Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 8. Соціалізація. Людські спільноти в минулому та сучасності. Правила, яких необхідно дотримуватися в різних спільнотах

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

  • що таке соціалізація, як людина визначає свою належність до різних спільнот;
  • чим відрізняються людські спільноти в минулому та сучасності;
  • яку роль у житті людини відіграють родина, громада, держава;
  • що таке патріотизм;
  • яких правил необхідно дотримуватися в різних спільнотах.

ПРИГАДАЙТЕ

  • 1. Що таке соціальна група? Яку роль вона відіграє в житті людини?
  • 2. Як людина визначає свою належність до певної групи?
  • 3. Що таке ідентифікація та ідентичність?

1. Соціалізація. Як людина визначає свою належність до різних спільнот.

• Що найбільше впливає на соціалізацію людини?

Щоб стати повноправним членом суспільства, кожна людина має оволодіти певною системою знань, норм і цінностей, тобто набути соціального досвіду. Цей процес називають соціалізацією особистості.

Словник

Соціалізація особистості — процес залучення індивіда в суспільство шляхом збагачення його досвідом попередніх поколінь (знання, цінності, моральні норми, традиції тощо), який допомагає йому нормально функціонувати в суспільстві.

Кожна людина протягом життя засвоює моделі поведінки, які існують у суспільстві. Тобто людина є своєрідним «продуктом» суспільства. Проте водночас вона своїми щоденними діями долучається до формування суспільства, пропонуючи щось нове або відтворюючи вже існуюче. Отже, кожна людина є одночасно як «продуктом» суспільства, так і його «творцем».

Із раннього віку людина усвідомлює свою стать, згодом — належність до того чи іншого міста, країни, материка, планети, певної школи, університету, організації тощо.

Як ви вже знаєте, процес віднесення себе до певної групи людей за тими чи іншими ознаками є ідентифікацією, результатом якої є ідентичність. Можна мати не одну, а багато ідентичностей. Чим більше людина має ідентичностей і чим більше вони усвідомлені, тим більш вона є соціально зрілою та соціально адаптованою.

Деякі елементи ідентичності є незмінними. Наприклад, це культурне середовище, у якому виросла людина, традиції, виховані її батьками. У той самий час зміна закладу освіти, професії, переїзд в інше місце або до іншої держави, пошук соціальної групи, яка б задовольняла потреби в спілкуванні та культурному розвитку, можуть суттєво вплинути на зміну ідентичності.

• Поміркуйте, якими є відмінності кожного етапу соціалізації.

Проте не слід боятися змін, вони корисні для набуття нового досвіду та ознайомлення з надбаннями інших соціальних груп і культур. Свобода вибору у формуванні ідентичності є ключовою характеристикою дотримання прав людини. Якщо людині не вдається своєчасно вирішити завдання з формування ідентичності, у її житті може виникнути чимало проблем, конфліктів.

2. Етнічна ідентифікація.

• Якою є роль етнічної ідентичності в житті людини?

Кожна людина народжується та зростає в межах певної етнічної групи. Вона змалку чує певні слова, казки, пісні, які стають для неї рідними до кінця життя, засвоює певні звичаї, традиції, забобони. Це все — частини етнічної ідентичності людини.

Словник

Етнічна ідентифікація — співвіднесення себе зі спільною за мовою, матеріальною і нематеріальною культурою, територією, групою осіб (етносом).

В етнічній ідентифікації особливе місце посідають цінності, оскільки вони є частиною світогляду спільноти, а також різні символи: історичні й культурні пам’ятки, будівлі, прапор, герб, історичні постаті тощо.

Етнічна ідентифікація не завжди збігається з національною чи державною. У сучасному світі люди з різними етнічними ідентичностями живуть на одній території. Це призводить до того, що одні намагаються приховати свою ідентичність або розчинитися в ідентичності більшості, інші — фактично мають подвійну ідентичність. Наприклад, людина може бути грузином та українцем одночасно: грузином за народженням, відповідно до внутрішнього відчуття й багатьох поведінкових стереотипів; українцем — за мовою, якою думає, відповідно до культури, до якої належить.

Види ідентичності

Робота в парах. Обговоріть і наведіть ознаки кожної складової схеми. Які із зазначених ідентичностей є змінними, а які змінити неможливо? Поміркуйте, чи всі види ідентичності представлені у схемі. Додайте ті, яких, на вашу думку, не вистачає.

Деякі люди прагнуть демонструвати свою ідентичність, підкреслюючи відмінності поведінкою, одягом тощо. Усе це робить світ яскравим і різноманітним.

• Розгляньте фотографії. На якій із них люди підкреслюють свою етнічну ідентичність?

3. Людські спільноти в минулому та сучасності.

У чому полягає головна відмінність між людськими спільнотами в минулому й сучасності?

