Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Гісем

Шановні п'ятикласники та п'ятикласниці!

Перед вами підручник з історії України та громадянської освіти. Це новий для вас навчальний предмет. Він об’єднує два важливі для розуміння життя людей, суспільства навчальні курси. Один — історія — вивчає життя людини й суспільства в минулому, інший — громадянська освіта — розкриває сфери сучасного суспільства та місце людини в ньому. Загальне уявлення про це ви отримали на уроках у початковій школі.

Словник

Громадянська освіта — поєднання окремих наук про людину й суспільство, що вивчають окремі сфери людських відносин (пізнання, працю, спілкування, управління) у різних сферах — культури, господарства, суспільного поділу, організації влади.

Людина є частиною суспільства. Відповідно, кожен/кожна з вас має власні досвід і бачення навколишнього світу. Вас оточують люди, ви живете в родині, навчаєтесь у школі, відвідуєте гуртки за інтересами. Ви є жителями міста або села, живете в державі Україна, яка, у свою чергу, є однією з майже 200 держав світу.

Живучи в суспільстві, ви щодня контактуєте з іншими людьми, навіть із тими, із ким особисто не знайомі. Пригадайте, із ким сьогодні ви спілкувалися, і ви зрозумієте, як у світі все взаємопов’язано, а ви є частиною одного великого цілого. Щоб краще уявити цю систему, представимо її у вигляді схеми.

Ви вивчатимете новий предмет, щоб:

  • розуміти зв'язки між людиною та суспільством, правильно орієнтуватися в них для прийняття вдалих рішень;
  • мати власну позицію в суспільстві та будувати відносини з людьми, навіть якщо їхні погляди відрізняються від ваших;
  • діяти в межах закону, дотримуватися загальноприйнятих норм моралі для розв'язання життєвих ситуацій.

Пропонуємо за допомогою підручника зануритися в новий предмет, і навколишній світ стане для вас ще зрозумілішим. Щоб книга була добрим помічником, треба спочатку ознайомитися з її дороговказами — тими елементами, що підкажуть, як у ній орієнтуватися.

Підручник має шість розділів, які, у свою чергу, поділені на параграфи. Текст параграфів необхідно читати, звертаючи увагу на виділені слова. Пояснення цих слів вміщено на полях сторінок або в словнику. Визначити, що саме необхідно прочитати до уроку, допоможе вчитель/вчителька.

Кожен новий параграф починається з повідомлення, про що ви з нього дізнаєтеся (Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь). Подані на початку параграфа запитання допоможуть пригадати раніше вивчений матеріал та підготуватися до засвоєння нового (Пригадайте).

Матеріал параграфа розподілений на пункти. Кожен пункт є окремою закінченою думкою, яка розкриває складові змісту параграфа. Щоб краще усвідомити цю думку, на початку кожного пункту вміщено ключове проблемне запитання або завдання.

Важливе значення для засвоєння матеріалу мають історичні джерела, думки провідних вчених, додаткова інформація, ілюстрації, схеми й таблиці. Працюючи з параграфом, необхідно прочитати вміщені до нього документи та відповісти на запитання. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, що пояснюють зміст зображеного. Деякі з них супроводжуються запитаннями, що акцентують увагу на інформації, яку слід отримати з ілюстрації. Тобто кожна ілюстрація також є і частиною навчальної інформації. Схеми й таблиці розкривають зв’язки між складовими історичних або суспільних явищ, пояснюють їхні особливості тощо.

Параграфи завершуються висновками, що допоможуть визначити розглянуті в них провідні ідеї. Висновки подані у вигляді тверджень, які доцільно обговорити (Чи погоджуєтесь ви з тим, що...).

Перевірити свої знання вам дозволять запитання і завдання, наведені після кожного параграфа. На цьому етапі важливими є ваші вміння колективної роботи.

Опрацювання кожного розділу завершується практичним заняттям (написання есе, створення презентації, проекту тощо), узагальненням і проведенням тематичного контролю. Учитель/учителька допоможе вам організувати роботу на цих уроках.

До підручника автори створили електронний додаток, на якому розміщено тести для самоконтролю, які виконуються в режимі онлайн. Ви знайдете їх за відповідними QR-кодами.

Розділ I. Людина, природа, суспільство та історія

§ 1. Людина. Унікальність і неповторність кожної людини

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

  • чому людину визначають як біосоціальну істоту;
  • чим унікальна людина.

ПРИГАДАЙТЕ

  • 1. Які живі істоти вам відомі?
  • 2. Кого називають людиною?

1. Людина — біосоціальна істота.

• Чи правильне твердження, що існувати самостійно, без інших людей, людина не зможе?

Світ, який нас оточує, наповнений великою кількістю живих істот: рослини, звірі, птахи, риби, комахи тощо. Серед усього живого на Землі можна впевнено виділити людину. Її відмінності від інших істот є очевидними. Що ж робить нас особливими? На це питання людство намагається знайти відповідь чи не стільки, скільки воно існує. Спробуємо визначити, чим саме ми відрізняємося від інших живих істот.

Відомо, що людина — біологічна істота. Частка «біо» в перекладі з грецької мови означає «життя». «Біологічне» — отже, живе. Людина, як і всі живі істоти, народжується, живе та вмирає. Вона потребує води, їжі та сну, має інстинкти.

З іншого боку, повноцінно розвинути закладене природою людина може лише в середовищі собі подібних. Із покоління в покоління люди передають одне одному знання про навколишній світ, діляться досвідом спілкування та співжиття. Це вказує на іншу складову характеристики людини — соціальну істоту. Слово «соціум» перекладається з латинської мови як «спільнота», «суспільство». Отже, можна визначити, що людина — це біосоціальна істота.

