часу, тому що має властивість застарівати.

Сприйняття інформації людиною

Інформація є повною, якщо її достатньо для розуміння ситуації та прийняття рішення. Неповна інформація найчастіше є причиною помилкових рішень. Проте й надлишкова інформація також може завадити прийняттю правильних і своєчасних рішень. Важливою є своєчасність (актуальність) інформації. Тільки вчасно отримана інформація може принести очікувану користь. Однаково небажані як передчасна подача інформації (коли вона ще не може бути засвоєна), так і її затримка. Наприклад, мало кого зацікавить програма телепередач на минулий тиждень або повідомлення про посадку на літак після його відправлення.

Під корисністю інформації розуміють її практичну цінність. Якщо ми відпочиваємо в Карпатах або на морі, то прогноз погоди в цих місцевостях є корисним для нас. Проте в ньому не буде потреби, якщо ми зараз перебуваємо в іншому місці.

Інформація має реальну цінність тоді, коли вона є зрозумілою і не потребує додаткового роз’яснення. Інформація має бути виражена мовою, якою говорять ті, для кого вона призначена.

Властивості інформації

Використовуючи схему, поясніть властивості інформації. Доберіть відповідні приклади.

Інформацію з одного й того самого питання можна викласти стисло (без подробиць) або докладно (із подробицями). Стислість інформації необхідна в довідниках, енциклопедіях, різних інструкціях.

3. Форми існування інформації.

• У яких формах існує інформація?

Інформація може бути подана лише у вигляді повідомлень — найпростішої форми існування інформації.

Словник

Повідомлення — певний набір інформації, яку можна відокремити від решти.

Наприклад, кожна фраза, яку ви чуєте від друга або подруги під час телефонної розмови, є повідомленням. Разом із тим усе, що було сказано, також можна розглядати як окреме інформаційне повідомлення.

Одне й те саме інформаційне повідомлення (стаття в газеті, оголошення, лист, телеграма, довідка, розповідь, креслення, графік, радіопередача, жест, сигнал, звук тощо) може містити різну кількість інформації для різних людей — залежно від їхніх попередніх знань, рівня розуміння цього повідомлення й інтересу до нього.

Зверніть увагу

Інформація відрізняється від даних доступністю для отримання. Наприклад, нерозшифрований рукопис містить певний зміст, а отже, потенційно може стати інформацією. Проте до розшифрування він є лише набором символів і картинок, даними, над якими ще мають працювати фахівці.

Азбука Морзе

Треба зазначити, що повідомлення можна подати в різних формах: текстово, графічно тощо, певною мовою. Існують мова людського спілкування, жестів і рухів, звуків, графічних зображень, світлових сигналів, спеціальних позначень.

Чи є зображене оголошення інформацією?

Якщо будь-які повідомлення зафіксувати, наприклад у вигляді тексту, числа або зображення, то вони стануть даними.

Цікаво знати

Для передачі повідомлень часто використовують систему кодування. Одна з них — це азбука Морзе. У кодуванні повідомлень за допомогою азбуки Морзе наявні два символи: крапка і тире. Такий вид кодування називається двійковим. Двійкове кодування застосовується в сучасних комп'ютерах.

У них повідомлення подаються (кодуються) у вигляді послідовностей електричних або магнітних сигналів двох видів. Кожен сигнал одного виду умовно позначається цифрою 0, а другого виду — 1.

Коли людина замислюється над отриманою інформацією, порівнює дані, то в неї виникають судження, уявлення, поняття. Найвищою формою існування інформації є знання. До знань, зокрема, належать наукові факти і теорії, релігійні системи, усвідомлений та узагальнений життєвий досвід людини.

4. Поширення інформації.

• Що можна вважати поширенням інформації?

Інформація має сенс, коли є той, хто її сприймає (споживач). Доведення інформації до споживача в будь-який спосіб — це поширення інформації.

Зверніть увагу, що повідомлення інформації лише тій особі, якої вона стосується, не є її поширенням. Також не є поширенням інформації листи, заяви, скарги до правоохоронних органів.

Поширення інформації може відбуватися у двох формах — фактичного твердження (фактів) або оціночного судження. Оціночними судженнями є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання із вживанням порівнянь, перебільшень тощо. До оціночних суджень не належить наклеп — свідоме поширення неправдивої інформації.

Розгляньте схеми. Які проблеми можуть виникнути під час передачі інформації так, як позначено на схемах?

5. Текст та медіатекст.

Якою є різниця між текстом і медіатекстом?

Як ви вже знаєте, текст — це група речень, які пов’язані за змістом, об’єднані між собою темою, головною думкою та граматично. У ньому можна виділити ключові слова.

Потреба швидко інформувати велику кількість людей, передавати значні обсяги інформації у світі призвела до появи ЗМІ, або масмедіа. До них належать газети та журнали, радіо, телебачення, Інтернет. Головною ознакою масмедіа є поширення інформації для масового споживання багатьма людьми одразу. Ті повідомлення, які масмедіа доносять до споживачів, називають медіатекстом.

Словник

Медіа — інструменти та засоби передачі будь-якої інформації з будь-якою метою.

Медіатекст — будь-який носій інформації: художній або науковий текст, зображення, аудіозапис. Тобто в цьому значенні слово «текст» не передбачає набір слів або речень, а має на увазі певну інформацію у вигляді тексту, зображення або звуків, переданих будь-якими засобами й знаками, які може сприйняти та зрозуміти споживач медіатексту.

Зверніть увагу

Способи поширення інформації:

  • оприлюднення з використанням засобів масової інформації (ЗМІ);
  • поширення в мережі інтернет або з використанням інших засобів зв'язку;
  • викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам;
  • повідомлення в публічних виступах;
  • вивішування (демонстрація) у громадських місцях плакатів, гасел, листівок тощо.

Зазвичай цей термін використовують для позначення продуктів масмедіа, що мають певні специфічні особливості:

• Особливий тип і характер інформації — у масмедіа важливо надати інформацію як таку, проте неважлива її цінність. Наприклад, повідомлення про корову, що впала в криницю, є рівнозначним до повідомлення про початок війни між двома державами.

• Вторинність — медіатекст є переробленим, скороченим, систематизованим та особливим чином оформленим первинним текстом.

• Потокове виробництво — медіатекст виробляється миттєво, за певними стандартами і призначений для одноразового споживання.

• Колективне виробництво — медіатексти виготовляють команди працівників масмедіа.

• Незавершеність — медіатекст створюється таким чином, щоб не давати кінцевої відповіді на порушене в ньому питання, бути відкритим для різних пояснень його змісту.

• Медійність — формат медіатексту залежить від технічних можливостей засобів масмедіа. Наприклад, одне й те саме повідомлення по-різному виглядатиме на телебаченні та в Інтернеті.

• Вплив — засоби масмедіа здійснюють вплив на аудиторію через інформування й переконання.

• Масова аудиторія — споживачі медіатекстів характеризуються як різнорідна аудиторія, не пов’язана спільними цілями та інтересами.

• Обмеженість або відсутність зворотного зв’язку — часто він має імітаційний характер (наприклад, «масовка» в телепередачах, «боти»-коментатори в Інтернеті).

Чи можна зображений малюнок вважати медіатекстом?

У сучасному світі масмедіа відіграють роль основного передавача й поширювача інформації для людей. Проте вони не лише повідомляють щось, але й пропонують ставитися до інформації певним чином. Завдяки цьому вони мають унікальні можливості з формування громадської думки, привертання уваги суспільства до одних питань та ігнорування інших, поширення, а подекуди й творення його ідеалів і цінностей.

Складові масмедіа

Чи погоджуєтесь ви з тим, що...

• Інформація — багатозначне поняття.

• Людина використовує інформацію для формування висновків або прийняття рішення. Для цього інформація має бути достовірною, повною, своєчасною, корисною, зрозумілою.

• Найпростішою формою існування інформації є повідомлення.

• Найвищою формою існування інформації є знання.

• Інформація має сенс, коли є той, хто її сприймає (споживач). Доведення інформації до споживача в будь-який спосіб — це поширення інформації.

• Масмедіа є невід'ємною частиною становлення особистості та життя суспільства. Безпосереднім завданням масмедіа є передача інформації широкому загалу, проте перелік їхніх функцій у суспільстві є значно більшим. Можна стверджувати, що сьогодні масмедіа є творцями світу.

Запитання і завдання

1. Що таке інформація? У яких значеннях використовується це поняття?

2. За допомогою яких органів чуття людина отримує інформацію з навколишнього світу?

3. Колективне обговорення. Існує вислів: «Хто володіє інформацією — володіє світом». Які властивості інформації відображають ці слова?

4. Робота в парах. Дипломати і розвідники кодують повідомлення спеціальними шифрами, щоб їх могли прочитати тільки ті, кому вони призначені. Письменник Артур Конан Дойл, який створив образ відомого детектива Шерлока Холмса, написав оповідання «Танцюючі чоловічки». У ньому автор придумав оригінальний спосіб кодування повідомлень. Замість літер він використовував зображення чоловічків у різних позах. Їхні руки й ноги змінювали положення, і здавалося, що кожен із них виконує веселий танок. За допомогою такого шифру напишіть коротке повідомлення своєму сусіду/сусідці по парті.

Адаптований до української мови шифр, який вигадав А. Конан Дойл

5. Створіть п'ять стікерів для використання в обраному месенджері. Чи є вони інформацією? Поясніть чому.

6. Робота в групах. Існує думка, що сучасна людина перевантажена інформацією. Обговоріть і покажіть це на своєму прикладі. Зробіть узагальнюючий висновок.

7. Яка інформація є цінною? Від чого залежить цінність інформації?

8. Якою є роль медіа в сучасному світі? Чим відрізняються медіа і масмедіа?

9. Яким чином масмедіа впливають на соціалізацію особистості?

10. Наведіть декілька прикладів фактів і зроблених на їхній підставі суджень.

11. Мабуть, вам відома гра «Зіпсований телефон». Поясніть, у чому вона полягає та про що свідчить. Яку властивість інформації відображає ця гра?