Головна відмінність між спільнотами в минулому й сучасності полягає в тому, що в давні часи залишити спільноту було важко. Ще 100-150 років тому суспільство поділялося на стани з чітко визначеними спадковими правами і привілеями, нормами поведінки, певними заняттями. Перехід з одного стану в інший був ускладнений, подекуди неможливий. Одні стани вважалися вищими, інші — нижчими. Так, народжені в селянській родині ставали селянами, діти ремісника теж були ремісниками, а ті, хто народився в шляхетській родині, належали до шляхти.

Тільки коли ця система була зруйнована й суспільство визнало рівність усіх людей, для формування соціальних груп ключовими стали потреба у спілкуванні, певні інтереси. Суспільство стало мобільнішим. Зараз людина може змінювати групи, обираючи ті, що відповідають її потребам.

4. Родина, громада, держава в житті людини. Громадянство України. Патріотизм.

Соціалізація триває все життя. За цей час людина опановує багато різних соціальних ролей, змінює погляди на життя, навички, уподобання, правила поведінки.

Найбільший вплив на соціалізацію людини справляють родина, громада й держава загалом.

Через родину дитина отримує доступ до надбань людства шляхом виховання.

Якою виросте людина, залежить не лише від родини, але й від громади. Тому громада створює умови для всебічного розвитку дитини: облаштування дитячих майданчиків, дитячих садків, гуртків, спортивних секцій тощо. Тобто формується сприятливе середовище для організації більш широких суспільних контактів дитини.

Зверніть увагу

Діти, які виросли в одній сім'ї, можуть відрізнятися одна від одної. На це впливає багато чинників, головні з яких — досвід батьків (якщо діти різного віку) і те, що особистість не просто накопичує досвід, але й засвоює його. Кожна людина по-своєму сприймає події, які відбуваються з нею, її близькими та знайомими. Ці події — своєрідні цеглинки, із яких особистість вибудовує власну споруду досвіду.

Держава пов’язана з людиною через різноманітні організації та офіційні установи, такі як школа, поліція, державна адміністрація, армія, суд, партії тощо. Також до цього переліку можна додати трудовий колектив, церкву й засоби масової інформації, хоча вони і не є державними установами. Усі вони розвивають особистість, розширюють її знання про світ, розуміння того, якою є бажана й небажана соціальна поведінка.

Стійкий правовий зв’язок особи з державою має назву громадянство. Громадянами/громадянками України вважаються всі люди, які були народжені на території України, або батьки яких мають громадянство України.

Словник

Громада — 1) адміністративно-територіальна одиниця місцевого самоврядування; 2) сукупність громадян України, які спільно проживають у міському або сільському поселенні, мають колективні інтереси та визначений законом правовий статус.

Громадянин/громадянка — особа, що належить до постійного населення якої-небудь держави, користується правами її громадянина і виконує обов'язки, встановлені законами цієї держави.

Для характеристики відносин між людиною і державою використовують таке поняття, як патріотизм — любов до своєї Батьківщини, відданість своєму народові, готовність на жертви й подвиги заради них.

5. Правила спільнот.

Для чого існують соціальні норми? Чи можна прожити без них?

Кожна група, спільнота має власні правила поведінки, які можуть бути записані або існувати в усній формі. Вони встановлюють, що можна робити, а що заборонено, які покарання передбачаються в разі порушення правил тощо, тобто визначають межі дозволеного, регулюють життя суспільства. Правила сприяють добробуту суспільства і відповідно кожного її члена. Не може бути так, щоб людям було погано, а суспільство процвітало.

Як створюють правила? Для того щоб відповісти на це запитання, спочатку слід з’ясувати, яке серед безлічі людських бажань головне. Перш за все люди прагнуть миру, спокою та достатку. Для їхнього забезпечення необхідно вміти домовлятися.

Основна мета будь-яких домовленостей — це визначення прав і обов’язків членів групи, суспільства. Однак способи досягнення цієї мети в різні часи розуміли по-різному.

Плакат із правилами дорожнього руху

У давнину правила передусім формувалися з людського досвіду. А носій цього досвіду (найчастіше старша людина) мав більші права й привілеї, ніж інші. У ті часи правила наступним поколінням передавали усно у формі легенд, міфів, прислів’їв або категоричних заборон (табу).

Проте навіть тоді траплялися ситуації, коли одна людина, навіть дуже досвідчена, не могла розв’язати проблему, що поставала перед колективом. Тоді її вирішували спільно — радою старійшин, яка розробляла нові правила для цієї ситуації. У давньому суспільстві правила змінювалися рідко, тому вони дуже міцно входили в життя людей. Усталений порядок поведінки, що передається з покоління в покоління, називають звичаями. Завдяки звичаям люди отримали певні вивірені зразки поведінки, згуртувалися, усвідомили зв’язок поколінь у часі.

Правил поведінки в давнину дотримувалися добровільно, порушення були рідкістю. Тому тривалий час людство не змінювало способи регулювання відносин у суспільстві. Поступово правила переросли у звичаї та отримали назву звичаєве право.

Із часом суспільство розвивалося, хоч і повільно. Поява таких явищ, як майнова нерівність, приватна власність і держава, ускладнила відносини в суспільстві. Регулювати відносини між людьми одними звичаями стало неможливо. Тоді виникли закони. Вони відрізнялися від звичаїв передусім тим, що обов’язково записувалися. Невиконання законів тягло за собою покарання. Існували органи влади, які стежили за дотриманням законів.

Завдяки виникненню законів у людей з’явилося почуття справедливості. Сукупність законів у державі об’єднали в поняття «право». Поступово право стало основним регулювальником відносин між людьми.

Зібрання ради старійшин. Діорама

Усі правила, які визначають поведінку людей, називають соціальними нормами. До них належать правові, моральні, релігійні норми, звичаї, обряди, манери та етикет.

Словник

Легенда — розповідь, що представляє історичні факти або вигадані події про давнє минуле.

Міф — оповідання про вірування давніх народів щодо походження Всесвіту, явищ природи, богів, героїв тощо.

Прислів'я — короткий народний вислів із повчальним змістом.

Закон — документ, який містить правила поведінки, встановлені державою.

Справедливість — правильне, об'єктивне, неупереджене ставлення до кого-, чого-небудь.

Обряд — традиційні символічні дії, що в образній формі передають важливі для певної людської спільноти події.

Манери — зовнішні форми поведінки людини.

Етикет — система правил поведінки, поширена в певних соціальних групах.

Камінь із законами царя Хаммурапі

Цікаво знати

Одні з перших писемних збірників законів, які дійшли до нашого часу, були викарбувані на камені за наказом вавилонського царя Хаммурапі в 1750 р. до н. е., тобто майже 4 тис. років тому. Збірник містив 282 закони, які регулювали різні сторони життя суспільства. За порушення законів передбачалися суворі покарання. Так, на смерть карали не лише за вбивство, але й за крадіжку, наклеп тощо. У передмові до законів цар зазначив, що ці закони були видані «...для того, щоб дати сяяти справедливості в країні, щоб погубити беззаконних і злих, щоб сильному не кривдити слабого... для добробуту людей».

Поміркуйте та висловіть припущення, чи досяг своєї мети цар Хаммурапі завдяки таким законам.

Чи погоджуєтесь ви з тим, що...

• Соціалізація — важливий процес залучення індивіда в суспільство. Він триває все життя.

• Найбільший вплив на соціалізацію людини мають родина, громада і держава загалом.

• Співвіднесення себе з певною спільнотою є ідентифікацією, результатом якої є ідентичність. Співвіднесення себе зі спільною за мовою, матеріальною і нематеріальною культурою, територією, групою осіб (етносом) є етнічною ідентифікацією. Саме вона є незмінним елементом ідентичності людини.

• За час існування людства суспільство зазнало значних змін. Було визнано рівність усіх людей. Суспільство стало більш мобільним.

• Для регулювання відносин у суспільстві людство виробило правила поведінки: звичаї і закони.

Запитання і завдання

1. Що таке соціалізація особистості? Чому цей процес триває все життя людини?

2. Як стосунки в сім'ї між батьками й дитиною впливають на соціалізацію індивіда?

3. Чому ідентичність є важливою для людини?

4. Робота в групах. Спільно виконайте вправу «Хмара тегів». Розгляньте малюнки зі словами, із яких можна скласти визначення слова «спільнота». Обговоріть значення наведених слів і поміркуйте, чому вони об'єднані саме у формі земної кулі або дерева. Змоделюйте ще один варіант форми, у якій можна було б об'єднати ці слова.

5. Колективне обговорення. Чи можна назвати спільнотою шкільний клас? Що можна зробити, щоб змінити класну спільноту на краще?

6. Чи може існувати спільнота без правил і законів?

7. Поміркуйте й поясніть, чому за допомогою законів розв'язати конфлікт простіше, ніж за допомогою звичаїв.

8. Робота в парах. Обговоріть і сформулюйте правила однієї зі своїх сторінок у соціальних мережах.

9. Установіть відповідність між соціальними нормами та їхніми визначеннями.

1 Правові норми

2 Звичаї

З Релігійні норми

4 Обряди

5 Моральні норми

6 Етикет

7 Манери

А Традиційно усталений порядок поведінки людей

Б Правила поведінки, що полягають у символічних діях, установлених звичаєм

В Зовнішні форми поведінки людини

Г Норми, що ґрунтуються на уявленнях суспільства про добро і зло

Д Заведена в певних соціальних групах система правил поведінки

Е Встановлені церквою норми, що регулюють поведінку віруючих людей

Є Обов'язкові для всіх правила поведінки, що закріплені в законах та охороняються державою

Перша сторінка «Руської правди» — першого писаного збірника права Русі-України (XI ст.)Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.