Словник

Біосоціальна істота — жива істота, яка веде суспільне життя.

Спільнота — об'єднання живих істот для спільного проживання, діяльності.

Розгляньте схему та доповніть її або спростуйте окремі складові.

2. Різні «виміри» людини. Унікальність і неповторність кожної людини.

• У яких «вимірах» перебуває людина за час свого життя?

Для характеристики людини можуть використовуватися різні поняття залежно від того, які якості людини беруть за основу для визначення. При цьому термін «людина» вживають, щоб визначити людину як біологічний вид, наділений розумом. Це поняття відображає спільні якості всіх представників людського роду.

Окремого представника/представницю людства називають індивідом.

Як уже згадувалося, людина є істотою, яка не може повноцінно існувати поза суспільством. Індивід як член суспільства — це особа.

Коли йдеться про зв’язок людини з державою, її називають громадянином/громадянкою.

Людина як особа завжди має свою індивідуальність — сукупність своєрідних і неповторних, унікальних якостей, що відрізняють одну людину від іншої. Це поєднання зовнішності, поведінки, рис характеру та здібностей людини.

Чи можна стверджувати, що зображені підлітки проявляють свою індивідуальність?

Усвідомлення людиною своєї індивідуальності, значення своїх якостей у суспільстві перетворює її на особистість. Кожна особистість є цінною насамперед тому, що у світі не існує нікого, хто повторював би її до дрібниць.

Людина — частина суспільства

Співвідношення змісту понять «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість»

Шлях усвідомлення людиною себе, своєї унікальності й водночас подібності до інших людей і належності до різних груп суспільства, свого місця у світі приводить до визначення її ідентичності, а сам процес називають самоідентифікаціею (самовизначенням).

Прагнення самовизначення завжди було важливою потребою людини та однією з її головних відмінностей від тварини. Так, самоідентифікація пов’язана з усвідомленням людиною свого «я» і своєї окремішності від усього, що її оточує, а тварини це робити не можуть. Самоідентифікація людини також є неодмінною умовою її психічного здоров’я. Вона дає змогу усвідомлювати ідентичність інших людей.

Розуміння своєї ідентичності допомагає людині краще усвідомлювати й виражати, ким вона є не лише як особистість, але і як частина спільноти.

Словник

Ідентичність — сукупність установок, уявлень, пов'язаних із власним усвідомленням (самоідентифікацією) індивіда та його самооцінкою в суспільстві.

Самоідентифікація — ототожнення особою, групою осіб або спільнотою людей себе за певними ознаками; визначення образу себе, своїх моральних орієнтирів і цінностей, що визначають власну поведінку та рішення.

Цікаво знати

Самоідентифікація є одним із ключових елементів особистості людини. Позитивна чи негативна самоідентифікація може значно впливати на поведінку. У житті вам не раз доводилося стикатися із самоідентифікаціею. Наприклад, коли ви обираєте фотографію для свого профіля в соціальній мережі. Спробуйте відповісти на запитання, яким/якою ви є відповідно до своєї аватарки. Головні питання самоідентифікації: «Хто я?», «Хто я є для інших?».

Самоідентифікація особистості

Поміркуйте, що своїм вбранням намагалися показати підлітки.

Чи погоджуєтесь ви з тим, що...

• Людина — унікальна й неповторна істота. Особливістю людини є поєднання біологічного і соціального. Вона розвивається під впливом природного та соціального середовища.

• Усі люди дуже різні. Кожна людина має характер, власні інтереси й потреби, здібності й таланти, але все це вона може реалізувати лише в суспільстві.

Запитання і завдання

1. Що означає вислів «людина — біосоціальна істота»?

2. Колективне обговорення. У чому полягають неповторність і унікальність кожної людини?

3. Як можна пояснити поняття «суспільство»? Що дає суспільство людині?

4. Поясніть висновок відомого біолога XIX ст. Чарльза Дарвіна, який у своїй головній праці «Походження видів» писав, що «люди і тварини відрізняються лише ступенем умінь, а не якістю».

5. Робота в парах. Обговоріть і наведіть приклади-докази, що людина є біологічною істотою, і приклади-докази, що вона — соціальна істота.

6. Чи дійсно унікальність людини дає їй право домінувати над іншими живими істотами?

7. Колективне обговорення. В історії відомо близько 30 випадків, коли діти в ранньому віці потрапляли до тварин (вовків, ведмедів, мавп, леопардів) і виховувалися серед них, а потім поверталися до людей. Усі вони ледь виучували декілька слів, не могли опанувати прямоходіння і, як правило, незабаром помирали. Як ви вважаєте, чому так складалася доля цих людей? Чому, повернувшись до людського суспільства, вони не могли стати його членами?

8. Робота в групах. Обговоріть і дайте відповідь на запитання. Вам має бути знайомий літературний герой Мауглі з книги письменника Редьярда Кіплінга «Книга джунглів». Що, на вашу думку, у його житті відповідає дійсності, а що є вигадкою?

9. Розгляньте фотографії та визначте, де відображено прояви біологічного, а де — соціального в людині.

10. Чи доцільно стверджувати, що розвиток людини можна представити як витіснення природного (біологічного) в людині соціальним?

11. Колективне обговорення. Які існують суперечності в унікальних властивостях людини?

12. Розгляньте фотографію. Якою є самоідентифікація учня? Чи відповідає вона дійсності? Поміркуйте, що могло його спонукати до такої самоідентифікації.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст